Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A száz könyv

A feladat száz könyvet megmenteni. Most mindegy, hogy az ostromlott városból, vagy az ostromlott világból. Olyan száz könyvet, amelyből, ha minden más könyv elveszne, az emberiség irodalmának vonalát nagyjából helyre lehetne állitani... Csuang-ce Csuang-ce az a sajátságos emberfajta, mint Szókratész, Pál apostol és Nietzsche -, azt mondják róluk, hogy paradox emberek. A paradox bennük az, hogy nem a hamis emberi értékeket, hanem az örök szellemvilág valódi értékeit követik, és az ember önellentmondásait leleplezik. Ez az emberfajta rendkívül éles elme és a nyelv ragyogó mestere. Soha senki úgy nem tudott beszélni, mint Szókratész, és nem tudott úgy írni, mint Pál apostol, Nietzsche és Csuang-ce. Shakespeare A modern kor elején Byron azt mondta, hogy az emberiség története válaszútra érkezett: döntenie kell Shakespeare és a szappan között. Az emberiség a szappant választotta. A választás hatása azóta egyre nagyobb hatással és következményekkel bontakozik ki. Shakespeare az európai ember egészének egyetlen és teljes megjelenése, s azzal, hogy nem őt választották, az igazi európait megtagadták. A modern árulás...

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

magnum mum kulon-ua. mlm .; :nnylwr egy ami,
ia ; Rubelais azán wd könny nélkűl nevelni. nm nívtul .; 62. 14 Enya"
aranyknrban él. Aki az aranykorban él. amik nündzl, ami:
lán de:—'n. Há: tLl-lyleg Egyetlen valósi; un: n alan? Eml- Mind-un amire az mben kövöxvéstnn Hő lénynek nül-sége
l,. ip: Ha: boldognak lenni? Egyetlen bizonyul-Ál: az mny- van, az! !; Eruyére könyvéből. ami: :! :mbm jellemekrdl l'n, '
kor! Ugy látszik. így un. Egyellen feladatunk mmm épí- megmdhuia. Ennél mmm, ...na; níncx. Ez : lökélnu ember—
uniubbmélni. ismeri.-l. drudzlomtudominy, sua-nun. erotika. illen-un, ko—
minig. Európz : nemek !Bldjc) Elég baj: : ből-sség földin-
19. Villon hl! hogy lcgym, mm így el ln. pumi-lni.
Amit : kiálló nun utnmxh, az lm orsztgáb- nm. judnz: be. 53. Cbénín
Villon sz:-mlm; . nalam az utak. : kiromkodiu. ;!
hmugésr, : nevelulmsgu. lm amígh ulisebbé nem a Ha n ember Aud-L Chi-nin vcneiból csak egyulen son ;.
kmlmivalésulhnlófínl. ohm, nagyra.—írt viligmxig mi kann, glam : kék uns" múl
.l, 11111;ny nél mm; e; babérillaw: éra. n medium világ
50. Mama-W köhóie: : dm: kék és, az alzjlaligaek, : mslóhcgyek A n
gondulm harmónia köhéum ln mindig nyár van, béke. wand,
An mungh MW... mbenfnjm van: . Vldmbef. , civili— mandula-lúg : !! ember 11 imnekkel :;yüu mi! a tenger-
zálz barbár !. n. európzí. Az európai mlm-la; pedig nak egyu— parton.
len par exec-Hum: man.; miki: van: az mul. Mnnuigne
mmm: meg az antik énekek, lna, plómz, ahun-... kom— 64. Handel-in
mmal, külmnlny, medidció műfzjailnk :lkorűzlzmeibdl ne
Mmmígnu nun ne'" olvauák már négynÁl én s nem al" Flana- az mohó egyhiuzyinak nnal: an Aranyxújű
login olvmú még sokkal több mint nemm big. Monuígle §me János Bilándun nlmmaú karba! hmhm lms
olyan NM; luc-mm, amelyikben nem (nun! , amikor meg- dzkkel xzáll! nembe; Bal—u.n: , Mn. mrlulun knnAly.
ulün. ebben gyun!!! egű: lénye megnyilnkmmt. ból km;-m remek vaackkcl. Ham míndm modzm embemgk
Vim: mi tél-nin. nuncnk úxzwlecból. hamu "én ;; mert 5
51_ "cm,. mlnídvnképpm :: modern sulluni embernek : kml :zmben
uuúxlundó mpunásn végigment meginnám—na.
Minden nagy francia író (uhidnnképpen űgnwneu: ...m—
Hm. A moralista az. aki : lm. ;: nluscny embert kigúnynlja sx, Rum...
;. .; él:: nm- néplégk nun. Mindez: olyan nyelvet és
módon mi, l..." félmérdnmkn. madam: . emlí; lms Jean JwauaRwununakegyignuágmésegynngy rémlen-
pniclmlógizi mun A mor-liník nm az unknumzet. Cak küuünlmünk. A nagy igan; az, hogy ; civilizáció :; muben
.: inna "lam aki au . valaki! szereti. Moliere is azt" inneri megrontja; , ..nsy más az. hugy ., emberisésn mine", :le
annyit: az embert, France-(ul, u Ennyire-ral e. : nöbhi !!ng üúáó szükségképpen ma; hl! hogy mum és aki vlm hl!
las m
térni : mmkudwz. Nun. A; emberúégel ".k, :bog Hznoch _ _
mundiz, : lázadó angyalok civilizáció]: mm;. meg e: .; ellen— Wu" büfék _Mmdm WVM! buliban Van valami, Hr—
,m nem: mm , $".me hanem: (lam " mb"; MK nnly csekély, duzhumónu. Mallnmué nzuiban : hang egybe-
Munkám. Roman inuücióju khm, dc :upnivalb ;mdol— "* * FéPPd- aki? a fogalommal, : fogalom az ősi mlm ):!ch
kozó voln Ez 11 önuúul így solmem imléllódik meg :; hal- * "'7 ""fín- kmúlymv millám. inna m'll. hngy — már
halallan. nem !mük. Kúlünöt. hogy Mill-[mé p.m.-. lle-sávú! nun
különbözik M;...lu minden mu versből lenne.
66. Fun"
SJ. Rollnnd
A! embe! mm győz nin eleget csodálkouu: France—ról m _
!uírszlrnc'k. lm vuluim Illek. mugldó. akcptihn, gpg. A 1-"3134'15 wind nm Angyalai: Tnluwi. Mtrukovrzkii.
mm 8 mém A "MK % ha" más író van _ ml mlm kann ou allungyal, :! .meg, az mm;-nég. . mm
lrudilumban, :.kilnn lnnyi pitti! lenne, mint Anawlc Funcc- ")" * WE'H- : karl" MW irka-lmi:— Egán életében nol—
bm A MMM c., _ am. um" " nemm ma hogy pl:. ml.: onmaga? nun in, mindig nak a Mmmm, Bm-
mm manh De gondoljuk mi hogy 1 köüpkomní " ím haver-ról. Tnlmonol, Rzmzhishnkúl. A _Iun cnnnwlu és
hit komm : mphmkm mamam mmm be; a az Elv'uázsnl. lélek. só! . Clérimbaull a . cnlns Breugnon
pipiknnk nagy körmmcttk Alkalmival etűfneváke: vágták "m "*** """! hódol" valamilyen kéwlubell (: való-úl isa—
szemük km a az után kigúnyolúk őket Sub-d vak, Míérü uhh) "m' full-fm dóm Európa lelkiismeretének nevem el Ba
Mm a _ Pm, mik ,anbb Mm Ami " mlm sziv? olyan emberlség. amelynrk nem vall lelkiíxmeme; : Elk: angy:-
ha nőm m Mámi _ml Hmmm, gomba mi," : lam-. mundu olyan ker, amclymmmdnn min. mintfngyvcr—
lmi kzdvuével, mint az ap! kixnrermekévcl. Al :.an mk Em"- Hll'Sf'm k'"!!! volna rí ! mdf Mácsa—lni —-. nem
null ;.amlk, .ha- nem. Az emhn (nk legjobb barmát szidja. """" "lmi:
Az ember cuk m ami lgnln. amivel iámik, ml. m. amit
gúnya] és kamu. Mm nak az: veni komolyan. A Mianzn-
nyunk holmi—nak lnsin nzm pogány. France bigott — monda SKANDINÁVIA
egyutt valnki. Ez az igazi Frame bigott klsu'pkml, hivő hto— 67- ""f"
lllnn De : himln plpok nem értenék többi gycngédnga és _ _ _
málnás" Mk nem énmg'k .; mm,; PM" a., htmlmck El, a_ nfmlmunélla meg ullltómuurcmk egy htlyen vételre
mond-nk. Ami! France zűnyoL m sumi: Francizm-rúgol d' Y'sll'f'w' Mi!" volna l'nli- Kom—almát figyelembe véve
(MMM max " im; md" (Mmm; "WML " nelnknllmvoln-manumnfmgnkmgniirmlnpndnn.
cgyhhat Uelcnkmi mama), . nagy századot (Illenek mm— Am"), emit"! emberről "y'-d- 'sy -s any-má; akkor meg—
Pmk) Fma _,k Mm gém immmmí mmm len mlm. Regnum el : Vidllacsiz banan." nlnln
lm, vagy pun. . Sallum épíuőmeuerr. aki őrt-gloria _mir
67. Mnllaxme' nem én: mm Izmplemnku, unk mud; házabt' ;; az áll—
lányokra nm mer felmenni, men szédül. Ez len volna . ,,Kíxér—
Mindm kölxksm közül Mallamlé kiálltam: mm . len— """ "'síi'éh' Az ""hfmek . mrkhl akad! volna * nmn'a
iobhan v. mben—hé; :nyanyelvéluz, uhh-yt : nydvhu, amít ay
elnl mlm , Puadimmbun az Úr színt elő" az angyalokkal
I70 !"
70. Sm'ndbey. 73- Dumaiwu'rii
Először nnmnnlm' ' pmwaáns volt. után smn'alisu inen- Ms '" kérdűv hon : de'-Mellar, "helyekről Moirmkii
ugd6,11ún mixuikus l; alchimiiu uldós. hmhm nahya— fh 5 "ik EEIBPIHW- "av P'd'! ** "31' az, ik] : álmuk"
"din. nőgyűlölő. Ninuzhe barki. ; végül médium i'm— dám H: 0 idézte őket. walrvnk-l volt n más lesütvgvbb
magához. Strindbcrg : mlm mber jákob—lémiia. k.iu lenn annoazlevóie: ha 5 lgplem le Maca Dmmkysúii vall : wks
lel,-lm... 17. égbe. o a modul. Pál aposml nm'l egy, lunun tíz lesniarubb vadul—Sn— De 5 me'-mila w 'a hw . dám—*
Wo,dm_ o , aáumy mmm mben kal rmvel lelm megfékezni; Sumel. lmndiml, türelem—
mul. nlÁuual, 'c'mmngupdkul. szmjzvnkij ) legnagyobb
7,_ Adm", zlchiminák gyun—_ .lnx vdahl ünk: meguntam nz zmbcrí
nu oldögi voltát ;; megmunllu. az mber lmgyln galmi !:
Mmm enem [mamam Mmm hogy , mű " nönluúnunmnawnlngynlenmbenalmlellenvánni.
ék: .lapmelódlli. . mun; fm ágyúdörgé: len. mmm-énem. Mind"- muve foot—753 d:): hllv h lehet hugy-u . Snbcden
hm GH," ; ,,ij RM, dm hmm; huzok m,],l, (nem xllvesen). A_wblx: Bun § hanme, Kmmamv naul-
na!: meg, mlm lelzméé vagy mlm. Hz amnbm Andenm— re?- A félistenek-gu. Szfsény emberein Az ördönzőgöly Sztyepan-
ről un mó, ulnek meg; m kv.—ll tűnnie. Ex felmerül . kérdés: cnkmé' Won'-MMM" "EM-BVM "W'FW-
melyik mmal). . gőpuí vagy az nndrrseni m:: baluml- ,
hzugja? Ne legyünk mndnzntüink; end . www ml.-g- 74- Num!
mm,-nk Mnndjnk ki minden énelgél nélkül. ökölberzmulr _ _ __ , _
km;! A. ligorúan. ha" u.m.-k lm; mulódiiia nem : ágba, Tolmru mmm,- . kmfdm: elnunk uwlw' mhm.
$ Anamen pedig nun n szívlrlmségbe kénymrlm: :mbcn be" : 'Nem lc'ö emberwek Tommi WHI?" k*!—
lélek demrmdwma, hanem az iga-li emberi lén A uihól Elia—§ Legal—lik! allit-lo: fal.;ny mrlív-lós-mnineilug
- . .- - - onnyu ogmmnn. zem netezni-um
mindig menekülni fogu s abölaódal ma.; un karokkal m. "Mama! gém" mh! www" "% m"! n Hm még
Hmmm (ene, Mi lm volna, l.: felul-nyi dumal
OROSZORSZAG (Hágai. véronláml, punu'dsul. iirvánnynl) au valóslwua
"_ Gw, volna m, mi; Tula—nai mondom Vzlószlnl'lleg elértük ml...
l . MH: _ hrm nmiu'x, Mi következik ebből? Az. hm az

Hamvas Béla további könyvei