Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A tudat forradalma

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

majd felvenni velünk a versenyt, és megismétlik az összes
hibánkat. Még meg is erősödhetnek abban a hitben, hogy ezt
kell tenniük, ha a nyugati társadalmakban nem megy végbe
tömeges tudati átalakulás. Nem elég vizet prédikálnunk, ma-
gunknak is le kell mondanunk a borrol. Hiszen a legsürgetőbb
dolog láthatólag az, hogy a tudat az egész világon fejlődhes-
sen.

GROF: Néhány évvel ezelőtt Václav Havel, Csehország el-
nöke nagyon érdekes beszédet tartott a Stanford Egyetemen,
amikor átvette a Jackson H. Ralston-dijat. Beszédében kritiká-
val szólt arról, mivé fejlődött a nyugati demokrácia az utóbbi
néhány évtizedben. Azt hangsúlyozta, hogy a demokrácia ere-
detileg mély spirituális elvekből nőtt ki, de mára valamiféle
fogyasztói stratégiává degradálódott. A nyugati világ hatása a
fejlődő országokra kimerül annyiban, hogy technológiát és
fogyasztói termékeket exportálnak. Mindez ráadásul gyakran

107
7 I—
107
J I_
A TUDATI YORRADALOM
annak az árán történik, hogy az adott országok eredeti rituális
és spirituális életét elfojtják, megsemmisítik, majd materializ-
mussal és ateizmussal váltják fel. Számtalan példa van rá,
hogy demokratikus országok erkölcstelen és antidemokratikus
eszközökkel igyekeztek érdekeiket érvényesiteni. Havel űgy
összegezte mondanivalóját, hogy a ,,demokráciának" ez a for-
mája híján van a magas spirituális elveknek, így napjaink gon-
dokkal terhes világa nem talál benne kapaszkodót.

LÁSZLÓEJ A kevésbé iparosodott világ lakosai bennünket
figyelnek, hogy ellessék, mi a kívánatos életforma, hogyan
kell jól élni — és legtöbbször rossz példát látnak.

GROF: A modern technologia gyakran nagyon vonzó a ha-
gyományos kultúrájú népek számára. A forgalomba kerülő
rengeteg szerkentyű és mindenféle bűvös kis játék könnyebb
és kényelmesebb életet igér — legalábbis a felszinen. De az
úgynevezett ,,fejlődő" országok kulturális életére végzetes ha-
tással lehet. A országokba bekerülő modern technologia rom-
bolja a hagyományos értékeket, a rituális és spirituális életet,
valamint a kézművességben és művészetekben megnyilvánuló
kreatív kifejezbkészséget.

RUSSELL: A legveszélyesebb mégis az, hogy értékrendün-
ket is exportáljuk. Ott van a sok, mindenfelé reklámozott ter-
mék, ott van a média — föleg a televízió —, ami mind arra ösz-
tönzi a fejlődő országok lakosait, hogy átvegyék a mi énköz-
pontű, anyagelvű gondolkodásunkat. Ez a fajta tudatosság
rejlik kollektiv őrültségűnk mélyén.

Szerintem tehát a legtöbb kérdés most nem az, hogy miként
tudjuk rávenni a világ többi részét tudatosságuk megvaltozta-
tására, hanem az, hogy miként tudjuk elémi itt, Nyugaton ezt a
tudatosságbeli változást. Itt van rá a legnagyobb szükség. Hi-

108
7 I—
108
J I_
Btvrzrm
szen rajtunk múlik, milyen példát mutatunk a világ többi ré-
szének.
GRDF: Teliesen egvetértek Ha továbbra is ielenlegi érték-

Hasonló cimű könyvek

László Ervin további könyvei