Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Silentium - Titkos jegyzőkönyv - Unicornis 

Az életmű-kiadás tizenhetedik kötete.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

paradox és mágikus természetéről ma senki sem tud, Rabelais—ról
hatalmas könyvet írt. Arleguin, mondja, tulajdonképpen a kozmikus
csecsemő, kicsiny, újszülött gyermek, mint a kis Heraklész, aki semmit
sem tud és nem akar tudni a becsvágy—világ kényszerzubbony—
logikájáról. Akinek egyetlen fontos dolog van, hogy abban a mámorító
tündöklésben, ami az élet, gyönyörködjék és azt élvezze. Minden
fenntartás, minden gátlás és zavar és bonyodalom és szégyen nélkül.
Élvezze és ne hagyja magát ebben az élvezetben megzavarni. A kis
gyermek titka, hogy a világ misztériumát pontosan annak látja, ami, s ez
számára teljesen fölöslegessé tesz minden úgynevezett filozófiát, amelyet
kinevet és úgynevezett vallást, amelyet őrültségnek tart. Ez a pantagrueli
élet megalosaurusi ereje és szépsége. Ez Rabelais szakrális obszcenitása
és mennyei profanitása. Az étvágynak ez az enthuziazmusa és az ivásnak
ez a szaturnáliája. Ez az ártatlan gyönyörvágy, mert az élet édes és
gyönyörű. Ez az, amit Shakespeare midsummer madness—nek hív, ez a
szentivánéji őrület. Ez az, amiért nekünk annyira kell a jó étel és ital és a
csók és a szerelem és a jó alvás és a meleg és a virág és a séta és a
napfény, s amiért nem kell, egyáltalában nem kell a loholás, a munkában
való meggörbülés, a hazugság, a fontoskodás, a nagyszakállú tudomány
és a pergamentsárga vallás. Ezért kell nekünk mindenekelőtt a béke, a
nagylelkűség, a derű, a nevetés, az előítélettelenség s ezért nem kell
nekünk a zsivaj, a tülekedés, a háború, a komiszság, az elv és az erőszak.

8.

Az archaikus Egyiptomból különös emlékünk maradt fenn. Huszonkét
kép; amelyet ma is kártyajáték huszonkét lapjaként használnak,
huszonegy darab betűvel megjelölve és megszámozva egytől
huszonegyig. A huszonkét kép, a tarot, a régi egyiptomi beavatás
huszonkét fokozatát jelenti. Ilyen képek ezek: a király (hatalom—vaulting
ambition), a kerék (a sors kereke), a szerencse (a körforgás), az áldozat, a
nagy küszöb átlépése (a halál). A képsorozatban az utolsó, betű és szám
nélkül, a bolond. A bolond, igen, betű és szám nélkül, ahogy ez az igazi
bolondhoz illik, az utolsó, mint aki a játékon kívül áll, aki nem számít,
csak éppen úgy meg kellett említeni, a teljesség kedvéért, mert itt van,
letagadhatatlanul itt van. Az Arleguin. Még szép, hogy tudomást vettek
róla. Egyiptomban még komolyan vették.

A beavatás tudása az, hogy az emberi lélek, amikor a sors összes
lehetséges birodalmainak útját végigjárta, megérkezik a nullához, a betű—
és a számnélküliséghez, a játékon kívüli ponthoz, ahhoz, akinek az
egészhez csak annyi köze van, hogy nevet rajta. Akinek az egész létezése
midsummer madness. Talán csíny. Mindenesetre hallatlan
tiszteletlenséggel viselkedik és képes megfricskázni a királyokat és
gorombáskodni velük. Amikor Sztavrogin a tábornokkal beszélget,
egyszerre csak feláll, odamegy, és ok és előzmény nélkül a fülébe harap.
Amikor nagy bölcsességeket mondanak neki, a sapkáját csörgeti s amikor
azt mondják neki, bármit kívánsz, teljesítem, azt válaszolja, eredj félre, ne
álld el a napot.

9.

Arleguin tudásáról nemcsak az egyiptomi beavatás beszél. Az
evangélium lelki szegénynek nevezi őt. Boldogok a lelki szegények, hoi
ptochoi to pneumati, vagyis anijé haroach. Miért áll a tarot—beavatás
csúcsán a bolond? Miért nincs jele, nincs száma, nincs betűje? Miért áll
játékon kívül és mégis, mégis, miért a legerősebb, erősebb, mint a király,
vagy a sors, vagy a halál? Mert a beavatásnak bolond—fokát, a
huszonkettediket, csak az az ember éri el, aki nem fél többé. Attól sem,
hogy éhen hal, attól sem, hogy elhagyják, vagy megalázzák, vagy
kinevetik, vagy kínozzák, vagy bezárják, vagy agyonütik. Semmi tisztelet
nincsen benne a talárok és az érdemrendek és a sok pénz iránt. A bolond
nem fél a szidástól és az álmoktól, a kísértetektől és a falragaszoktól és a
töltött fegyverektől és nem fél attól, hogy korábban fog meghalni, mint
amikor annak ideje amúgy is elkövetkezik. A tarot—beavatás legfelsőbb
foka az a bolond, akit nem lehet többé semmivel megijeszteni. És
Arleguin azért nem fél, mert, mint Powys mondja, a pantagrueli gyermek,
aki az élet édes mámorát szégyen és reszketés nélkül élvezi, abban nem

Hasonló cimű könyvek

Hamvas Béla további könyvei