Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Bevezetés a pszichológiába

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

e a zt a o 2 ;;

G 5 630 GH— 9

e' A

g %%
15 ábra- Általános iskolai 6. osztily szociogntmja (Móni nyomán)

A szociogramon a követke/ö jellegezetes alakzatokat, illetve helyzetuket
találhatjuk:

O—O Két személy kölcsönös választása. úgy, hogy máso-
kat nem választanak: ..pár".

Három személy kölcsönös kapcsolata; ha zárt.
általában klikkesedésre utaló jegy: ..hárnmszög".

'iAÁ Négy személy hat kölcsönös kapcsolata; ha a
! "négyzet" zárt. kifelé nem irányul választás. ez ma-
ga a klikk.

Egy személynek több kölcsönös kapcsolata van,
de azok között, akik őhozzá kötődnek, nincs kap-
uolat: ;: ,.csillag" középpontjában levő személy ún.
sztárhelyzetben van.

Nem lezárt párok egymáshoz kapcsolódása: a

O—O—-—O "lánc" elején és végén lévő személyek között nincs
közvetlen kapcsolat.
O Kölcsönös választás 'nélkülie magányox helyzet.
Ha a ,.peremen" lévő személy választ, de öt nem
78
választják. akkor nevezzük elman'mimak ; ha a személy sem választ u csoportta-
gok közül és őt sem választják. ez a .,sündisznó" helpet.

Altalábnn a jó csoportl a jó közösség nem egyközpontú, de nem is széthulló.
klikkcsodö képet mutat. A tagok között sok kapcsolat van, a hálóutt sűrű. és
kevés a peremen lévő magányos, púr- vagy láncalukmthoz tanto/ti személy
(mint pl. az a Mi ábrán is látható).

3.4. A társas helyzet

Az emberismeretnek egyik fontos tényezője a társas helyzet, a csoportban
elfoglalt hely. E/t nevezzük .szufiumezriaí pazifiónuk. Ennek többféle, jellegzetes
változatát ismerjük. Más a helyzete annak. aki egy zárt alakzathoz tartozik [az
osztályban egy kisebb baráti köre van). mint annak. aki ..perem"-helyutben
van (magányos, kapcsolat nélküli). Más a szociometriai pozíciója annak. aki
népslerül akit sokan választanak (esetleg _sztár'" a csoportban), s megint más
annak, akit nem szeretnek. többen elutasítanak. Fontos az is, hogy egy személy
kapcsolatai egy tulajdonságán alapulnak-c (például népszerűségét kizárólag
testi erejének köszönheti, esetleg azért központi személy, mert ö a lejobb tanuló
az os7tályban), vagy több szállal is kapcsolódik társaihoz (megbizható. segítő-
késn titoktartó).

Ha valakinek a szociometriai helyzetét a fenti szempontok alapján meghatá-
rozzuk. ez igen sokat mondhat az illető személyről. Kérdés azonban, hogy a
társas helyzet mennyire Függ a személyes tulajdonságoktól — meglévő személyi-
segvonásai teszik alkalmassá az egyént egy bizonyos társas pozícióra, vagy a
társas helyzet alakítja ki benne az arra jellemző tulajdonságokat? Egy példával
érzékeltetve: azért vezető egy fiú az osztályban, mert ő a legbátrabb. leginkább
kiáll társaiért. vagy éppen a vezetői helyzet alakította ki benne ezeket a tulajdon-
ságokat?

Igen sok vizsgálat foglalkozott ezzel a kérdéssel. Leginkább a vezető szerepét,
a vezető tulajdonságokat elemezték.

A kiinduló feltételezés temészetesen az volt, hogy a szociometnai felmérés
során sok szor választott. népszerű személy az adott közösségben vezető szerepet
játszik A válasz/ások nagy máma :: láma: hatékonyság jele. Ez abban nyilvánul
meg, hogy az illető személy csoporthelyzetben az átlagnál jobban alkalmazko-
dik, csoportos történésekbcn nagyfokú aktivitást mutat (kezdeményez, szervczv
irányít), a társas helyzeteket jobban megéríte Ezeket a vonásokat sukkil'cieze's-
sel a Mariam/ítás fonalmábnn foulalhaliuk össze.

Keményné dr. Pálffy Katalin további könyvei