Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A békés harcos útja

Dan Millman A békés harcos útja antik (Édesvíz Kiadó), 1994 288 o., puha kötés jelenleg nem kapható, de előjegyezhető A békés harcos útja című regény alapja Dan Millman, a világbajnok atléta igaz története, aki bejárta a test és a lélek, a szerelem és a rettegés, a világosság és a sötétség, a nevetés és a csoda birodalmait. Dan egy Szokratész nevű öreg tanítómester, a békés harcos vezetésével, és egy Joy nevű rejtélyes és vidám lány kísértő hatására a végső szembesülés felé halad, mely felemeli vagy tönkreteszi őt. Kövessük Dant spirituális beavatásának útján, melyen megtanulja, mit jelent békés harcosként meghalni - és élni.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
magyarmenedek
4 266 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
3 368 Ft
tovább a boltba
lyravac
4 490 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

, Mlcsodn) , kerdezlem nyullozkodya es aslrozva legyel .lyen lrhszke a kozópszuüségrc. mhrass nem.

, Telles generalozas Nzellemerl , Szokralesz vrgyorogva lelagrou. es láté—

, o. az nagy munka kosan megpaskolla az aroomar. mald meghrogeue a

, Kulonosen nagy, reged Jogunk generalozar oordarraar

, A. rgenl , valaszollam A pokoloa , gondolram , Hagyd alrlra , kralrouam Nem volr haaghlarom

ne m

ehhez a larekhoz Krnylllrouam a kezemer hogy el, m.nden energradar llyaolr feleplresere osszpomo,

kapvam a karját. de o konayeden felugrou az aszla, slrsd. nem pedrg a regrek lekhzdesere

lara. azlan arllgrou a lelem lololr, megpordulr es , l-logy hralkodhalok a szokAsarm lolou. ha meg

vrszszaayomolr a dlvanyra nahosen mlpm alham, az erzelmermen sem lhdok hralkodn._ Szak"

es megprolrallam halra nyomul. de ammr megerrn, llalradolr a szekeoea , A koverkezorol van szo

lerlera. harralele lelngrou az aszralra Eloreesrem a amrkor az elmed lerrehoz egy proolemar ararkor el,

szonyegre , Az rsrenrl , arkozodlam osrllagokal maslua az eler egy adou plllnnhlAL resred megfe,
larva szal, es ezr a feszhllsegel erzelem",nek erzr ame,
Az anon ar krsrklou a garazsha UlAnnsAl-lukálmm lyel kulonboző modokon lehel errelraezn._ felelem,
hogy hldozooe vegyem kem. szomorusagkenl vagy dhhkenr Az .gaz. erze,
Szokraresz egy lokharlrora lelepedell es a feler va, lem, nah. hszra energra, mely szaoadoa aramlrk a
karra lesllren
, nah. re melges vagy , Akkor a harcos soha nem erez normalrs erzelme,
, Fanraszlrkhs megngyeles , oosszankodram, ero, gen
sen zrhalva , Blzonyus erlelemlren ez rgaz Az erzelem persze
— Jolvan mondta hossza-nm hellzeredel lrgyelem— rermeszeres emoer. kepesseg, krfevezesmod Olykor
lre véve. nem csoda. hogy duhos vagy. de gondolkodl helyenvalo krleleznr a felelmer. a szomorllsagor
el, yavon valooanlo .rAnyoa lereled,e a duhoda vagy a dllhor. Ám az bnerglál lehesseggel krlele kell
szólna-esz ugyesen elkezdte krcserelm egy Volks— lránynnm. nem szabad oenr rarran. Az erzelmek kr,
wagen gyerryarr , A duh az egyrk legfohlosaoo esz— leyezeseaek rokeleresnek es erolelyesaek kell leanle
kozod arra, hogy megvalrozrasd regr szokasardar — azután pedrg nyom nelkhl el kell rllanrhk Az erzel,
!Yenynkulccssl krosavarr egy rég! gkerlm —, es merd Jelen tehát úgy kell hralkodnod. hogy hagyod
makkal helyeueslrsd okel okel aramlanr éslávoznl
Ú, gyerlyal .lleszlell he, es eros huzassal meg— Felalllam_ level-em a slpolo learorralol a plalnlrol,
szorlloua , A duh el radva egela. a regr szokaso— es krrollorrera agozolgls lear , Tlldaal mundnnl egy
kar A felelem es a salnalal vrsszalarl a cselekves, konkrer peldak Szokraleszl

rol am a duh eppen arra keszrer lla meglanlllod , headlren , mondla , Tolrs el nehany aapor egy

hogyaa hasznald fel helyesen a dhhoder. akkor , oseosemovel

felelmel es a sayaalalol dahye uldod valrozlalar a Mosolyogva ruham a leamar , Khlonos. de soha

dllhor pedrg eselekyesse Ez resred helsls alklmraya, ne... gondom.", hogy a csomagok az erzelmek fc,

nak urka leur uralkodas nagya-.esrerer

Az rrodaoa vrsszarerve Szokraresz k.eagedeu egy , Anukor egy csecsemő .deges olyan a slralsa.
krslorrasyrzer nlanályáhól Jellelre az esr. reakhlon, m.nl egy yeszvoslo klserrere Egyszerhea osak slr
legesseger es lgy lolyraua , Sok olyan szokasod Nem rllnodrk azoa. hogy van,e ra oka lla felveszed
van. amely legyeaglr. a vallozAsnak az a roka. hogy vagy megereled, azonnal ablaahagyra Ha a csecse,

n; m

mo merges. azl egyerrelrallen hldrodra adva. agyaa, Mrelou hrzroslrhauam volna. hogy szok ralan ko,
akkor nagyon gyorsan meg .s szaoadal role El hl, mlsznbb, m.nr valaha. az __oregemlrer" kozoeszolr ,
dod kepzelhr hogy egy csecsemő hllalurlalol erez ú. lghzán ellhslhllam mar Dannek lóval konnyelrlr
merr merges volu Egy csecsemo engedr hogy szer, dolga van. mlm neked volr
aradlon a leslehen a mereg. azlah pedrg hagyva la, , ú, erlem , kozolle Joseph, komoly kepek vagva
vozar Tokeleresen krlevezrk magakal. azran elhall, , Szoval meg nem vrued szaz merfoldes (másokra.
garnak A krsgyerekek Jó lanlrok Es az energra he, es nem dolgozrarok meg a parazslo szeanel, ml"
lyes felhasznalasar mararvak he Tanuld meg ezr. es , Nem. sema-.. rlyesmr Meg csak mosl kezrlhlk az
kepes leszel harmelyrk szokasod megváltoztatásán alapoknál. ugymmr hogyan kell enm. yarar, lele,

Egy Ford lkanohero reherahlo hallou be az állomás— geznr
ra Szokraresz koroemem a vezelohleshez mrkozoen Joseph vokedvhen kaeagou. en meg azon kaplam
en kuncogva megragadram a oenzraesoyer es level, magam. hogy egyhlr nevelek vele , Az eyesrlsl mr
rem a ranksapkar Az erzelmekrol szolo lelvrlagoslro eszemoe Reggel gyerlek el az erreremoe A vende,
clóadáslól leloarorodva. a koos. rereyen Ál ezr kralror, gerra vagyrok ósszearok neklek valamr lrnomsagor
ram , Csak mondd meg. mn osraalvak, es hagyl raa, , moadla
gamra, Szokl lzekre szedem ezekel a rossz szokáso— Eppen azl akarlam lelelnl hogy nagyon szerel,
kar , Ezmaa Jáplllhnmuam az arasokra. harom re, nék. de samos nem mehetek", ararkor Szokraresz
malr apaoara Elakadr a szavam azran oeklayoros megszolalr
keppel lrelemerlllrem az alrlakpaoolaslra Szokralesz a , Nagyon szlyesen Fel ora mlllva megkezdodrk a
pumpahak mmaszkodou. es kezeoe lemeue az arcal reggel. mllszak Ál fognak selaln.

Mlhlan a kanohero legnagyohh megkonhyehhllle, , Nagyszerll akkor hamarosan mlálkozunk , Ál—
semre elharlou. egy mASlk vevo erkezeu A gondor nyullon egy ordollaros hanklegyer Szokraleszaak a
szakallas. szoke lem lou vrssza Kolgrou az aurora, oeazraero azran elhayrou
pol. azalan maokosan megolelle Szokraleszl Joseph van az eszemben , ő .s olyan haroos. mlnl

, orulok. hogy lanak. Joseph, halal m.nd.g , re. szok" , kerdezrem
moadra Szókratész , Senk. nem olyan haroos, mlm ea , lelelre never,

, En .s ő az, Szokraleszv , parkosan ram vrgyo, ve , be senk. nem ls szerelne olyan lennr Mrndeh
rodorr lernaak es nonek megvannak a rermeszeres erreker

, Joseph. ezr az rhll kerdezogeper Danaek hlvvak Például mralau re a lornalran kepezred magad Jo,
Csak megnyomsz ralra egy gomlror. es mar fel .s seph elsalarlroua az erelkeszlres raesrerseger
lesz egy kerdesl Nagyszeru lArsasAg, ha nincs sen, , Ugy med. a lszesv
kl akrhez szolharnek , Nem egeszen Joseph nem nagyon meleglu az

Joseph megrazra a kezemer , Kedveseoh leu vala, cnnlvslól. merl azzal ronkrereane a lermeszeles ea,
mrvel az oreg vea napvarrav , kerdezre szeles mo, zrmeker, melyek az erel megemeszreser seglrrk elő
sollyal Termeszeles eleleker keszlr. ammr nemsokára le .s

zso 251
megláthatod Ha Egyszer meskóslülod Joseph konv— semm. problémám Sokany vagyok, allamban egesz
harallveszer. remekeh. le sem fogsz roooel a gyors, ,a gum magam gs , mm gum" hey,,mnwm,
erkezdekbe vágyakozm dou. hogy eleg energram van Mln log valrozrarn.
, M. olyaa kulonleges a J'őzőmüvészuébcn' ln, yglmmmg az grrgndgmgnr
, Valovaoaa csak ker dolog, es mrndkeuo rgen kr, , Lám hogy , ,glgnkg. g,,gndgd , mmm egy
csn-y mum-ság csupan Elészor rs az. hogy lelres rr— gyonyorll la napsmohe agarra lelpolanrva , ,,nor,
gyelmel arra "Any-'lla nmrl csmálr másodszor. hogy mAlls" mennyrsegll ehergral ad. de annak nagy re,

R Szerelem A SZÓ Slams éflb'méhbn M Egyik legfőbb sze. amll eszel egyszersmlnd íAsllluA ls lesz. befo—

holláviló A! Mekiben "0551" Ide!! R Hiába" már lyassal van a hanglllamdra. csokken" a uldalszlhle—

rad az lze — szókralesz helyeneslrőle egy nyurga u, del, es harassal van a lesred oprrraalrs elelerelere Az
nedzser lou oe. es a megszokou modon. morogva erelekool, amelyeker eszel, mergezo lerakodas ma,
ndvozolr Mr elmennmk megn—nk az Melkor. delr md. amelyaek hosszo lavon velenros aelolyasa vaa

.ranylran Gyorsan b-ceglem. hogy lepest tudlak rar— arra hogy m.lyen hosszu lesz az elered A legroolr

ranr szókkal. rarkozlren a lesro. mellékutcákban ha— lelk. es erzelmr problemadal a rarnrmhmra leherhe

ladnmk elkerülve a kora reggel! csúcsforsxlmm esokkemen. pusztán azzal. ha ügyelmer fordlranal
Krszaradr falevelek zrzegrek a laohnk alau mr— a helyes erkezesre

kozoen a Berkeley kornyekere lellemzo rarkaoarka , , Hogy," khmmm, u gmm mggvgymm,

"km-Arms. slmlllol gyarmnu. lllalpesr Jellegfl és lasa az:. hogy mennyr energram van7 , vllalkozlam

kocka alakll epulerek melleu haladrank. amelyek , "Mm nagym mmm" ".hm mg. Hmm,,

harmmoezer alaknak adrak ouhonr [gsm sm,
sera kozoen lreszelgeuhak Szokraresz kezdre , A hggyomgnyog mmm mm,. ,gm de ez
— Dan hmhm mcnnllsésü encrsm kell ehhez. lgehosak sekelyes a haroosnak ennel relleuehh hala,
hogy elmerl koden keresztulvágd magad, es megra— sokar ls fel kell rsmernre Eooen a rendszeroen az el,

ram a kap... Ha meguszmlsz regeneráló mkorla— sodleges eaergralorras , mondra, meglengerve a

lokra lesz szukseg karral , a Nap Ám allalahan vele. az emlren leny ,

, Ezr elmondanad meg egyszerl mm

, Meg fogunk r.szllraar szerszedunk. Aztán pedrg , Ez .gazaa kedves [Med

ulra osszerakunk , evolllororanak lelenlegr allaporahan meg nem fel,

— 0 M! miér! nem mel malev — kulekedlcm leszlelle k. a napehergra kozvelleh felhasznalasanak

— Ulra hozza logsz szok-u mrnden egyes ember: kepesseger, nem rndnak __napsngaral emu" leg,

flkalÖdhOZr R MUZSÁSMZ— 31 lilVÉShül— * lélcslés' alahbls csak korlamzou merlekben Amlkor az em—
hez a gondolkodáshoz. az erzeshez es az eveshez pengés hmhm, m , NPCSSÖÉCL :. fognak mpg,
Mmden emberr revekenyseg kozul az eves az egy-k venyesedn. az emésztőszervek es a hashanogyarlok
legelso. amrr Al kell allllanr elveszrrk a p.aohkar Jelealeg az elel a konzervalr

, VAn egy percel Szokraresz Az eyessel nlncs napsugarnak az a formala amelyre szuksegunk van

152 253

A "más """ "PCM "51 'A hogy * MMG '*3' rek lre. gyerrek oe , moadla lelkesea. ralarha a sarar

kmcm'mm' ""m"" "m""sum * ""P ""É'm' otthonába .nyrralna lrennhaker A hely azonban

A "m': Hmmm ""XH'Ú'D'Ö ""X"/"J" M Mé' egyalralAn nem emlekezlereu lakasra Az apro vara,

kerder. krleryeszr. a rlldarodal, konccnnAClós kepes, kommün mmm "mg szonyegek bummm A

568511" Phü-8 PEHKCUCSSe "s" leremhen pedrg nehez. durvan megmunkall, polrro,

' És """d" 315" I""Wk— """ mmm " M' rozou aszralok yolrak m.ndealele elhelyezve. es a
ültetvényeket M WMÉEMWV . puha. egyenes halo szekek anrrk lrllror oenyomasar

Hasonló cimű könyvek

Dan Millman további könyvei