Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A \"zsidókérdés\" megoldhatatlansága

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

S ennyi: többnyire mindenkibe szorult ebből az érzésből. Ez a szomszéd
érezte, hogy segíthetett volna, de azt is pontosan tudta, hogy másfele
nézett, s nem tagadhatja, hogy úgy tett, mintha nem történt volna se m-
mi, mintha mindez természetes lett volna. Az ember nem szereti viszont-
látni a gyengesége vagy bűnössége tanúit. Hogy önmagával tudjon
együtt élni, ezért bűnét másra kell kivetítenie. Azt hitette el magával,
hogy azok, akiket ő csúful cserbenhagyott, megérdemelték, amit kaptak.
Az 1945—47 közötti antiszemita hullám ezért egy traumára való neuroti-
kus reakciónak tekinthető, amely további, máig érő láncreakciót indított
el. Az új antiszemita hullám miatt hagyta el többnyire a zsidók egy része
ebben az időben Magyarországot. Míg az itthon maradtak elég nagy szá-
zaléka ugyanettől a félelemtől indíttatva csatlakozott a kommunizmus-
hoz, azzal a hamis feltételezéssel, hogy majd a kommunisták védik meg a
zsidokat. Az is kétségtelen azonban, hogy az erőszakszervezetekhez csat-
lakozók egy részét nemcsak a félelem, hanem a bosszúvágy is vezette

Az elkövetkező évtizedekben, az akkor éppen demokratikussá alakuló
Nyugat-Európában, nem a pszichológia, hanem a politika és az etika
kezdte játszani a főszerepet. Elkezdődött a számvetés a holokauszttall Az
abban viselt felelősséggel. Elsősorban Nyugat-Németországban, de má-
sutt is A tudatos szembenézés volt azt egyetlen eszkőze annak, hogy a
bűntudat traumáját a felelősség viselésének racionális magatartása fog-
lalja ell Ettől kezdve törvények tiltották az antiszemita megmozdulásokat
— Németországban törvény tiltja a holokauszttagadást is —, a rasszizmust,
a kisebbség elleni uszítást és a diszkrimináció minden formáját. De a tör-
vény nem elég! Ezek a törvények ma már a túlnyomó többség konszen-
zusára támaszkodhatnak. Antiszemitának lenni ma Nyugat-Európában és
az Egyesült Államokban szalonképtelen, egy nyílt antiszemita kijelentést
tenni körülbelül úgy esik latba, mint a szoba közepére szarni. Úgy tűnik,
teljesen megalapozatlan kijelentést tettem, mikor azt mondtam, hogy a
zsidógyűlölet kiirthatatlan s ugyanakkor racionálisan meg nem okolható.
De nincs az a törvény, mely megtilthatja vagy megszüntetheti az irracio-
nalitást. Ha kidobod az ajtón, visszajön az ablakon. Ez történt és történik
most is.

Az antiszemitizmus új megjelenési formája az Izrael elleni gyűlölet. A
zsidó állam létrejötte nemcsak hogy nem szüntette meg az antiszemitiz-
must, ahogyan ezta cionizmus annak idején ígérte, hanem annak egy új

13
hullámát váltotta ki. Pontosabban szolva nem Izrael váltotta ki ezt az új
hullámot, hanem a zsidóellenes ressentiment és gyűlölet keresett magá-
nak egy új csatornát a régi, ma pillanatnyilagjárhatatlan megnyilvánulási
forma helyett. Izraelt szabadon lehet gyűlölni, szabadon lehet rágalmaz-
ni, vérváddal illetni, s ezen keresztül az erkőlcsbíró magas és igazságos
szerepébentetszelegni.

Nem arról a már sokak által elemzett jelenségről akarok beszélni, hogy
egyesek Izraelt mondanak és zsidót értenek alatta, mint Csurka vagy Lo-
vas, és általában a szélsőjobboldali antiszemiták. Ugyanis ez egy igen
egyszerű, hagyományos eset. Nem akarok a palesztinokról sem beszélni,
hiszen az ellenséget általában gyűlölni szokták, s senki sem követelte
még egyetlen néptől sem, hogy a vele háborúskodót igazságosan ítélje
meg Persze ezt az izraeliektől sem illene elvárni. Az első furcsaság, amit
említenék, hogy a palesztinoktól senki sem vár el mást, míg az izraeliek-
től igen. Éppen azt várják el, amit nem ismernek el kétezer éve: a kivá-
lasztottságotl Azt, hogyjobb legyen, mint a többi nép. Hát nem az!

Nem akarok továbbá az iszlámrol sem beszélni. Nem tekintem meggyő-
zőnek, amikor az iszlámot, mint vallást, teszik egyértelműen felelőssé
mind a közel-keleti háborúkért, mind pedig a terrorizmusértl Nemcsak
azért nem, mert szerintem Bassam Tibinek, a liberális muzulmánnak van
igaza abban, hogy az iszlám és az iszlámizmus—tehát az iszlám mint poli-
tikai ideologia — közé nemlehet egyenlőségjelet tenni, hanem azért sem,
mert az elméletet empirikusan sem látom igazoltnak. Nem kívánok egy
másik bűnbakot keresni. Engem itt is, mint ebben az egész tanulmány-
ban, az europai antiszemitizmus érdekel. Tehát nem a palesztinok, vagy a
szírek, vagy akár az izraeliek válasza erre a konfliktusra, hanem az euró-
pai ,,nézők" reakciói. A néző az ítélkező helyzetében van, neki módja van
racionálisan gondolkozni, igazságosan ítélkezni. Módja van mindkét fél

Heller Ágnes további könyvei