Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

TUDATOS TEREMTÉS

Gregg Braden ritka elegye a természetbúvárnak, a látnoknak és a tudósnak, aki képes az értelmünkre hatni, s egyben megérinteni a szívünkben rejlő tudást. Deepak Chopra A kvantumtudomány számos lehetséges jövő létét feltételezi életünk minden egyes pillanatában. Ezek a lehetséges jövők készenlétben várakoznak mindaddig, amíg a jelenben hozott döntéseink életre nem keltik őket. Egy kétezer éves tekercs, amelynek szerzője Ézsaiás próféta, ezeket a lehetőségeket írja le egy titkos nyelven. Pontos utasításokat ad számunkra, amelyekben az imádság egy, a megszokottól jóval eltérő formáját ismerteti. Az Ószövetség első prófétája megosztja velünk korunkról szóló látomásait, és annak tudományát, hogyan választhatjuk meg mi magunk, melyik jövőben akarunk élni. Minden alkalommal, amikor ilyen döntést hozunk, az Ézsaiás effektust, a tudatos teremtést éljük át. A Holt-tengeri tekercsek közül mindössze egyetlenegyre bukkantak rá tökéletesen sértetlen állapotban: a nagy Ézsaiás-tekercsre. Amikor 1946-ban felfedezték a hét méter hosszú pergament, még eredeti állapotában, összetekerve és lepecsételve hevert agyagkorsójában. Teljessége révén imádság ősi, misztikus módjának hatalmába. E káprázatos mű a közelmúltban felismert kvantumfizikai elvek segítségével bemutatja, hogy a tekercsen található ősi imaforma miként lép át a tér és idő határait, gyógyulást hozva testnek és léleknek, s békét modern világunk nemzeteinek. A nagy Ézsaiás-tekercs ma a jeruzsálemi Könyv Szentélye Múzeumban található. Napjaink tudósai oly értékesnek tekintik, hogy egy esetleges természeti vagy ember okozta katasztrófától tartva az épület padlója alatti páncélteremben helyezték biztonságba.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

volt az egyetlen fény a kanyargó folyosók és zsákutcákban
végződő átjárók labirintusában. A fejemben lévő térképen
bejegyeztem az odafenti kis ablakot; ha nem vezet másik fo-
lyosó visszafelé, jól jöhet még tájékozódási pontként a kül-
világfelé.

Feleségem és én egy húszfós csoporttal azért vágtunk át
Tibet fennsíkjainak kietlen vidékén, és azért zötyögtünk vé-
gig a kó- és földutakon, melyek a csapás nevet is alig érde-
melték meg, hogy itt lehessünk, ezen a szent helyen. Elő-
deink hagyományaival kapcsolatos, hosszú évek óta folyta-
tott magánkutatásaim során arra az eredményre jutottam,
hogy létezik a bölcsesség egy ősi forrása, melyről a nyugati
társadalmak megfeledkeztek. A misztikus iskolák, az egy-
házi rendek és az ezoterikus szekták tanításai mind-mind a
bölcsesség e közös forrására mutattak, amely a Krisztus utá-
ni időkben, mintegy tizenhét évszázaddal ezelőtt veszett el
számunkra. Ennek a hagyománynak talán legegyértelműbb
bizonyítékait napjainkban a korábbi fejezetekben bemuta-
tott esszénusok ősi és titokzatos közösségeinek feljegyzései
között találhatjuk.

Az esszénusokra vonatkozó, ismétlődő utalások indíttatá-
sára végül több utazást tettem, melyek során közvetlen, kéz-
zelfogható bizonyítékokat kerestem tanításaikra és arra,
hogy e tanítások mai világunk számára is hordoznak jelen-
tést. Az 1980-as évek közepén már Egyiptom sivatagaiban
és a perui és bolíviai Andok magas hegyei között vándorol-
tam, vagy éppen az Egyesült Államok délnyugati részének
sivatagaiba tett számos utam egyikét róttam, az elveszett
bölcsesség modern bizonyítékait kutatva. Úgy okoskodtam,
hogy egy ilyen egyetemes tanítás bizonyosan nem csupán
egyedülálló kéziratokban és szövegekben maradt fenn, mint
amilyenek a Holt-tengeri tekercsek. Bár az ősi kéziratok
igen nagy jelentőséggel bírhatnak, a valódi bizonyíték a né-
pek történelmében, tanításaiban és hagyományaiban talál-

164
ható meg. A lehetőség talán olyannyira magától értetődő,
hogy az utóbbi korokban egyszerűen átsiklott rajta az em-
berek szeme.

Ahelyett, hogy kétezer éves szövegekről és arról töpren-
genénk, hogy vajon mire is utalhatnak a fordítások, az ősi,
mindmáig az elveszett bölcsesség szerint élő népek körében
napjainkban is a sajgp szemünkke' figyelhetjük meg ezeket a
szokásokat. A velük töltött idő alatt tovább finomíthattuk
kérdéseinket, igazolást kaphattunk állításainkra, s ez olyan
egyértelmű volt, amilyen a templomfalak szövegeinek fordí-
tása és a málladozó kéziratokből merített bizonyíték soha-
sem lehet. Továbbá új keletű tisztelet ébredt bennünk elve-
szett bölcsességünk őrizői iránt: képessé váltunk kultúrájuk
és életmódjuk befogadására.

Úgy bukkanhatunk e bölcsesség nyomára, ha pontos fel-
jegyzéseket találunk, melyeket valamely nép elég régóta őriz
ahhoz, hogy gyakorlatilag érintetlenül és torzulásmentesen
maradhattak fenn. Ha valóban létezik ilyen hely, még nap-
jainkban is - érveltem -, akkor az szerintem csakis Tibetben
lehet. Mivel Tibet egészen 1980-ig tökéletesen elkülönült
a világ többi részétől, a tanítások és feljegyzések többségét
évszázadok óta senki még csak el sem mozdította a helyéről.
A ,,világ tetején" rejtőző 1500 éves kolostorokban és zár-
dákban az ősi esszénusoktól származó bölcsesség csorbítat-
lan tisztaságában fennmaradhatott az ott élő emberek rítu-

Hasonló cimű könyvek

GREGG BRADEN további könyvei