Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

TÁLTOS LESZEK... FIZIKÁBÓL I.

A vá­lo­ga­tás el­ső­sor­ban a ta­nul­má­nyi ver­se­nyek­re ké­szü­lők tu­dás­szint­jét, gya­kor­lott­sá­gát kí­ván­ja nö­vel­ni. A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­val az ér­dek­lő­dő diák jog­gal te­kint­he­ti magát fel­ké­szült­nek, akár „tál­tos­sá” vál­hat. A fel­adat­gyűj­te­mény alap­ját a ki­adó­nál ko­ráb­ban meg­je­lent „Vizs­ga­kér­dé­sek, fel­ada­tok, ver­seny­fel­ada­tok össze­fog­la­ló gyűj­te­mé­nye fi­zi­ká­ból” című könyv ké­pe­zi. A fris­sí­tett, ja­ví­tott vál­to­zat a jelen kötet, amely­ben éssze­rű volt el­hagy­ni az egy­sze­rű fel­ada­to­kat épp­úgy, mint a Nem­zet­kö­zi Di­ák­olim­pi­ák ver­seny­fel­ada­ta­it. A vá­lo­ga­tás elekt­ro­ni­kus vál­to­zat­ban fo­lya­ma­to­san fris­sül.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Hasonló cimű könyvek

HORVÁTH GÁBOR további könyvei