Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Pszichokibernetika

Maxwell Maltz több nyelvre lefordított klasszikus műve - magyarul először. A híres plasztikai sebész figyelemre méltó felfedezése segít, hogy legyőzzük kishitűségünket, megőrizzük szellemi és érzelmi függetlenségünket, alkotó megoldásokat találjunk problémáinkra és "szokásunkká" tegyük a boldogságot. A könyvben tárgyalt legfontosabb témák: - Az énkép: egy jobb élet kulcsa - Az ember belső sikermechanizmusa - A képzelet - sikermechanizmusunk első kulcsa - Szabaduljunk meg a hamis hiedelmektől! - Használjuk fel az ésszerű gondolkozás erejét! - Lazítsunk és hagyjuk, hogy a sikermechanizmusunk dolgozzék helyettünk! - A boldogság szokása kialakítható - A "sikertípusú" személyiség vonásai - és hogyan sajátíthatjuk el őket - A kudarcmechanizmus: hogyan kényszerítsük, hogy nekünk dolgozzék, nem pedig ellenünk? - Hogyan tüntessük el az érzelmi sebek hegeit? - Hogyan tárhatjuk fel a valódi személyiségünket? - "Csináld magad" nyugtatók, amelyek erősítik lelki békénket - Hogyan változtassuk a válságot alkotó lehetőséggé? - Hogyan tehetünk szert arra a bizonyos "nyerő érzésre"? - Hosszabb élet, több öröm „Fontos és értékes hozzájárulás az ember önismeretéhez és ahhoz, hogyan képes fejleszteni önmagát.” Lewis Gruber

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
bigbandi
2 655 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

önenekelesiink, énunkrűl kialakiion felfogásunk megválioziaiásái. Hmmm
Az a megdobbenio vállozás. ami a megfelelo es iealisziikus énkép Ahha hogy hibáim, és tévedésem, kijavíthassuk Elam,
kialakiiásái köveii, nem az önálalaki'iás eredménye, hanem az őnfel- fel kell ismernünk őke,_
ismenes, az onfelfedezes köveikezmenye. Az ,,enunk'kmosi is, mini A tudáshoz vezetö elso lépés annak Simms; nagy hmmm
mindig aZ- am! V?" Mmmm! Elk?""k mng— Nem Val'üzlalhaüuk terüleleken iudailanok vagyunk. Az elso lépés az eidsodeshez veze-
meg— Azonban ffllsmerhetluk es kepesek lchf'unk ma; hogy a lcg- id uion — gyengeségünk felismeie'se. Minden vallás azi ianiija,
tobbet hozzuk ki abból, a_mli azáltal. hogy hitele; lelki képei alkü- hogy az iidvozulesbez vezeid elsd lépés annak beismeie'se, hogy bii-
lunk Magunknak mó!- m-lyen § valódi énünk; chs értelmi hogy nosok vagyunk. Az ideális önkifejezés irányába, mini a cél irányába
,,valak- máS" próbáljunk lenn!; Azok vagyunk. aki vagyunk — vezeid ui során—mini minden oelmegvalo'siio' helyzelben—ane-
mosi. Valakik vagyunk es nem azen, men dollármilliókatkcrcsunk, gailv vlsszaosaiolás adalai segiienek abban, hogy modosiisuk a pá-
és nem azen. meri a mi koosink a legmenőbb a szomszédságban, es lyankai.
nem azen, men megnyeniink valamilyen meikdzesi, hanem men Ez megkivánja, hogy halmon-uk és elfogadjuk az, a mm, hogy
lsien sajál képére ieiemien minkei. szemelyisegunk. vagyis ,,megnyilaikozoii enunk" — vagy ahogy a

A legiobben jobbak, okosabbak. erősebbek, liozzáenobbek, pszichologus nevezi —,.(ényleges énunk", mindig iokeleilen esel-
ugyesebbek vagyunk — meghozzá mosi —, mini aliogy hissziik. marad az eszmenyiidl.
130
Senkinek sem sikemli eddig, ült egy egész élei mreieiiesevel "VW ruc-nt. nem nm
nem ieljmeggel kifejezni a IulilÁlni . "lót ÉN-ben rejlő IM Sohn uzen gymoukesuiunjsk el Mmgukancn biológiát—g
el. A ieu le e. v megnyilnkotó enunkkel mein rnedlj'llk leljescn lei-mmeiee v .kal meka i
Y ! Igy
ki mind.-mul . Maegekei é: gael, nmelyek . "Jós énünkbcn Mink menni.-allja el innunk-mien nem felelnek meg adivn-
rejlenek. Mindig van meg mil unulnunk. mindig leljesmmnnkjob- luk.- nuku trínyok éppen ellopdou nemünk. Még emlekezem
ban. viselkedhetünk Jobban. A ienyleges en szuksegszenien mindig a huszas évekre, amikor sok no szegyellie, hogy melle van. A fius
iokeleilen. Az elelunk során mindighaladegy ideális cél felé, de azi alak voll a divai, es a kebel —labu. Ma sok fiaial lány azen ideges.
sosem eri el. A ienyleges en nem siaiikus. hanem dinamikus valami. kcdik és szorong. mert mellbőség: kisebb. mm! 40 hüvelyk. A hú-
Sosem leljes, sosem befejezeu. mindig a fejlődés allapolaban van. szas években a nők azzal Jőnek hozzám. hogy "csináljon belőlem
Nagyon fonios. hogy elfogadjuk ezi a ienyle ges em a maga löké- valdkil úgy. hogy klsybbck lesznek a melleim"; A mai igény: VICsi-
leilensegeivel, men ez az egyetlen ,dármü", amivel iendelkezunk nállon bcl'OEem valék". megnagyobbitya a mellemel!" Az !dcnmás—i
e'leiunk uiazásához. A neuioiikusok elulasíu ák a ienyleges enl, gyii- az azonossagkereses f vagyis az % vagya hogy önmagunk legyünk
lolik. men nem ioke'leies. Helyelle egy olyan koliou. eszme'nyi e'ni — az a belé—! osztonzes. hogy legyünk,-valaki"; egyeteme; ember!
próbálnak alkolni, am elyik lökeleies, es már ,,beél'kezeu" . Az a pró- vor-ai de t**A'cfü'mk—M ez! a künfüfmllasban Váll-ik meglalavlm. Y?-
bálkozas, hogy fenniarisuk az ámilási es a mesei. nemo sak diiasi lel- syls ab'fafl— Piggy masnkhfwz hasonlalO§ak legy-"gk hogy masok Je-
ki fesziiliseg, lelki ieliei, hanem állandd kiábrándulás, állando sikei- Vahagyasal blflukv hogy '"gyakkfáli s'a'vsszlmbélumokkél WWW
ielense'geizes forrása is, men egy valós világban egy köllőll ennel '"?gunka'koíl'l- Salm; 3" mondfák: "M'kc'l'Éralny (kom)— mi???
piobalunk mükodni. Egy posiakoosi lehel nem a legkivánalosabb (* mily? NVEEYO — címe,"! : valgyhot— k * MÉ SZKT?) )"
uiazási eszkoz. de egy valoságos posiakoosi sokkal elfogadhaiob- ;";íg'; ""a ,f'f'lv'Éfííol 0, ehe esze,: ??" HÚS"? 55, * ami
ban Visz bennunkei egyik helyről a másikra, mintegy, csak a kolldi ? " e ?m ?Z" '" 'a ..a meg, "is?" ,? o "n' ."? ?" vagy"
[amnéziában élő sugárhmsú légibusz es megprobalom a leglobbel kihozni ebbol a valamibol.
_ , ,,Annak a fiaialnak, aki azi mondja: ))Senki vagyukil. nem sok a
RM" FogadM El mag""ka'01ya""a,k' ""V""k vagymk es liiie" — mondja E w Bok Az a f'lalalembel' gondolkozik lielye-
keZdjmf "fh ahf" vagy9"k* Ta""u"k, meg "mmeg """alf" "* ha" sen aki azl moidia ah/linde'n'vagyoka azián nekilál hogy bebizo-
"urfk levo 'OkÉIE'lmcgzm sz"k"ges' hogy mdf'osa" *"smmü nyiisa ezi. l-la emberek igy gondolkoznak az nem jelenii hogy on-
a h'á"y055á§a'"kfti.de '?mbmó Mámi? gyűlöljük 'T'agum'" "" ieliek, onzdk lennenek. Gondolkozzanak'igy. Eleg számunkra, ha
f:;k'lxguü kfmbscgm "l**e",',*"k es ** VÉSEÉÉETMk 11501?" tudjuk. ez bizalmal. liiiel. magabiziosságoi lelem. lsien megnyilai-
'" , fagy?" " az """ ?m 0" 033695" "" (: :" m ÉRV" kozásának kifejezése bennunk, emberekben. () ezi mondja. ))Menj
me" ,h'Éakm ve'e'fmk' l."?mm? " "'ml'.m*"' ghagy Egy 'ÉPÉCP es ve'gezd ela munkámaila Menj és csináld! Mindegy, hogy mi az.
§"? emma" Ám" ha ',"basa" " 15 "lam" VEGY Éngheged" """ Csináld. de osináld olyan kedvvel, olyan lenduleliel, olyan szorga-
mfk'clmv ha "ha ham's haÉ'ÉOka' hallaL N*,ÉY"IOIJ,"k ma?",k'" lommal es állhalalossaggal, ami legyőzi az akadályokal es félresöp-
azen, mennem vagyunk iokeleiesek. Nagy szamban elnek tarsamk " az elbámmlmdásm
ezen a Holdon, akik mind-mind iokeleilenek. Senki sem lokeleles. és Fogadd cl önmagad légy önmagad! Nem vagy képes megvaló_
aki annak aka'1á*sza"i—csak ""magá' 053151a be' silani mindazokai a leheidsegekei es ke'pesse'gekei, ami abban az
egyedülálló, sajátos valamiben lakozik. akil ugy hivnak. hogy ,,TE".
ha liáial foidiiasz neki, szegyelled es elulasilod. hogy elismeid.
132
, [e. m miknek amikei nem lklmnk, es ami . legfoniosahb, melyen es
' ;-—— őszinlen meg kell megunni gyümi mól. hogy ezek . dolgok nem
A kudarcmeclunlzmus: MM mm namam,
hogy" "Mmmm "" "es"? *í'i" Védi? *"LT'W-g'i'ke'mwm'á? mg.":
g. pl eme ne y is . .
nekünk dnlgouék, ne pedig ellenünk? hogy nmknnk kell elixmemünk okei, lmik.ét hmm lepesekei
kell tennünk irínyuk megvilloműsln.
ágát: ! FYI-'n mm pole vámnál; gátlást/Tuna? A M ' ""
El :. emno'ven nCI ISVe . * . .
felelő inuzkedeaekie, ei . veszely elhárul. A nák-nen a . jÁrhn- JMMTMHTTpIÉcúems-zmk nok. lmelyek ..ne-
uileuimkokozhomak kenyelineuenseguJasmwja-haliusun. : V "mm "' F JWY JV"-
hl célunk felé. de cs-k nkkor, ha nincsenek viugusul Wldlve, KUDARCÉLMENY, REMDIYTE
vigy ln nem ismerjük el erI [un.-k, lmik. Hl viszon! ismerjük : LENSÉG, HIÁBAVALÓSÁG
közlekedni jelzéseket. én módosítjuk u úwolknlunkn. . aSk-ndi AGRESSZIVITÁS
a . hamm Myoku jelölő izblsk semmik. hagy gyon-bh." MAGABIZI'OSSÁG "MN"
érjünk eélbn. _ _ MAGÁNYOSSÁG
Al emberi szememnek is meg—innunk ! mig: .,ulos límpú" és BIZDNYTALANSÁG
,.veujeloeiei". Euket uz orvosok inneieknek ugy szindaamiknek samba-mm
nevezik. A Megek Injlnmosnk uri-.hogy nonemu! bujkenlíoulk KIÁBRÁNDULTSÁG
fel: . láz. . ííjdnlom alba ,.iouaz". Valójslun ezek . negoilv rulz:
. beles éldekél mlgAIijAe csek lkkor. h: enn-k ismeri : eu ,
amik. és megfelelő vilioziamsn is képesa Bek . ilineiek nok . " ""?" """ amin—Mu _
,.nyomismélók",lmk : ..Iilos umpck", melyek segilenek _rennm- _Senkl sem dön! súndékoun, előre "sín-mlm! úgy. hogy kl-
mi . mezei egésuégét. A v.kbelgyullmml ,ins iiydelmek fell-un "gsm-' ezeket : nem" vmifom— Fzzk nem lőném—k
ninhemekabeieg mmm mamám-lóját." . fennmaniusi swl- emi úgy - Nem leki-IM n ember! természe! 'Bkéletlemésé-
gunk H. nem enm Numb sem. sm "m nm hogy ne): sem. Deke! lhén-inyos vonísiihl . szervem eiedeiileg egy-
mes—mailin- hiu ,.módslelkénl ._eszkózkenl alapmu : nehézségek és _.
A kudarcllpusú személyiségnek Slimú'l "nep-nnak : mg; lu- MM megoldisin. Amen llhlmazzuk acel. men tévesen Ju-
neiei. Képeseknek kell lennünk f:!iimemi migunkbun . kod-mil- "m Ill-ml bem-"k "hm-lyen MMMBW- A Mwíwmkmk
neidiel. hogy lehessünk vlllmiL All-lika! meginn-dum: feliimaiii értelm; és célg- van, nohl ezek Iulius Wilke" nyugszunk-
bizonyos mntlyiségiegyekanudm _jeleblxikeni" euk nü— Elm-Ju "eler—("ell www-(Állni !úmunkn- Emlékmű-ik Irn-
neiek lutonuükunn neg-ilv vissucs-iolkikeni loguk mukodne hogy ll mb?" Wmi egy-k legerősebb mum—boa megfe-
seglieni (nyak bennünkel . jom-As úljín. Nem elég 'mnbui es... lelaeu magában. Ezeken ! kudilmünelekel nem mosollmjuk eke-
Pü! mmm— lennunk ennek _ www, Mm., mindenki nleiisiiel. li-nem csak megénéuel: h. kepesek ugyunk beulni.
.,ei—oi" őket. ,,Nemkívímmsakluk" kell niinasilenunk ckei, oly-s- how Pmblémlmk megoldlstbm eredmén-welem. "műkődélkép
134 135
leknek"ésnúnlmkciók,nnnntgfeklóek.A1ig-ls£gfelismel$e nem leii voln. sz.-bad okol leulni: ein, hogy ne enhesseii vele
negíl. hogy nlegsnblduljunk iólllk. l-l- kepe-ek vegyunk nini Iz egyel, gyemekeinek nem len voln. subad tuszul viselkodnink.
iglulgm. ugyuumk n miss nak, nmelyek első rukciókénl Hunnia . bnllu IM. neki nem valleug. Neki . bulin M lévő
mmm-k u nllulmamukm, mosi ebb-n fogunk segiuni ue- pelunín kelleu elulílnil. ..oimek m . technikn kell llknlmullil
kunk, hogy mepub—iuljunk csak minden ügyben.-iniuuekie Burke .an . golfbcn" — mondum ne—
H.,Anzmem lm kell igyekeznie. hogy egy hosom ütéssel pon—
(i) KUDARCÉLMÉNY mun belei-mian . lyukba. lunem egy Ikkm lame-ei kell megcé-
. _ Innin, mint mondjuk egy maa'lóhgyló. Ez kvazi M . feszult-
A kudmelineny erzese lkkof hlulmuodlk el l'ljmllk. lu nem iu- séget. felsz-beállj- lsnux leheiave lesik-ogy jobb legyen . lelje-
dunk elérni egy (mum céll, vagy egy elős vigyünk megv-lósítisl slunénye. H: ez . unk: elég jó. professzionális gonolom-kxn;
emma-nnna n.kmdLlyokba ütközik. Kisebb-mobi: menüben jó kell, W Iggy". ("unk is,"
mindnyájunk-uk igen mi kudnmélményekheu amo enned ok—
MI fog!/l,!wgy embeidk vigyünk. v-xyis MMM—ekibcfejeude- Ah'uk ez dum-ga Law/m.— W nem . kid-mc
Év '*'MMi-ní'e'ü www. "! 'B'"! "1333" Hlny N. inxs voli. A sikei külső szimbólumai körül semmi! sem
IM - hour-em" W'" Én 0 "" M" ' "*** ' sikemlielnyemie. Mégisulmulul lehetősége voli,nnelyek közül
W" JP'S * "M'" 'n ' 71- W ' WAM' mindenulilgyeilenkedemuaom miben mir—minimum! megsze—
lcn. legfeljebb ! művészetben követendő csunény. és nó köulílés . kívűl-m íllísl de . . ._. _
. i . . . lenne A , minden miben ,kabeJm Vllllnl
gyüm" 5" W'F'W'J'W mi??" "É'JÉÉÉ'MWS' uluni. nni mph-illyen: . sikm.lmikof ez mh knnyisjiiinyi-
gy rim-yos nlennylségdkudnmme vue ,hogy: - . .
" elymmyunk felm"! moll. Kei mben voli kiMiiduusul végződő smelim hpcso-
AÉM-mémmlnány C:; NWA? ' ;"d'" ""N'ÉW- magam:; Az énkép: szedni a egy enekielen, ügyetlen. enemy-bb iendn
mm),-ki d- Y "48 *" B*L ' ' "M "* sumély volimkiiiek nem Valljoglaxikem,vlgy m.hogyélvez-
_ - _ ne :: élei kelleme. dolguk. :: okmllmul is m miekedeii. hogy
A krónikus kudemélrdeny ill-IM nnmk lek- hogy - "I-zunk meno legyen ehhez . szerephez. Úgy enne, nem ez . ilpiu, nki n.
elé Mm" oel,.mk mulisek vagy :: onmagunknsl kniekiioii ke- % WA mindig GM. v.,-mi. hogy " _ jód-u mm bv
punk nem megleleMde jelennieii mind : keddi. ml,—makk '
GMulok,komppfekin-nie,,,wkw'm A Mulwny,mmwukmmam,u-
Bun-lui szemeben Jim s. sikeres embe: volt. Egymld lliuul- "M
nokból Im : oégelnlskvuelyeiim. Jól gallomn. Vallegy mdslms A kudlrcélményha lupcsolódó erdeink, :: elégedetlenség. ::
felesege. kei gyermeke, akik szexnek de Ennek ellene-e kidiiiku- modus. . megoldás-uk olyen úljni. .melyekei meg gyermek-
un sikenelulnek érezne midi. mert tényleg! sikerei elm-rudak kém unullunk meg. Hl : gyemlek éhes. elégedetlen-leget sírig-.!
inenisoéljoilol. Mlgl semmiképen nem voluokelelanek mondhl— lejezi ki. Ilyenkor . semmiből, "dul-los módon megelenik egy
mi: nnluk kellett vollu leuuie. m: elnoknek kellen volm lennie. meleg.!imnglló kénes iejei hoz. H: kényelmetlenül mi mit, is-
Tnkelmi nun-k . uskeleieo ferjnek kellen voln. lennie, rele-égének mel kifejezi . snms guoul kapo-alma elegedeuemega. es vadn-
136 m

Hasonló cimű könyvek

Maxwell Maltz további könyvei