Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

KARÁCSONYI ÉNEK

A szőrösszívű Scrooge úr, a -zaklató, szipolyozó, zsugori, kapzsi vén bűnös-, akinek a karácsony is csak olyan nap, mint a többi, dühvel és megvetéssel nézi az emberek ünnepi készülődését. Kidobja a karácsonyi énekeket kántáló koldus kisfiút és a szegényeknek gyűjtő úriembert egyaránt, kiszipolyozott írnokát is felmondással fenyegeti. Este, hazatérve magányos házába jelenést lát: meglátogatja Marley, rég halott üzlettársa, s bejelenti három további szellem érkezését. Az első a régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti Scrooge urat saját hajdani életén, s elfelejtett, fájó emlékeket elevenít föl benne. A második az új karácsony szelleme, aki felnyitja Scrooge szemét a körülötte élők sorsára, nyomorúságára és vidámságára, szenvedéseikre és emberségükre. Végül a harmadik, a jövő szelleme megmutatja neki saját, ijesztő, magányos halálát. Scrooge urat a jelenések új emberré teszik: más szemmel kezdi látni a világot, karácsonyi pulykát küld írnoka családjának, ellátogat megvetett unokaöccséhez, s jó barát, jó gazda, jó szomszéd válik belőle. Dickensnek ez az 1843-ban írt kis tanmeséje már az érett mester keze nyomát viseli magán: remekmű, melynek nem hervad a népszerűsége sem.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
konyvdiszkont
1 124 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 499 Ft
tovább a boltba
lyravac
2 390 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

dás kalonos ese.e_ de meg csak azzal sem y.gaszralhana "m"" """" " ""M"" """" ""Jósüwmk'mm
maga.. hogy legalabb ennyn .no vegul azonban eszebe Iu— ' " MMM" "("m"—" Szellem" "m" ' """"4'" "
mu — harmely.k..nknek egybol eszebe yurorr volna, mer. MW" ' """ m'"
kly..lallokenr m.nn.g ...oyak, mu kellen volna renn.e an— ""m""? """"lmcbese" ""m"" " ""m"" A "R""m
nak. ak. csAvába kernlr, es m. magnnk persze meg .s reunk '"héf Pfémmgé'yű— ""N"" """ P"'"5"" ""!" ""?"
volna , mudom Vég", méhe mmm hagy enm , kisu, nyege. y.selr úlrozeker olyan lazan yererre magara. hogy
rerres lenynek a forrasa esrnka ralan a szomszed szobaban "m"" "mum" mlm?" m"'"d' ""N"" mém-"B""
keresem,, mm ha ".be mmm bum mmm mmm alahnak ranana hol.-n. iondcrlalml leplezn. vagy rerreger—
.onne [ gondola. elharalnaasorlyan rana oyarosan felkel. "" A "" """" "M' """! ""m"" '"b" ""V""CW """le
es Papucsában 31 Hmm emma" vol.: es a tere. sem leore más. csak egy magyalkoszoru.
rana ...—o.. cslllAmló legcsapokkal Hosszú sorerbarna
Amml megfogra a k.l.noser_ egy .oegen hang a neven
_ , harvarlre. szabanon boooronrak a yallkra amrnrhogy nerlls
szolhoua. es bnznnorra. hogy lepren be Scrooge engedel—
meskedni aroa csrllogo szeme. nynorr renyere. vldám hanga. fesz—
_ relen yrselkeoese es szeles .okeoye .s mmd szabadsago.
A sala. szobája yol. Eíelól semm. kerseg De meglepo
a.alak..lason menr keresz...l Fala. es naennyezere ugy rele ""E"" Eg" M" "***"de "7" " "MM" MM: de
nem yol. henne kara. es az osn. buyelyr rozsda marra
yolrak aggarya elo zolnoel, hogy rokeleres lrgernek lar— _
szo... tells—tele csrllogo—ynlogo bogyokkal A naagyal. fa— ' ""D"" ""mi-"""" még "Du-""" """""W ' Mm" '5' "
gyongy es boros-yan karelos levele. naeganny. szerszor. ""nem
krs n.korken. verrek y.ssza a renyr: es a zugo kunGl olyan ' Sah-"* ' felek: Scrooge
haralnaas langok nyalaosrak am.lyenekez az a megkoporr ' 50'" nem MMM-lül " mMM—m Alalah rugna-val.
kannallokoyule. se Scrooge raerehen, se Marley—eban. se man-mm hogy (hlszen en nagyon naral yagyok. az ..robb.
sak—sok korAbbl relen nem lazorr meg A padlon. anele "S"""dőkbm "mlm" "Hümm"
.ronussa magasodya. halomban allza pulyka l.ba_ vad ba— ' Al! hisze!"— nem ' mondta Sen-age — Sajnos nem
mmfl. a.sznosa.r_ cubak, szopos naalac. hosszú kolbászíu— 50" """—""" V""v Szellem"
zer. húsos hase, sz.lyas pnorng, oszzr.ga horaoszam forro ' Tobb ""!" bummm-"1
sul. geszrenye, naosolygos—prros alma. leoús narancs, zaf— ' Rémes 'dunnvwe Smoke : ekkm családot char—
ros korre. haralnaas ylzkereszr. lepeny bagyborekolo pun— mul
csosraL amnol a szobak lnyos.klanao .llarpara felhozre be A Mostan! Kafka—my Szelleme kiemelkedo" "Mb—51
Ezen a pamlagon egy lenseges kullemll. kedelyes onas ul. — Szellem — man—im Sem—me megadóan —, mesa. ahu—
kenyermes .arrasban- egy.k kezeben bosegszarohoz ha— va akarsz Hamu a lecke. ama tagnap elszakaa kenyszeru
m.,m ggg My, V,, ,mglyg. m,, mag,,m mg,. vannonnamon ranulram Ha ma enel re .s ranogarsza szá—
hogy fenye rave-..hon az anon bekukkanzo Scrooge—ra momrn leckét. hadd okullak belőle
— Gyere bel — kralroua a szellem — Gyere be, es .smen ' far-"M meg " palánk-ma"
meg humbug, ., mlm. Scrooge engedelmesen n.eglogra a palástot
43 49
Magyal, ragyongy, p.roshogyo_ bomslyán pulyka, hha maoayal fenyesen. koyeren poneszkeorek a polcokon,
vad barom... dlsznósau. cubak. malao, kolbasz, oszrr.ga_ m.nr naeganny. spanyol bal—ák. s huncuml kacsrngarrak az
ylzkereszr. lepeny_ pnomg. gyumolcs es pancs m.no abban arra yaro lanyokra es .lleoelnaesen sannlrorrak a lelagga—
a szemprllanolsban el.llan. Nemkulonhen a szoba. a kan— mu vagyongyre Volr konc es alma. vmlló magas p.ram.—
oallomz a yorosen .zzo leny, az eyszaka. ora — es a varos sokha rakya; yolr szolo, am.nek farrrerr a lósAgos holm—
urcam .anak karacsony napranak reggelen. ahol lleyen sok lelmno helyre akaszrorrak hadd lasson osszeanyala
zorrl n.oegl os.korgos oe elenk es nem rulseno zcncbm—m Járákclók szarahan .ngyen: yol. mogyoro halomban. mo—
hallarszorr, am.n. az emberek rakarlrorrak a hayar a kapu— hos es barna. .llara haynan. erne. serakar .oezerr es kell:—
luk elo... hál—dám! mega bAz..krereyerol_ ahonnan az a mik mes csorreresr hoka.g az avarban: yol. sarn. valo alma
eszeyeszerr gyonyortlsegere alAzuhanl s az McAl-l nagyo. .omzs. es sorerpnos heyo, amely szlneyel k.emelre a m!—
h..ppanya mesrerseges k.s holorgeregeker kavar. rancs es a crrrom sargarah s raplalo m.yolrara hryarkozya
A hazak homlokzara eleg lekerenek larszou s az abla— nyomarekosan kéne, sók kovetelre. hogy papírzacskóba!
kok meg fckclébbnck. ellenrerben a rerokez borlro s.ma fe— téve ugyek hala és fogyasszák cl ebéd után Mintha még
her holepellel es a loloer horlro p.szkosabb boyal: ez umb— az arany— es ezuslplkkelkcs halak .s tudlak volna e válo—
brba kacsn— es szekerkerekek szanrorrak naely barázdákat gamu gyumolcsok koze alu-ou medencelukben hogy van—
melyek a nagy arelagazasoknal szazszorosan kereszrezrek lam. nonemk. és egy .....ya és lomha vára va. példánya—
egymash es kasza nyomvonalak beleyeszerr a mely_ sarga kén! lassan es buvosen bar. de egyrol egy.g szaga.. Izga—
sarba es a reges laryakba Az egbol. borhs yolr, es a rovx— lommal korozrek k.cs.ny Világukban

debb arcakar rellesen elnyelre a komor. relrg langyos, lehg A mszeresbolrokv o. a mszeresbolrok- naar maronena
.egbroeg kod amelynek stlrlneben .lgy sz..alrak a korom— zarva, [An ke. zsalagarer vagy egy hlran; de ezeken a nyi—
szemcsek_ nnnrba yezenyszora Nagy—Brnannm Valameny— lasokon a. na.csooa laryanyokv Nemcsak az hogy a larba
ny. kemenye egyszerre kezore volna okaon. a lnsror A ha yererr sulyok ylgan csarranrak a serpenybben. vagy hogy
ros legkore nen. yolr yalam. szlynerlro, meg.s mmdemlu a sparga lnrgen rekereneu le a gombolyagrol_ vagy hogy
olyan ymam hangular uralkodo... am.lyen a legnszrabh a zoromholo pleboobozok szemlenyyeszro gyorsasaggal
nyar. levegoben es a legszrkrazohb nyAn napsaresben sena .arrak fol a polcra es le a polcrol. nen. .s az_ hogy a rea es

Men a hazrerokon laparolo emberek oerusek yolrak es a kave egymással yegyalo .llara ugy b.zsergene az orror,
lúkcdvdck a.k.abalrak egymasnak a korlaron, s olykor (ré— vagy hogy a mazsola oly r.rka nagy szenatl es pnba yol.
fabol hogolyo. barlrorrak egymasra — yoyal arralnaarlanabb a mandula oly rerfehen a (ahélrúd oly hosszú es egyenes

r:.maoas sok ...llankos eknel — es akkor .s szlybol neyer— a robb. mszer oly pompas a kanolrozorr gyumolcs oly .o—
rek, ha celba ral.llr_ akkor .s, ha nem A haromlikereskeoe— n.eny es perryes a raolyao. cnkorrol, hogy meg a legur—
sek meg (elereszr nynya yolrak. a gyumolcskereskeoesek rozkooobb szemlelo .s úgy erezre. menren elalel Se nem
pemg relres olsz..kben pompazrak Vol. geszrenye halal— az, hogy a (ug: neoynns yol. es kocsonyas vagy hogy az
mas, kerek. oblos kosarakban olyan rornaakban m.nr ke— aszal. sz.lya krsse ranyarul es p.ronkooya leserr k. exco—
nelyes oregarak pocakra, amelyek yernaes boseg..kben el— mas dobozabok vagy hogy mmden lzleres yolr es kara—
rerpeszkenrek az autoban es k....remkenrek az ...cara Volr csony. olrozeker yrselre; hanem a vasarlok m.no anny.ra
k.csa.rano harna abrazam, nagy hasú spanyol hagynaa gar— sreuek es kapkoorak ezen a soka. lgero napon, hogy egy—
50 51
masnak ..rkozrek az autoban, csak úgy reccsen. a vessző— — Barmnyen erker meglzesl. a ma. mmm-l') — kerdezre
kosarak es a pahon leleneuek an... verrek es vlsszasza— go,—(...,e
laorak erre, es Százával koyerrek el elfele balfagásckul. , Mmmm m,, mm," ,dnak hmm, , msg,
.orerlen lókcdvvcl, mlg a fűszeres meg a segeoe. anny.ra nyes,
nyllrak es kozyerlenek yolrak. hogy a fenyes sziv. am.yel , Mm, leginkább, szegenyesn , kérdem Sem?
osszecsarolrak naon a koreny..ker_ akar a salan..k lehererr , Mm legmkgbb ,, mm, ,,
volna. amn kly..l hordanak hogy nnnoenk. larhassa, es a , Sun,," , szó., Sum, "g,," g,,dmkodás u,," ,,
hamm" "U" "§?"dech "" "BY Mink "bk'k' csodalkozom. hogy a m.nke. korulvevo sok—sok yrlag vala—

a... csakhamar a harangok aaa—alomba és kápolnába me....y. lenye kozul eppen re korraroznao ezeknek az cm—

hmak a .o nepe._ es yorrek .s seregesrul az ...can legyobb bmkmk M mmm mmm
ruha...kban es legyroamahb arcokkal Ugyanakkor so— , Én, ,Wm" e, uzenem
kan. ak.k s.karorokhol, kozokbol es neyesrncs aklArokbol , Nemoebar megfogalm. mi a khmmm hogy
hakkanrak elo a pekhez .gyekezrek sulesre—idzésre varo
ebédjukm Ezeknek _ Szegeny ünneplünk a MMM m.nnen heren.k napon meleg erelhez ...ssanak, holou gyak—

_ ran ez az egyenen nap annkor renoesen ehenelnek — mond—
nagyon eroekelhene a szelleme.. men Scrooge—ozsal az m Smash

oldalán megall. az egyrk peknauhely anaraban es az elől— , Én, , Mmm a szam
re elbalanok eoenyerol a (mát leyeye, láklyálával meg—
h.n.eue az erelaker Folorrehb knlonos raklya yol. az_ ' "" "kmd """" "amelyek " ""m" ""PG" """
..gyan.s egyszer—kerszer, m.kor az ebeoywok kozorr lok— "* "m"-"""" ' ""m"" SEM?" ' Am" Végemdmm—"m
nosooes es szovalras lámadl, a szellem ra...k szor. belole ugyanaz
néhány csepp yrzer, m.re nyomban k.bekulrek Szégyen— — Még hogy én' — klákmua a szellem
gyalui! karacsony napján veszekeon._ naonaonak Ha. — Bocsáss meg. hatévcdek A te nevedben lenék-' vagy
nem .gazuk voln Az lsren szerelmere ha. nem .gaz..k legalább-s a családod nevében — mondta Scrooge
yolrv — Vannak ezen a .. foldkckeleken — valaszolra a szel—

lem —, akrk az. állinak. hogy .snaernek bennunker. es narkor
"me' """" """"WM " h"'""£"k "" be!"""k " Pék' szenyeaelybal. buszkesegbol. gyrllolezbol, .r.gysegbol_

"égek "" " keme'Wk """" " """" ""/"dó ha """"""v vakbungskghol, onzesbol cselekeanek. ránk bryarkoznak

"%Y "" " WWW—1551 "bm— "m'" é" " IM" "BY "G' pcdlg rolunk es egesz rokonsagunkrol annyrra .oegenek_

"'"W- ""m"" " W" "" ""m""k m.nrha soha nem .s lerezrek volna Eu unsd eszben_ es lu—

— Van yalam. kulonleges aronaa abhan, an... a raklyarl— mm mm, km mmm ne mum,
W """""1' ' khm" sem": Scrooge meglgerre hogy úgy lesz; es royahbmenzek,
' V"" A ""V"""m lazbarazlanul narkenr adorg .s. a kulyarosba A szellemnek
r.gyelemre melro ralaroonsAga yolr lan... Scrooge mar a

'Ulalnashaknpul:Olhlllnumúművén.I on...... ! _u. "***"É' """""U' hogy ("m' """"c "nem" bmm'

..... a.,...nk. auln ...hol... / m......k ...ba ..nem. k.b...m/ uh... s.. a......w agnew p.a....o... ke....srla ran—o... . m.n.n. sorgoo

onnan...... anem... . . v....k / Cookeanernck a.... .z vugwk. meg.....nm s....l .....eny..y.sl.... "nem... (ki ...... .z nlau'hngle—

..n. , m...... koz... on...... . szn.o...

51 ;:
konnyeden ellen: egy alacsony fedél alarr ugyanolyan ...ze. úlyra. nalg a robonya kr..mpl.szenaek lelongyogyAn
n.elrosagrehesen es .ermeszerrolorr.en allr, m.nr ahogy noromboln. nem kezorek a feoon, hogy engenrek k. es ha—
yaloszlnllleg egy nagyrerena holros mennyezere alarr rerre razzak le oke.
volna — Hol van mar eaesapa.okY — szol. Crarchnne — ts az

Es .alan haralma mogzarasanak orome vagy ped-g lóm— ocserek_ Youcm T.m- ts Martha sem keseu lel ora. m.llz
nalam. nagylelktl. szlyelyes rernaeszere es mmden szegeny ki,,mnwop

emher .ranr. egynuerzese yezerre egyenesen Scrooge l'mc— , Mmm mmm W,. , www be eg, .,,y
kanak házához: n.errhogy ona naenr a palasnaha kapaszkc— , Mmm mmm W,. , Mmm agg, k., mm,", ,
no Scrooge—.lzsal egyarr, a knszobon mosolyogya megam. Hume. Csnoa egy llenk ,," Am, Mmm,.
hogy raklyaya naalaszmal megaloya Bob Crarchm onho— , m m,, mmm ha, mm ny," saw , mm",
nar No de .lyezv Bob csak be.. uzenet slukk-use! keresett. era-chune. ...camy. csokor nyomva lanya arcAm es buzgon
szombaronkenr csak ..zenor peldanyban kapra kezhez lu— hmm m,, %,,"de ,; Hmm
layoon kereszrneyer, A Mosran. Karacsony Szelleme , Nm munkaban mmm res-up cm ma , mi,
mg'" "'"BWW" ""V""kál' szolra a lany —_ es ma oelelou meg renaez kellen raknunk

Akkor n.egrelenr Crarch..ne_ Crarchn felesege, szi— . m.nnegy, nem szamu. az a lenyeg. hogy ... vagy ,

nerol—lonakrahsl kopon. y.selres ruhaban, Amde panrl.ka— mond., ami...", , U., ,a, , ",th mg,", g, ml,,
san, am. olcso es azén a nehany garasen .gazan yol m.nar: MM ,, g, .na"... meg.
es Belmoa march... a masoo.k lanya. ugyancsak felpánl— , N, ng. young, ,ngg. , MM., , km., mm,,
llkázva, seglrerr nek. megrerlren. az aszralr ekozben mg mmm," (.,, van,, , g.," ,, Mmm b.," gy
Perer Crarcbn úrfl vlllával heleszur. a razek kramphba. s így h,, Ma,.h, ,,th ,, belép," , ,, gar, ,, apa. gy,,
m.kor a szalaban ralalra .rnarlan nagy galleryának csucs— , mlm. ,m mm,, ,, legalább egy mum, mag, gyap—
kél laz ""B Bob mag-'mmlaldomk kepez-e. melyen az un— lúsálu-Xval. elnyliu an. az unnep r.szzelerere megsroppolr es
nep alkalmabol mhAzou a. fara es orokoserel, orommel krkereh n.k.ayaban Polmm T.mmel a nyakaban Szegeny

CHARLES DICKENS további könyvei