Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Rejtett dimenziók

Szociológia

ISBN: 9632817524

Rejtett dimenziók

Egy ?nálunk még kevéssé áttekinthető, érdekes tudományág, a proxémika a tárgya ennek az igen olvasmányos és egyben tanulságos kis könyvnek. A Hall által képviselt tudományos vizsgálati irány az élőlények s különösen az ember távolság- és tér-érzékelésével, a társaitól való távolságtartás – a proximitás – fiziológiai, pszichológiai, szociológiai és kulturális és főleg a művészetre gyakorolt következményeivel foglalkozik. A szerző – aki kiváló antropológus – eredeti, szórakoztató ismeretterjesztő írónak is bizonyult. Könyvünk témája tehát: a tér „rejtett” sajátosságainak érzékelése és ennek a jelentősége az egyes emberek, csoportok, kultúrák, kisebbségek életében. Az amerikai nagyvárosok és az európai népek, valamint a kelet-európai közösségek életformáinak szimpatikus szembeállításával számtalan érdekes, néha meghökkentően érzékletes példával bizonyítja a megapolisok elrettentő ridegségét. Mély humanizmus és kitűnő humor árad soraiból, amidőn az amerikai nagyvárosokba özönlő Puerto Ricó-iak, négerek „gettóiról”, az arabok, a németek és franciák emberi érintkezési formáinak – percepciók különbözőségével magyarázott – furcsaságairól ír. Néhány észrevételén talán a mi városépítési terveink készítőinek is érdemes elgondolkodniok. Szalai Sándor professzor előszava – marxista szemléletünk szerint – „helyére teszi” az etológiai szemléletmód helyenként vitatható mértékű antropológiai alkalmazását.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvlabirintus
1 500 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

elsődleges oka: a felek nem ismerik fel, hogy érzékelésüket illetően két különböző világban
mozognak Partnerük viselkedésmödjának és a környezetnek a függvényében értékelik
egymás szavait, és ennek többnyire az a következménye, hogy a barátságos gesztusokra csak
találomra vagy egyáltalán nem adnak megfelelő megerősítő választ.
Napjainkban az etológusok - közöttük Konrad Lorenz - vallják, hogy az agresszió az élet
szükségszerű velejárója; agresszió nélkül valószinüleg nem is létezhetne élet, legalábbis a
jelenleg ismeretes formájában. Normális körülmények között az agresszió biztosítja az egyes
állatok helyes térbeli eloszlását; agresszió hiányában túlszaporodnának, és környezetüket is,
önmagukat is elpusztitanák. Ha túlságosan nagy lesz az egyedsűrüség, intenzivebbek lesznek
az egyedek közötti kölcsönhatások, ami egyre fokozódó sztresszhatást vált ki. Amikor a
lélektani—érzelmi sztressz fokozódik, amikor csökken az egyedek tűrőképessége, akkor tinom,
de nagy horderejű változások következnek be a szervezet kemizmusában. Egyre gyorsuló
ütemben csökken a születések száma, növekszik a halálozási arány, mignem bekövetkezik a
populáció összeomlása néven ismert állapot. A meleg vérű gerincesek körében általában
természetes folyamatnak tekintjük ezeket a hullámhegy—hullámvölgyszafű ciklusokat. Nagyon
valószínű, hogy ez a jelenség az élet minden más formájában is érvényesül. Amint azt John
Christian és V. C. Wynne- Edwards kimutatta, az állatok rendelkezésére álló élelem
mennyiségének az ingadozása — a közhiedelemmel ellentétben - csak közvetett szerepet játszik
e ciklusban.
Az ember a kultura létrehozásával mintegy háziasitotta önmagát, és e folyamatban új világok
egész sorát teremtette meg, melyek mindegyike különbözik a többitől, mindegyik más-más
érzéki jelzéskészlettel rendelkezik. Ezért aztán előfordulhat, hogy az a népsűrűség, ami egy
bizonyos kultúrán belül a túlnépesedés érzetét kelti, egy másik népnek fel sem tűnik.
Hasonlóképpen, egy adott cselekvésre az emberek egy része növekvő feszültséggel, esetleg
nyilt agresszióval reagálhat, mig mások számára ugyanez semleges hatásúnak bizonyulhat.
Mindenesetre nyilvánvaló, hogy a városainkban összezsúfolódott amerikai négerek és spanyol
kultúrájú népek súlyos sztresszhatás alatt állnak. Nemcsak arról van szo, hogy nem megfelelő
kömyezetben élnek, hanem arról is, hogy a bennük felgyülemlő feszültség meghaladta
türőképességük határait. Az Egyesült Államoknak szembe kell néznie a ténnyel, hogy két
értékes, nagy alkotókészségü nemzetisége a pusztulás útjára lépett, és megeshet, hogy - a
bibliai Sámson példájára - magukra döntik a mindnyájunknak otthont adó társadalmi
felépítményt. Meg kell értetni az építészekkel, a várostervezőkkel és épittetőkkel, hogy ha el
akarjuk kerülni a katasztrófát, az emberben olyan lényt kell látnunk, aki állandó párbeszédben
áll környezetével; azzal a kömyezettel, amelyet tervezóink, épitészeink, épittetóink jelenleg az
ember proxemikai igényeinek semmibevevésével formálnak.
Azoknak, akik megtermelik a bevételeket és a kormányt támogató adókat fizetik, csak azt
mondhatom, hogy bármennyibe is kerül városaink újrafelépitése, elő kell teremteni ezt az
összeget, mert ettől függ Amerika további élete. Rendkívül fontos, hogy városaink átépitési
terveit az emberi szükségletek felderítését szolgáló kutatás eredményeire alapozzuk,
tudomásul véve azt is, hogy az amerikai városokban élö különféle embercsoportok
érzékelésüket tekintve egészen más világban élnek.
A következő fejezetekkel alapvetően az a szándédmm, hogy az ember természetéről és
környezető-lez való viszonyáról tájékoztassam az olvasót. Mondanivalóm magva a következő:
Nagy szükségünk van rá, hogy felülvizsgáljuk és kibővítsük az ember egzisztenciális

4
helyzetéről alkotott nézeteinket; halaszthatatlanul fontos, hogy megértőbben,
reálisabban szemléljük - nemcsak embertársainkat, de önmagunkat is. Olyan könnyedén
kell olvasnunk a néma kommunikáció jeleit, mint az irott-beszélt nyelvet Csak így
remélhetjük, hogy megértjük a többi embert, éljenek bár határainkon innen vagy túl;
csak így kerülhetünk közel hozzájuk, amire mindnyájunknak egyre fokozódó szüksége
van.
Buzás;
Edward T. Hall, The Hidden Dimenxion (1966), Garden City, NY: Arte/mr Books, 1969.
Magyar kiadás: Rejtett dimenziók, ford Falvay Miha'ly, 1. kiad., Budapext: Gondolat, 1975

Hasonló cimű könyvek

Edward T. Hall további könyvei