Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Tanulom magam

- Miért teszünk olyasmit, amivel magunk sem értünk egyet? - Milyen belső program irányítja tetteink zömét? - Hol tanultuk az életünket megkeserítő pszichológiai játszmákat? - Valóban magunk írtuk-e meg életünk tervét? - Miért éppen az önismeret menthet meg bennünket a beprogramozott csapdáktól? Ezekre a kérdésekre keresi a szerző a választ, remélve az olvasó közreműködését. Ebben a könyvben F. Várkonyi Zsuzsa sokéves önismeret-tanítási tapasztalatát összegzi nemcsak a segítő foglalkozású szakemberek, hanem az érdeklődő laikusok számára is. Az olvasó megismerkedhet a tranzakció-elemzés alapjaival és jó néhány olyan gondolattal, melyek e tanítás-tanulás során születtek, és bizonyultak sokak életében helytállónak és hasznosnak. A szerző gyakorló pszichológus. Előző könyve, a "Már 100x megmondtam" 1986 óta számos kiadást ért meg. Folytatása, a "Tanulom magam" is töretlenül népszerű, s hamarosan megjelenik a "Sors és sérülés" című kötet harmadik kiadása is a Háttér Kiadó gondozásában.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

nie ezek:! az unalmar hülytségcluzl, a szabad gyerek—ln pedig leha-e igazin krzaiiv a ezabad gyerek—én, hi az illerisben a
felfedez egy olyan xzímhcli aaizemggear. mellyel sokkal gyof— leni-lmi emild-en neme: Ha; nehez dolga van. Hiizen a szi-la
sabban el leha lumi a megoldamoz, Az alkalmazkodó gyerek én ".mi: mindeni . meglevo nurmákhoz mér. De mivel nem-
elnyomja a gyomrából jövő levegő!. a liaadá gyerek ablorre eaak . kayeieldzd noi-ma azblal meg a szülö—énben, hanem a
furmill mmkkal odabólEg fmmrgs hiiga om au, . sub-d gye— lelkiizmeiei ez az erkölcl ix, ezen a valláu, a filozóna ér a rima-
rek pedig ezen borrenri el magát, men lóleaik a gyomm'nak, Az dalnmmdumz'nyak krean'v mim. szukaegazenien czzcl : képlet-
alkalmazkodó gyerek mdia az elvárt válasz! mlwk kerdeseire, a rel rendelkeznek (zamielben ,egyzem meg, hogy a puichnló-
Hudó gyerek _Neml'-mel felel ezekre, a azabad gyerek viazom gia nagy nilmi közül ., rokan iderarmznak. Berne pelda-ill
úi kérdések" ku fel. Hogy ez a rzemelynegkombmaeio mennyire bonyolult felté—
Akiben a zzabad gyerek eraien ielen van, az nem; meger, relekleel johei eaak lerre, yól lirhans abban az arsnyralamagban,
jóban van magaval, er ezen nem .a renszkisdile Megmmazlmz- ami :! fin-ok számában murarkozik, ha isaszehaaonlinuk : ha'-
ni: mamam örömet iger, e; nem jelem kockázatot. Ezen mer mm emliren rercllerez Mig bnielbh művéuből (iklnck gyerek-
iponlan módon viselkedni, ezen md mum helyztitkben önma- enie. minr línuk kevélbf igenyli más rzelerek egyimmúkbele-
ga lenni. ezért is azehnalia parzner, ezen leiz önkifelezéxben 36!) minden faluban ff] luci! ix megulilhim, inddebdl ugy
sokan: olyan kiváló. Ezen nem követi a konyenerdkar. A hu— mnizak. újíióból (aki F/Gy egynnmliksdeaben jön lene) mir
mor , a dolgok ereden. cxavaro! er kbnnyerl lmu — is a szabad eaak egy yammyi nagysaga ralepiileaen bukkanharunk ugyan-
gyerek-en rermeke, Nem reveazrendd rerznéazereien önt: :! ennyire, az erkölcx ea flluzbfu mcgűlílól v.mnr (akiknek telle-
ironisval, amiben leher ugyan nem szenpe a humornak (bar ilunenye a bonyuluh Sz-le( egylhunakbden igenyli) mir
gyakori. hogy az irónia clőn gyanbn kliaákbdl epul fel, vagyis országai-keni is legfeliebb csak ennyien yannale
még a humor eredenaege ii hianyzik belőle), de dbnrben abban Nézzük meg, mi ranenik. ha valekiben a gyerek-en mai
kulbnbbaik lők, hogy az insniinak mindig knnkuz ele Vin, ie- azeleiel dominálnak. A xzélsőségvun uralkodo [átadó Mein
hárszulő-én üzenctkém lulliuk legíeliebb a kritikux szülő—érme] nokon öwbwsdni, !: így a m—
Ha valakiben rzép nagyra nő!! a kreariv, xnbad gyerek—('n porzókalásl a felhibamdángdalkozis szlnezi. Sem a valóság
azeler. ez nyilván a máxik két körcikk mvisir: ranenl. vagyis reizreleie nem ,ellemzd (ama felnsu-en sem igen mi xzóhoz).
sem az alkalmazkndala, rem a lindás nem köti le ml sak ener- wm a poaniy v.mnnynlai _ akdr alkalmazlmeui (Gy—H, aki!
giaisr. Ha emellen relndre-enie nem ml erdr, akkor kedvu, ie- gendoelmdas (Sze) formai kellene öllenle. Az ilyen ember a
huségex, bohém művén. vallan belőle. A realilmk nem iagar- lcgböbb kapuolxúban nagyon nehéz panner. znyzkém vagy
isk rolznnan, és leglnnmaabb elereelia, hogy önmaga megmum— apakene rzinre elyiselhererlen _ gyerekei iblyoian zen—nnek,
lisival elirmereahez yusson.
m) 171
Gyakran ber-al huzcll'izúbe a törvénnyel,: feljebbvaloiyal, bir- Végül nezzuk meg, hogyan alakul a donrden xzuld-énbdl
muy," magaval mnkbds ember elere, Ha a gnndmkodó azulis-en a legellem-
Akiben az alkalmazkodó gyerek—ln az ulzlkodó en-illapol, az zőbb 6-4!th akkor Mm dzdilzlkű "s? nagypapi: su-
mindem megrezz, hogy elfogadlák, mundi, (; hogy bekeiaeg mélynég alakul ki. Az ilyen ember a legmbb helyzerben ,omdn.
legyen kdrillbne. Ebből adódik, hogy raja erdekei. mnxu! kep. lam, a nem erzi elsdrendisnek a vilag rArgynen: dolgain így
VlSlZli. viamni mindenki mianak igyekez-k a kedvében iii-nil May békülézben tölti "kiér másak "Ukraine! "mi!". soha"
Szülőkém cnkügy, mmr bármely mii kapemlarsban, leggyah. igazán benaósfgea kapualzlhzn. Bcsbélgel, regir, raniigar, apolr
rabban .; enged. Ezzel . mrelkedeezel eleg wk nyergséghu ,nr. Lehei belűle óvónő vagy azelld lelkész, (ugyi-ekoaok gondozoin
har (vzlőlenüleg renyleg azereuk elfogadiik). [elle—re. hogy ugy egy kémúm mum verexfye.
nem nrazik klfclezdlen u íldouuzcrepn. Ez: később lírgya— Ha a háuárbcn megi; vm egy jól feilerr kriúkux hziilS-fn
lando snnkönyvc dönti el. Ezek az emberek pizicholúgiai re,". szelei ix. akluar jnhbzn mnaaa mljd a gondnnkezerep; ereileg
nagyon kreatívak. lakna! mamanak aegins foglalkozási, ihol lekror lesz vagy már; ralin olyan felügyelő. aki azeri méglszszk
yiizonr hella bnnmerer híján me'giieaak erkemlhel ildorarzi az címnek érdeke" ved-: óvoda: szakfelügyelő, baki ellenőr.
válniuk gyímhaiósígl nazrviaela, ombudsman la aikerhez azonban nr
Akiben a [dudit-In a dnmmdm eo-dllapor. az nyilyinvaldan már lókon :ukémí felnőtt-ém: ia uükxég van). Fzgkben a fog-
a leg-abb helyzerben nclonilmn vuellredik és dönt. Kisúmk- lalknzásokban . gundoxkadó ee knükuí arms-en rni-kemi mel-
haró, egyenlerez, indularmenies. úlgmrű, vagy]: eredmenyea, leu kiühaők . Mladá gyerek—én lmpulzuni n, ,o eeeiben rel.
baiekony munkaerő. Ha mind e meue gyerek—énjéi felnbveke. dolgozam fonniban.
dac mvíin öisu n ziugnrimrra, ekkor ehhey. egy (mi emelem. Nem xzukiuk iztnml aaolear, akikben a gandoxkadó zznlo.
. . i i . , . ,. , . , e... .a ...mi. ;. _ mmm zene... ...ne r_ .ein k. N.!rilr .nem".
nek kolbn ia egyei-eger. A uugorllon gyerek-emel _memb- Éshosy mmdiku- ili-nek: felnőni-enie fellezlcm Az ed-
kunk' (és az imám. mindem-jobban-mdó) kaperan már volt d-z mondomkbólvilásohhogy hclwaclméréxükkcl,k5mkez-
xzó. De hogy rear az, akinek alig múkbdik . aziilunie, ia az, iereaeilrkel, vllóstínúu—ékbccxlémkkzl knmoly ba,ok vannak.
akinek [dudit—én): halovány? Ha érdekel a kihíváx. gnndolked- A fel:-ómen be nem köllött helya gyaknbban . gyereken fog—
hauz a vilaamknn magad iz, mlelőn :lolvlsod, ami én upzsz— lall: el: ltamkibb : lázadó vagy : :zabad gye-eken. De : kriti-
raham ezekkel az emberekkel kapmnlarban. kni iruan iz kuldhea hangon zavaró ndi". Knúbbl. azom-
A gyenge milló—En gyenge normakar hordoz. De nem felm. nyal upaazialaraikbol elhamarkodoiran (felnarr valáaigyiuga-
lenul agrexszlv normikai, Ez nem azonos azzal a kepleuel, xhnl lal nélkül) vonnak le köwlkczberéxekn - llytnkm unió-énjük
a ,mererleniegben ez bmmluájbln celnan embemk .,,r, med. eldirelere kbdüalii el vzlódgliúxukzl, vagy vágyaik ea félelmeik
ia arraiegiii kialaki'um a gyalalr világ kgyőzésérel , mg] egy vezerhk dker, ugyaneaak a renyek aimbavútlt nelki-rl — ee gye-
ki-ilanbeisrarfi nülő—En! iz lelépirenie, mely zbneneiezen eaupa lell-f'ul'lk vilmdieúő. illúziókarzz'ó lmunkái:- Mindkét ese!-
Belsó együmnaködés negarlv Bulls—én), mald villámgyon váliiml laaidd gyerekkenr
panamkodik helyuilről (,Én penze nem vagyok lnnrnz...- —
Mielőtt rkéménk az emberek közöm innuknókn. elmonda- negatív nnek—én). miközben nin-mr. llhlmv-kndó Igyekeze-
nek még néhány uyimuignr ez en-allnpmnkrbl. ahogyan az ve ezer ieleral nil-no] be (Jan mi! odakeezlzerrem nekzdm" -
egyerlen emberen belul, a személyiséguelelek közöld együnk poeiliv gyerek-en).
mamam "ne,. (mem, Keve; eialidi alaphelyzer lupcún mmamak emberek annyi
Az emailapnnmnneu (: ,,hógmbgg") nzknrhu ,uulmui. rehemlen dühbi, minr amikor marni rokonukról beszelnek
sában haiznbi, ha egy megnyilvdnnlizban nemesaka dominálni A helyzet sikk-mm: Emlékeztet: h: Műv-l fogadom. mu
en-illapmoi uldzbcnhiuk. hanem .- mink - akár : mis-k két — nyúih mum-l unllwdni kezd. ha pedig megpróbálom megva
ein-szelei keverbe hangadó ielenlerer is. ,Nem tudom, miért der-i önállóbigumat, rbgnon színu aiazi, mennyire aeereneaer.
nem iudaz re egyy." vacsorát kezelieni, Umd. mennyire agyon lem-6 lme-m 8 milyen "ön—veres vagyok A negatív :züló—én
vagyuk ierlielve, maid beledöglőm ezekbe a hónap végi haldk- !: : 17"an eni—idd bevetés: mind!: mlm lám-nálam vev
ha, a főnök mir rel,ezen ellelhemkni Legalább egy hideg ya. zer. Ezek,-il . vm. felezeiben lesz XZÓ.
morir ösxunldulnil. van is a .egeri rak minden," Az éri-állapotuk belad aarzerúggeaernek van egy máaik erde-
Ebben az egyaizzru. ablak azámára umerds nddábzn mind kids: ls: - milló-én ítélkezése: nagyon gyakran a fel nem válv
a birom en-azelez lól hallham, igaz, hogy esik egymás nzin. lall gyerek-én—én—éww helyemíuk "ya-lm nak : MIMI-
A eauan azemrehdny, elvár er dirigál, a gyerek—én sainiluria uzenete hill-ná (: megkíméli a pannen az előbb lcín helyzet
maga., agyi-minha. könyöke; , falnak,, pedig czy kama. kenduegerall, de a mrelkedez ezzel dunnlldenné is váll. A azir-
lezl-rera megoldiznn lövi a fejét. Egy ilyen közlés! nemcsak az lű-én ugyani! többnyire m . Hmm levelezik Huni. rni-uh:
elegederlenieg, hanem a zzvarln ens kzlwxxég miau ir nehez nem ia iz ille-is igényéről lenne nó- hznzm mkhmm-hól-
elfogadni; mau védekezzck vagy ulniljalak? Hagy ludak Az bniamerer dpheiehez luiznoa dolog. he hamar .negia.
egyuu erezni vtled, amikor magamai kellene megvedenen. ve- nulluk felixmeml magunkban ezza rrukkbi. Er mien alkalmaz-
led szul-iben? A felnón-én ,elenlere egyebkenr semmilyen pilo— zuk' Men : gyerek—(n _me1ulen',vfdmlen. : aula—én mmm
amiben nem uv-ró, aan ióbbnyire üdira sa egyensúlyozó lmi. az alkalomhoz leginkabb ell/Áll kanmebe van relalmzrerye. Nem
ni. önmagaml beuel, hanem igazaigrol, .llemrcl, uokánól, az
A izulun da a gyerek—én egyidrjű ,elenlele azonban min- köluről- How 6! amely mrinthngyan érinti.:mi épp 05an
dig nagy feazllluégn vil! ki a mink emberben, hiazen nem md- arról nem hullhamnk A zzulaen ,maga mögött maya az egen
,a, mihez rania nugát. nem tudja, ,kiyel A]! azernben-r A legeled emberiaéger'. milka! (ellebbezheieden rgueigaii kimond). '
puichológlax iiuzma, amir bnizmeren ranrolyamamkbn elem-
zilnk. a Méri/r isuzmiia. 6 az. aki azért nem kap mem őszlnlr

F. Várkonyi Zsuzsa további könyvei