Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A Teve Klub

David Baldacci legújabb műveiben az amerikai hírszerzés, az elnök védelmét ellátó titkosszolgálat és számos más elitalakulat rejtélyekkel teli, kevéssé ismert világába enged bepillantást. Tizedik magyarul megjelenő regényében fura csapattal ismerkedhetünk meg, amelynek tagjai további könyveiben is főszerepet játszanak majd.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
3 000 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

legádázabb és legbuzgóbb muszlimjaira esett. Furcsa módon mindenekelőtt a visszafogottságot értékelték.

A szeptember 11—i repülőgép—eltérítők a legkülönbözőbb környezetből kerültek ki. A négy sugárhajtásu gép
,,pilótáját" kísérő tizenöt gépr'ablóből tizennégy Szaúd—Arábiáből érkezettr Középósztálybeli családokból
származtak, amelyek nem különösebben tüntek ki sem a politikában, sem a muzulmán hitben. Ezek a
fiatalemberek mégis elhagyták otthonukat és családjukat, kiképzést kaptak az al—Kaidánál, vériikbe ivódott a
dzsihád és a radikális iszlárn gyakorlata, katonás pontossággal hajtották végre a pamncsokat, egy pillanatig sem
kételkedtek abban, hogy az a légiút a paradicsomba rőpiti őket A szeptember 1 l —i géprábloknak egyáltalán nem
kellett önálló döntéseket hozniuk; mindent előre eltervezték számukra. Brennanben most egészen más helyzet
érlelődött. Mindenkinek jócskán hozzá kellett járulnia az események alakításához.

Hemingway és Jack kapitány ezért idősebb, iskolázott férfiakat kerestek, akik valaha normális életet éltek.
Ezeket az embereket nem az al—Kaida képezte ki, és nem az afféle felfogáshoz jellemzően társuló okokból
szentelték életüket a dzsihádnak. Noha néhányan korábban összeütközésbe kerültek az amerikai és európai
törvényekkel, így ujjlenyomatot vettek tőlük, és fényképet készitettek róluk, ami szükségessé tette az NHK —s
kozrnetikázást, egyikük sem jutott arra a szintre, hogy fotőjukkal tele lettek volna az újságok. A legfiatalabb
harmincéves volt, a legidősebb ötvenkettő, átlagéletkóruk negyvenegy esztendő. Ezek a férfiak gyakorlatot
szereztek ugyan az ölésben, de nem szomjaztak arra, hogy elvegyék mások életét Az évek során háborúkban és
más konfliktusokban mindegyikük legalább három közvetlen hozzátartozóját veszítette el, sőt ötiiknek —hatuknak
teljes családját ilyen erőszak ragadta el Önként jelentkeztek a küldetésre, másfajta okokból, mint amilyeneket a
közel—keleti terroristák észjárásáhóz szoktak társítani. Olyannyira, hogy mindannyian katonáknak, nem pedig
terroristáknak tekintették magukat. Tom Hemingway okvetlenül ilyen beállítottságú ,,szent harcosokat" akart.

— Ne feledjétek — intette embereit Jack kapitány —, hogy mialatt itt ülünk, és ezt a műveletet tervezzük,
valahol másutt sokkal többen tervezgetik azt, hogyan állítsanak meg bennünket. Kiválóan értik a dolgukat, ezért
nekünk annál is jobban, tökéletesen kell végeznünk a miénket — Egy pillanatra elhallgatott, sorra a szemükbe
nézett. — Egyetlen tévedés elegendő, hogy az egész összeomóljon. Világos?

Valamennyien néma egyetértéssel bölintottak.

Jack kapitány újra átismételte az ünnepség részleteit. A titkosszolgálatosok és helybeli rendőrök serege
terjedelmes jegyzetfiizetekben rögzíthette az elnöki látogatás előkészitő munkájának minden részletét Jack
kapitány és csapata nem engedhetett meg magának efféle fényüzést. Egyetlen elveszített lap katasztrofális
következményekkel járhatott volna. így hát mindent az emlékezetükbe kellett vésniükr A teljes egyértelműség
kedvéért Jack kapitány — közlendője bonyolultságátol függően — hol arabm, hol angolra váltott.

— Mielőtt az elnök egyáltalán beteszi ide a lábát, a titkosszolgálat előőrse érkezik Brennanbe, hogy
hozzákezdjen az esemény tervezéséhez, amely a világ legalaposabban kidolgozott és biztositott gépkocsiószlopát
is magában foglalja. A jellemzően huszonhét járműből álló konvojban találhatók helyi rendőrkísérők,
,,gyalogkakukk" hiradős furgon, sajtóegység, VIP—furgon, mentőautó, készenléti terroristaelhárito osztagot
szállító jármű, valamint két ,,szömyeteg". Az egyikben az elnök ül, a másikban titkosszolgálatosok utaznak. A
repülőtérről a brennani helyszinre vezető összes ütvonalát alaposan átvizsgálják, és a látogatás napján lezárják.
Az ünnepség helyszínén az elnök a színpad jobb oldaláról érkezik, és ugyanabban az irányban távozik. Mialatt
beszédet mond, golyó— és robbanásállö pulpitus, az úgynevezett ,,kék lúd" mögött fog állni. A környező fasor
mentén végig mesterlövészeket helyeznek el. Ha az elnök mozog, állandóan testőrök fala veszi körül.
Mindenkori tartózkodási helyét gyilkos zónának nevezik, és a titkosszolgálat rendkívül komolyan veszi ezt a
felfogást Óriási tömegre kell számítani, ezért az ünnepség helyszinére nyíló minden gyalogos bejáratnál
fémdetektórokat állítanak föl. Pontosan olyan észlelőberendezéseket szereztünk be, amilyeneket a
titkosszolgálatosok fognak használni, és a legmagasabb érzékenységi fokozatnál teszteltük őket. A lövészeink
bátran áthaladhatnak ezeken a kapukon Tartsuk észben, hogy a titkosszolgálatosok figyelni fognak az egyéni
viselkedésre, nevezetesen azokra a személyekre, akik kilógnak a képből, nem vesznek részt az eseményben, és
azokra, akik nem érintkeznek másokkal a tömegben. Mivel ti közel—keletiek vagytok, valószínúleg fokozott
figyelmet tanúsítanak majd ilántatok. Egész adatbázisuk van merénylőkről, s ez a legj elentéktelenebb részleteket
is felhasználja a merénylők ismertetőjegyeinek meghatározásánál Mint tudjátok, a fényképetek már nincs
nyilvántartásban az amerikaiaknál, a külsőtök erősen megváltozott, tehát igen csekély annak a kockázata, hogy
azonosítanak. Ez azonban nem ok a gondatlanságrar Előírjuk tehát az öltözéketeket és az ünnepségen tanúsítandó
magaviseletéteket, ti pedig kivétel nélkül a legapróbb részletekig betartotok mindent. Amikor beléptek oda, ügy
fesletek majd, ahogy orvosokhoz, ügyvédekhez, tanárokhoz, iparosokhoz, boltosokhoz, választott hazátok tisztes
polgáraihoz illikr — Jack kapitány ismét elhallgatott, és végighordozta tekintetét a társaságon. — Most bemutatok
egy videót, amely ékesen szemlélteti, mennyire komolyan veszik küldetésüket a titkosszolgálatosok

Megnyómott egy gombot a kezében tartott távirányítón, és a vetitővászon életre kelt. Tom Hemingwaytől egy
nyilvánosan hozzáférhető videofllmet kapott a titkosszolgálatröl és általános őrző —védő módszereiről, ritka
felvételeket merényletkísérletekről, és egy még ritkább videót, amelyen a titkosszolgálat emberei a beltsville —i
létesítményben gyakoroltak A marylandi Beltsville—ben tanulták meg az ügynökök, hogyan kell célpontjaikat
pisztollyal leteriteni, robogo jármüvel majdhogynem helyben körbefórdulni, és addig gyakorolták a különféle
védelmi technikákat, mígnem az ingatag gondolkodás kiiktatődott a folyamatból, és az elszánt izommemón'a
vette át a helyét.

Az emberek megbabonázva figyelték a Gemld Ford és Ronald Reagan elleni merényletkísérletről készült
felvételeket. John Kennedy meggyilkolása nem szerepelt a DVD—n, mert az elnökök már nem jának nyitott
gépkocsival, és régóta korrigálták mindazokat a hibákat, amelyeket Dallasban azon a napon a titkoszolgálatosok
és túlbuzgó politikusok követtek el.

— Láthatjátok, hogy az ügynökök minden esetben ugyanúgy járnak el — magyarázta Jack kapitány. — Az elnök
köré teljes védőpajzsot vonnak, és a lehető leggyorsabban szinte a tenyeriikön viszik el a helyszinről. Reagant
betuszkólták az elnöki limuzinba, és másodpercek alatt elhajtottak veler Szeptember ll —én, amikor úgy tűnt,
hogy repülőgép tárt a Fehér Ház felé, a titkosszolgálatosok evakuálták az alelnököt ottani irodájából; azt
mondják, a lába sem érte a foldet, amíg biztonságba nem helyezték. Sebesség, sebesség! Ne feledjétek, hogy ez
áll kiképzésük tengelyében, egész idegrendszeriik ehhez igazodik Gépiesen begyakorolt lépéseket hajtanak
végre, nem vesztegetik az időt gondolkodásra. Ezt az ösztönös késztetést semmi sem írhatja felül. Legfontosabb
ösztönük pétiig az elnök életének megóvásar Ezért bárrnit föláldoznak, akár a saját életüket is. Erre bizton
számíthatunk. Tűzerőben, létszámban, kiképzettségben és technikai felszereltségben semmiképpen nem
vetekedhetiink velük, de igenis megérthetjük lelkivilágukat, önnön kilétiikről, szerepükről alkotott képüket, és a
saj át javunkra fordíthatjuk Valoj ában a meglepetés erején kívül ez az egyedüli előnyünk. Ez pedig elegendő, ha
azon a napon tökéletesek vagyunk.

Újra lejátszotta a videónak ezt a részét, lebontotta, mint egy mérkőzésről készült filmet, kockáról kockára
pergette le, s az emberei mindent az elméjükbe véstek. Számos kérdés hangzott el, amit az amerikai jo jelnek
vett.

Ezután az ünnepség helyszinének alaprajza tünt fel a vetitőemyőn. Jack kapitány lézerceruzával módszeresen
végighaladt a területen, rámutatott a fő stratégiai jelentőségű tényezőkre, be — és kilépési pontokra, a Szörnyeteg
és más fontos jármüvek elhelyezkedésére a konvojban.

— Vegyük észre, hogy az elnöki limuzin mindig olyan helyen áll, ahonnét akadálytalanul egy kijárathoz
juthat. Ez létfontosságú a terveink szempontjából.

Az aznap a helyszínre szánt emberei mindegyikének sorszámot adott, és rámutatott a képen a megfelelő
számokra, amelyek az illető személyek pozícióját jelezték.

— Mindenekelőtt ezt a járrnüvet kell múködésképtelenné tenni — mutatott a mentőautór'a. — Akik ezért
felelősek, mindenképpen tökéletes munkát végezzenek!

A következő képen egy sovány, ősz hajú, szemüveges férfi látszott.

— Az elnök a saját orvosával, ezzel az emberrel, dr. Edward Bellamyval szokott utazni. A doktor az
emelvényen fog tartózkodni az elnökkel. Elsőként őt kell leszedni. Muszáj, nem hibázhatunk.

A következő képen egy kőtélkordon ábrája j elent meg

Jack kapitány egészen lassan, gondosan húzta végig az ujját a kötélen, mint egy sebész, aki pontos
bemetszést ejt az élő testen.

— Ez a titkosszolgálatosok legsötétebb rémálma. Ha rajtuk múlna, sohasem engednék, de a politikusoknak
lételemük, hogy kezet fogjanak az emberekkel, és kisdedeket puszilgassanak — magyarázta. — Az elnök itt, a
kötélkórdonnál a leginkább támadható. Ugyanakkor ez kétélű kard, mert a testőrök pontosan itt a
legeslegéberebbek.

A vásznon most a nemzeti gárdista tíínt föl, az, akinek Jack kapitány emberei új kezet adtak. Díszegyenmhát
viselt. A fotó valarnivel régebben készült, ezért mostani keze helyén egy—egy kampó látszott

— Az ünnepségen nem használhatunk elektronikus távközlési eszközöket, mert a titkosszolgálat zavaró — és
lehaíllgatóberendezésekkel fedi le az egész területet.

Hasonló cimű könyvek

David Baldacci további könyvei