Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
VÁLLALATGAZDASÁGTAN

Közgazdaságtan

ISBN: 9639078662

VÁLLALATGAZDASÁGTAN

A könyv a vállalatok működésének elvi alapjait és ezek gyakorlati következményeit tárgyalja. Azokra a globális szemléleti és stratégiai alapokra támaszkodik, amelyekre a legjobb vállalati gyakorlat épül a fejlett országokban, s egyre inkább hazánkban is. A vállalatoknak a modern társadalmakban betöltött szerepéből indul ki, így komplex összefüggéseiben tudja tárgyalni a vállalati működésre ható társadalmi és gazdasági tényezőket, így például a társadalmi felelősség kérdését, a globalizációt, vagy a tudás szerepének növekedését. A megközelítés alapjául választott felsővezetői nézőpontból mutatja be a környezethez illeszkedő, sőt az azt befolyásoló vállalati stratégia jellemzőit, s az ennek megvalósítására szolgáló folyamatokat. A stratégia hátteréül az az alaptétel szolgál, hogy a vállalatnak kettős értékteremtő funkciója van: egyazon folyamatokban, integráltan kell megvalósítania az érték létrehozását a fogyasztó és a tulajdonos számára. Önálló fejezetet szentel az értékteremtéshez vezető egyes tevékenységi folyamatoknak: a marketingnek, az innovációnak, az emberi erőforrás és a tudás menedzsmentjének, a pénzügyeknek, egységben tárgyalja a termelés-szolgáltatás-logisztika folyamatait. A könyv jelenlegi, ötödik, lényegesen átdolgozott kiadása (a könyv hetedik változat) az elmúlt években az üzleti világban lezajlott folyamatokra épít, elmélyíti az említett környezeti tényezők és hatásaik tárgyalását. A korábbinál részletesebben elemzi a globalizáció pozitív és negatív következményeit, reális alapokra helyezi a vállalatok társadalmi felelősségének kérdéseit. Átfogó szemléletben szerepel a tudásmenedzsment, magába foglalva az információ menedzsmentjét, és figyelembe véve ennek az emberierőforrás-menedzsmentre gyakorolt hatását. Következetesen alkalmazza a vállalati működésben az értéklánc-szemléletet, összekötve ezt a vállalatokon átívelő ellátási láncok tárgyalásával. A könyv eddigi változatait több mint harmincezren tanulmányozták, vállalatvezetők, kutatók és egyetemi hallgatók egyaránt hasznosnak találták. Az új kiadást azoknak is figyelmébe ajánljuk, akik az előzőek valamelyikét olvasták, de lépést akarnak tartani az üzleti világ gyors változásaival.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
regikonyvek
6 717 Ft
tovább a boltba
saldokiado
7 125 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

A munkavállalói teljesítmények értékelése alatt az eges mun—
kavállalókkal való együttműködésünkgegdszerint párbeszéd-
ben lezailó íd§§nko§3_vezetö(k) által lebonyolított értékelést
értünk. Ennek számos funkciója van:
- helyesen végrehajtva segít meghatározni, jó helyen van-e az
adott munkakörben a munkavállaló;
— elősegíti a személyre szóló képzési programok kialakítását;
— eldönthető segítségével a juttatandó jövedelmi szint és
struktúra;
- támpontokat ad emberierőforrás-stratégiánk és gyakorla-
tunk kiértékelésére.
A teljesítményértékelést, éppen fontossága miatt, jól átgondolt
céllal és módszertannal kell végezni, s ügelni kell arra, hogy a
megfelelő következtetések levonásából a hétköznapi munkára
nézve konkrét előnyök származzanak, ezek között fontos szere-
pet tölt be a motiváció erősítése.
A motiváció sajátos eszköze
Ana] kezdtem. hogy ujat nzetaemet évi 1 dollárra szállítottam le. Jóllehet csökkentett üzetésem
nun aztjelente'tte. hogy (elkopik az állam, nag feltűnést keltett Detroitban. Azt jelképezte. hog
egy csónakban ülünk. Azt jelképezte, hogy csakis akkor vészelhetjük át a válságot, ha valamennyi-
at eg lyukkal beljebb húzzuk a nadrágszíjat. Drámai gesztus volt. s híre futótűzként tetiedt.
A Clvyslemél töltött három év alatt jobban megismertem az embereket, mint a mrdnál eltöltött
harminckét esztendő alatt. Rájöttem, hogy az emberek nag áldozatokra is hajlandók, ha minden-
ki részt vállal a megpróbáltatásból. Ha mindenki egyaránt szenved, nemeket lehet elmozdítanii De
ha csak egyszer is kiderül. hogy valaki lóg, hogy nem viszi a rájutó terhet, az egész osszeomolhat.
Én ezt .egyenló áldozatvállalás"—nak nevezem. Amikor elsőként vállaltam áldozatot. láttam, hog
mások is megteszik mindazt, ami nükséga. így vészelte át a Chrysler a nehéz ldőket. Nem a köl—
csönök mentették meg bennünket, noha olyan szükségünk volt rájuk. mint egy falat kenyérre. Az a
sok százmillió dollár mentett meg minket, amiről az érintettek önként lemondtak.
I'm: lawcca. Lee: Egy menedzser élete. Budame 1988, Gondolat, 505. 0.
516 [ii. A VÁLLALKI' Tevtkem'stox unnszckz
%

b) A keresetek (péanövedelmek)

Kereset: a munkaválla- Kereset alatt a munkavállalónak az adott vállalatnál képződő,
'ÓPBK PZ Éld?" Vállalal— munkavégzésből származó pe'nzjövedelmét értjük. A kereset és
",a' PRIMO: ""V"???" jövedelem szavakat azonos értelemben használjuk. _A_ kereset
vegzesbol smrmazo _]o- l ._ —
vedelme. íeme"

-. _az alapár,

— _a különbözőAbérpótlékok (vezetői pótlék, éjszakai pótlék stb.),

—7 a prémiumokésjutalmak (amelyeket általában valamilyen
előírt teljesítmény elérésekor fizetnek ki),

—7 a jutalékok (pl. a kereskedelemben a forgalom után),

— , az egyéb bérjellegű iuttata'sok (újítási dijak, állásukból felfüg-
gesztett személyeknekjáró munkabér, szerzői jogdíj stb.),

;kiegészitő fizetések _(_a le nem dolgozott időre — tanulmányi
vagy rendes szabadságra, kiküldetésre stb. — kifizetett bér).

A vállalatvezetésnek a munkavállalókkal kapcsolatos bér- ésjö-
vedelempolitika'ját az a kettősség jellemzi, hogy — mint már
említettük— egyik oldalról igekszik növelni ajövedelmeket, hi-
szen azok tisztességes színvonala esetén várhat el komoly tel-
jesítményt a munkavállalóktól, másrészt viszont a munkaválla—
lóknak teljesített kilizetések mint nyereséget csökkentő
költségek jelennek meg. A bér- ésjövedelempolitikának e ket—
tősség mellett még számos különböző szempontot kell mérle—
gelnie — ezek közül a legfontosabbakat a következőkben foglal-
juk össze:

— a munkavállalói jövedelmek mint költségtényezők figyelem- 1
be veendők a vállalat pénzügyi stratégiájának megvalósítá-
sában. Meg kell határozni a bérekre és egyéb keresetekre !
fordítható összeget (abszolút értékben is, de még inkább a
vállalati teljesítményparaméterek függvényében);

Keresetl struktúra: a — ki kell alakítani egy olyan kereseti struktúrát, amelyet a
Vállalamfi'" különbfiléf munkavállalók korrektnek fogadnak el eg'részt a vállalaton
"'""k?'*?'0ke' bem", belüli jövedelemarányokat illetően, másrészt a többi vállalat
munkavállalók kerese- .. .. . . , ..

tének egymáshoz vísw_ hasonló munkakort betoltó munkatársaival valo osszeha—
nyitott arányait Sonlításban;

CHIKÁN ATTILA. további könyvei