Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

SORSKÖNYV

Az Emberi játszmák folytatása ez a kötet, melyben a népszerű szerző jóval tovább megy annál, hogy megállapítsa: mindannyiunknak van egy szülői, egy felnőtt valamint egy gyermeki énje, és hogy ezek milyen játszmákat játszanak egymással és másokkal. Ebben a könyvben már a gyermek sem szabad - hiszen sorskönyvvel a fejünkben jövünk a világra, attól függően, hogy akarnak vagy nem akarnak bennünket, hogy milyen nevet gondolnak ki nekünk, hogy milyen családba születünk, és így tovább. Sorsunk nem a csillagokban van megírva, hanem saját tudattalanunkban - állítja Berne. És kíméletlenül elmondja azt is, hogy hogyan.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

259

Alighogy véget ért az esküvő, a mostoha kegyetlenkedni kez—
dett Hamupipőkével, mert nem bírta elviselni, hogy leány szépsé—
ge és jósága még jobban kiemeli a másik két testvér csúfságát és
gonoszságát. A szegény kis leány csak némán tűrt, és nem merte
elmondani a dolgot az apjának, mert félt, hogy elkergetik a
háztól, hiszen az apa teljesen a mostoha befolyása alá került.
Amikor végzett a munkájával, csak behúzódott a kémény tövébe,
és ott üldögélt a hamuban, minek okán elnevezték Hamupopó—
kának, vagy finomabban szólva, Hamupipőkének.

Egy napon a király fia hált rendezett, és minden szóba jöhető
vendéget meghívott, beleértve a két gonosz mostohatestvért is.
Hamupipőke segédkezett nekik az öltözködésben. A nővérek
eközben azzal heccelték, hogy nem csoda, ha nem kapott meg—
hívást, hiszen az ilyen előkelő esemény nem az olyanféléknek
való, mint 6. Miután mostohatestvérei eltávoztak, Hamupipőke
zokogni kezdett. Am egyszer csak megjelent a Tündérkereszt—
anyja, és megígérte neki, hogy ő is elmehet a bálba. Arra kérte
Hamupipőkét: "Szaladj ki a kertbe, és hozzál be nekem egy tö—
köt." A Tündérkeresztanya kivájta a tököt, és aranyhintót formált
belőle. Befogott két egeret paripának, egy kövér patkányt pará—
dés kocsisnak és négy gyíkot lakájnak. Hamupipőke szép ruhat,
ékszert és egy kis üvegcipellőt is kapott. A Keresztanya figyel—
meztette, hogy csak addig maradhat a bálban, amig az óra el nem
üti a tizenkettőt.

Hamupipőke igazi szenzációt keltett a bálon. A Királyfi a leg—
előkelőbb helyre ültette, sőt maga a Király is — bár vén volt már,
mint az országút — allandoan rajta legeltette a szemét, és sug—
dolózott róla a Királynénak. Háromnegyed tizenkettőkor Ha—
mupipőke távozott. Mire a nővérek hazajöttek, alvást színlelt.
Amikor elmesélték neki a gyönyörű Hercegnőt, Hamupipőke
elmosolyodott, és azt rebegte: "Valóban nagyon szép lehetett az
a hölgy. Ó, mennyire szeretném látni őt! Kérlek, adjatok nekem
valami ruhát, hogy én is veletek mehessek holnap este!" A
nővérek harsány kacajra fakadtak: "Csak te hiányoznál onnan,

260
hamvaspopsi!" Pipőke megkönnyebbült, hiszen bajban lett vol—
na, ha tényleg megkapja a kért ruhát.

Másnap éjjel már olyan jól érezte magát a bálban, hogy elfelej—
tett éjfél előtt távozni. Amint meghallotta az óraütést, felugrott és
elrohant, remegve, mint az őzike. A Királyfi elkapta, de nem tud—
ta megfogni, mindössze annyi történt, hogy a nagy sietségben a
helyszínen maradt a cipellő. Pár nap múlva a Királyfi nagy
harsonaszóval kihirdette, hogy az lesz a felesége, akire az
üvegcipő ráillik. Szerteküldte az embereit, hogy az ország
minden leányára próbálják rá a cipőt. Miután a két nővér
sikertelenül igyekezett begyömöszölni a lábát a cipellőbe,
Hamupipőke felkacagott: "Hadd próbáljam meg én is!" A
nővérek fuldokoltak a nevetéstől, és kigúnyolták Hamupipőkét.
A király embere azonban azt mondta, hogy neki bizony parancsa
van rá, hogy mindenkire rápróhálja a lábbelit. így hát kiderült,
hogy bizony a cipellő úgy illett Hamupipőke lábára, mintha
ráöntötték volna. A nővérek leírhatatlan módon megdöbbentek;
sőt még annál is jobban, amikor Hamupipőke előhúzta a zsebéből
a cipellő párját, és még azt is felvette. Ekkor belépett a
Keresztanya, és a pálcájával csodálatos ruhakölteményt varázsolt
Hamupipőkére.

Amikor a nővérek megláttak, hogy ő a csodálatos Hercegnő, a
lába elé vetették magukat, és bocsánatért esedeztek. Hamupi—
nőke ekknr felsegítette őket, és megbocsátott nekik F7ntán elvit—

ERIC BERNE további könyvei