Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A lélekfutár

Kicsoda valójában 'A lélekfutár'? Nem más, mint Gordon Smith. Egy világhíres médium. Egy 47 éves fodrász. Skóciában született, a bűvös 7-es szám jegyében. Édesapjához hasonlóan Gordon is hetedik gyermekként érkezett a családba. Egyébként pedig Nagy-Britannia leghitelesebb és egyik leghíresebb médiuma, akiről a BBC is elismerően nyilatkozik. Egy rendkívüli képességekkel megáldott látó, médium, akinek derűje, humora és embertársai iránti szeretete átsugárzik e könyv sorai között is.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

amelyeket az üzenet fogadójának gondolataiból olvasnak ki?"

- Nem uram, ez nem igaz - válaszoltam. Egyrészt legtöbbször a
médiumok, köztük én is, olyan bizonyítékokkal szolgálnak, ame-
lyekről maga az üzenet fogadója sem tud Másrészt számos eset-
ben a médiumok olyan tényekről is beszámolnak, amelyek az ille-
tő családjában éppen a közvetítéssel egy időben történnek, és így
az üzenet fogadójának sincs róluk tudomása. A londoni Pszichikus
]elenségeket Kutatók Szövetségében75 számos feljegyzés készült
az ilyen és ehhez hasonló esetekről, amelyek ugyancsak az előbb
elmondottakat támasztják alá

Az úriembernek azonban nem kellett Londonig mennie, hogy
ezt ellenőrizhesse. A szellemvilág úgy döntött, még aznap este bi-
25 Society for Psychical Research - 1882-ben alapították londoni székhellyel. Azóta az
USA—ban és Franciaországban is van tagozata. Ennek volt elnöke (1993-1995) Roy pro-
fesszor, aki később megalapította a SSPR-t. (http: / / www.spr.a,c.uk/ expcms/ index.php).
102

zonyítékot szolgáltat. Nem sokkal azután, hogy elkezdtem a sze-
ánszot - epp a második üzenetnél tartottam -, mikor a szellemvi-
lágból egy hölgyet észleltem magam mellett. Azt mondta, hogy
Anne-nek hívják és a fia a terem végében vani

Gondolatban megkérdeztem a hölgyet: - Mikor távozott el a túl-
világra?

- A múlt héten - jött azonnal a válasz.

Szent ég - gondoltam -, itt van valaki, aki nemrég veszítette el
szeretett édesanyját. Biztos voltam benne, hogy szegény még min-
dig nagyon szenved bánatában

- Úl a hátsó sorokban valaki, aki nemrég vesztette el édesanyját,
akit Anne-nek hívtak? - kerdeztem.

Csend volt a teremben.

Gyerünk Annel — küldtem el gondolatban az üzenetet. - Mond-
jon meg valamit!

- A fiam a nyakláncán hordja a gyűrűmet - suttogta.

- Van itt egy úr, aki az édesanyja gyűrűjét hordja a nyakában? -
kérdeztem.

Ismét semmi válasz.

Rendben, Anne, kap még egy lehetőséget - gondoltami - Mond-
ja meg, hogy hol lakott.

- Maryhill Road - érkezett azonnal a válasz.

Még mindig csend, senki sem reagált.

Rendben - gondoltam -, ha ez senkinek nem mond semmit,
kénytelen leszek tovább menni a következő üzenetre.

Amikor azonban át akartam sétálni a színpad másik oldalára,
egy hang azt súgta a fülembe: ,,Ott van, ő az!" A hatalmas terem
legtávolabbi ajtajára néztem, és láttam, hogy az üvegajtón keresz-
tül egy ferfi kukucskál a terembe. Az egyetem egyik portása volt,
aki arra volt kíváncsi, mi folyik ott bent valójában.

- Ö az! ]im, a fiam - szólalt meg ismét a hang.

- Befáradna, kérem! - szólítottam meg a gyanútlan embert, s köz-
ben a kezemmel integettem neki. Valószínűleg azt gondolta, meg-

103
hibbantami Mindenki hátrafordult, hogy megnézze a most már
igencsak zavarban lévő, negyven körüli férfit, aki barna színű portás
egyenruhában ácsorgott az ajtóban.

- Önt ]imnek hívják? - szegeztem neki a kérdést. Számomra ak-
kor életbevágó volt, hogy az úriember mit válaszol, mert ha mégsem
ő lenne a szellemho'lgy fia, jobb, ha más foglalkozás után nezek.

- Igen - felelte halkan a férfit Szegény nemigen ertette, mi a csu-

Gordon Smith további könyvei