Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A honfoglaló magyar nép élete

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvlabirintus
1 200 Ft
tovább a boltba
antikvariumpecs
1 800 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

északkeleti határában, attól 2-3 km-re, a Nagy-Küküllő bal parti első teraszán, kb. 1000X600 m
nagyságú ten'ileten. Az elsö leletek még a 19. század második felében, vasútépítés során kerültek elő. A
lelőhelyegyüttes kutatása 1959-ben kezdödött, a terepbejárással és leletmentéssel egybekötött föltárások
az 1970-es évek végéig tartottak.

1. Az 5. századra tehető négy, leletekben gazdag temetkezés bronzfibulákkal, ezüst fülbevalókkal,
gyöngyökkel, megvastagodö végű karperecekkel, poliéder gombos aranytűkkel és edényekkel. (A
gepida betelepülés emlékei.)

2. 1. számú település (1960, 1961 —1964, 1970). Mivel a közöletlen telep az adatok szerint kétrétegű (3—
4. századi vizigót és 5—6. századi gepida), ismertetésiik mindkettőre vonatkozik. A lelőhelyen 36 (1973 -
as adat) négyszögletes, 3-4 m nagyságú kunyhogödör került elő, esetenként kőtűzhellyel, illetve
kőkemencével (ld. Maroscsapó). Mellettiik szabadtéri kemencéket és tűzhelyeket is föltártak, köztük egy
fazekaskemencét. A háztartások edénykészletében a durva keramikával szemben a korongolt áru
dominál, mely szemcsés, kannelúrázott és fésült fazekakból, továbbá besim ított és pecsételt díszítésű
edényekből áll. A viseleti és használati tárgyak között fibulák, íi'ilbevalók, csatok, fésűk, üvegedények,
orso'gombok, sarlók, kések, malomkövek vannak, nyílcsúcs is előkerült. A szomszédos 2. számú
településen is voltak gepida telepnyomok, ezek hosszan elnyúló sávra utalnak. Az emlékanyag kora az
54. század.

3. 1969-ben három, a 6. század első felére tehetö gepida sírt mentették meg, amelyekből pontkördíszes
fibulák (vö. Magyarcsanád-Bökény, Malomfalva, Szentes- Berekhát, Szőreg), csatok, gyöngyök,
csontfésűk és edények kerültek ki. Az egyik temetkezésben torzitott koponyát leltek.

4. 2. számú település. Nagy területre terjed ki, nyomai az 1. számú településen is előfordulnak. A földbe
mélyített, tűzhelyes-kemencés házakból zömmel durva kerámia (fazekak), mécsesek jöttek a fölszínre,
de korongolt, szürke, fésült edények is előfordultak (valamint: csontfésűk, malomkövek).

5. 3. számú temető (1960, 1965—1969). A jórészt kirabolt sírmező 298 nyugat—keleti tájolású
temetkezést foglal magában, közte ló-, illetve lovassírokat is. A fegyverzet: kardok (spathák), lándzsák
és nyilcsúcsok. A viseleti tárgyak: fibulák, diadém (au repoussé), Hilbevalo'k, gyöngyök, nyakdiszek,
csüngők, gyűrűk, fésűk, valamint csatok és övdiszek. A használati e szközök: csiholok, kések stb. A
sirkerámiában korongolt, pecsételt és besimított, továbbá karcolt díszítésű edények (bögrék stb.),
kiöntöcsöves korso, valamint durva edények fordulnak elő. Összességében dominálnak a harcos sírok,
sok a bizánci tipusú lelet (pl. ékszerek és övek), a keresztény tárgy (ereklyetartök, keresztek), illetve
elem (kereszt csatokon, edényeken). Obulusra is van adat. Erdély legnagyobb gepida temetője a G 7.
századra datálható, egykorú a közelben elhelyezkedő 2. számú településsel.

Irod.: R. Florescu, Brateiu. ln: Dictionar enciclopedic de ana'r veche a Romániei. 1980, 67; R. Harhoiu,
Brateiu. ln: Dictionar de istorie veche a Romániei. Szerk. D. M. Pippidi, 1976, 99— 102; K. Horedt,
Bratei. ln: RGA II. 1976, 41 34114; 1. Miclea — R. Florescu, Daco-romanii 11. Bucuresti, 1980; I. Nestor,
RRH 3(1964), 383423; uö, Bratei. In: Enzyklopádisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte
Europas 1. Szerk. J. Filip, 1966, 159—160; uö, Ma§zin istoric 1(1967), 64—69; 1. Nestor — E. Zaharia,
MCA 10(1973), 191—201; D. Popescu, Dacia 17(1974), 193; E. Zaharia, Dacia 15(1971), 269—287; uő,
ArchParis 91( 1976), 40415; Bona, ET 182; L. Bárzu, Monumente germanice descoperite la Bratei.
SCIVA 37(1986), 89—104; uő, Gepidische Funde von Bratei. Dacia 35(1991), 211—214.

Cseh János

Batajnica (Srijem/Szerémség zemuni/zimonyi kerület [Szerbia]) Feldúlt gepida nemesi sírból származó
leletek: négy aranyozott bronzpánttal összefogott ún. baldenheimi tipusú sisak pikkelymintás arcvédő
lemezzel és nyakszirtvédő láncpáncél maradványaival, kétélű kard töredéke, sérült kúpos pajzsdudor,
erős gerincű vas lándzsacsúcs, nagykar'ikás vaszabla nagyobb része és jellegzetes késő gepida,
bütykökkel és bepecsételéssel díszített csupor. A fegyverek, kivált a korongolt edény gepida nemes —
eredetileg talán lovas — temetkezési mellékletei, amelyek a történeti és régészeti adatok alapján az 536—
551 közötti másfél évtizedre keltezhetők.

Irod.: Z. Vinski, Ein Spangenhelmfund aus dem östlichen Synnien. Germania 72(1954), 176 —1 82; uő,
Grobni nalaz iz okolice Batajnice — Ein Spangenhelmgrab aus der Gegend von Batajnica. Situla
2(1957), 3—27, 4349.

Bóna István

Bökénymindszent (Csongrád megye) Gepida temető szórványleletei, melyeket 1881 -ben a Tisza-gát
Szentes-Bökénytől Mindszentig tano szakaszának építésekor találtak. A lelőhely a zalotai gátőrház előtti
magasparton volt, melyet később Magyanéshez csatoltak, ezért a helyes lelőhelymegnevaés:
Magyanés, Zalotai-oldal; a szakirodalomban azonban a leleteket Bökénymindszent ,,lelöhellyel"
ismerik. A gazdag 54. századi temetöböl egy pár indadiszes fejű, aranyoon ezüstfibula, egy pár
madárfejekkel diszitett aranyozott bronzfibula, egy pár üvegberakásos lábú aranyozott bronzf'ibula, egy
pár háromszögletes fejű ezüstfibula, két kisméretű eziistfibula (madárfejes lábú és lemezes testű),
ezüsttükör, félhold és balta alakú bronzcsüngők, ezüst- és bronzcsatok, gyöngyök, fésűtöredékek,
besimitott diszű agyag'pohár és bordáon falú edény került a Magyar Na'nzeti Múzeumba. A gepida
leletekkel együtt rozetta formájú avar lószerszámvereteket is begyűjtöttek.

Irod.: Pulszky F., Bökény-mindszenti lelet. ArchÉrt 1(1881), 201—210; Hampel, Alterthümer 11. 68—70,
111. Taf. 56; B. Salin, Die altgermanische Thieromamentik. Stockholm, 1904, 27 —32, Fig. 57; Csallány,
Gepiden 40—43, Taf. 47, 106—110; H. Kühn, Die germanischen Bügelfibeln der Völkerwanderungszeit
in Süddeutschland. Graz, 1974, 788, Taf. 267, 69, 9, 803, Taf. 268, 12, 33, 875, Taf. 274, 72, 36.

Nagy Margit

Csapó (Maroscsapó, Csapószentgyörgy, Cipáu, Sfintu Gheorghe Uud. Mures, Románia]) 5—6. századi
gepida lelőhelyek és leletek:

1. Girle/Patakok. A községtől délnyugatra 1952—1960 között kb. másfél hektárnyi területen a 6. század
első felére tehetö gepida telep, 11 négyszögletes, oszlopszerkezet es veremház és 6 gödör. A közelben 3-
4 sir is napvilágot látott (az egyik nöi temetkezés volt, pompás sasfejes csattal és torzított koponyával).
2. lngrásátoria/Hizlalda. 1953—1957. A kora népvándorlás kori településtől 15(F400 m-re 9- 12 sírból
;" _, L_____1 !. L___L ___".L ._rnn, a. mi _n... ___"um _az_" L____ ;. ._._.nn, u.n". "__.unr

Hasonló cimű könyvek

LÁSZLÓ GYULA további könyvei