Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A negyedik út

A negyedik útnak nevezett eszmerendszer (szisztéma) fő gon?do?la?ta, hogy még csak egy kis ré?szét sem hasz?nál?juk a ren?del?ke?zé?sünk?re ál?ló erők?nek és ké?pes?sé?gek?nek. Ke?le?ti me?ta?fo?rával: ta?lál?ha?tó ben?nünk egy ha?tal?mas, gyö?nyö?rű?en be?bú?to?ro?zott ház, könyv?tár?ral és meg?annyi szo?bá?val, de mi az alag?sor?ban és a kony?há?ban ten?gő?dünk, ahon?nan nem tu?dunk ki?jut?ni. Ha va?la?ki be?szél?ne ne?künk ar?ról, hogy mi ta?lál?ha?tó en?nek a ház?nak az eme?le?tén, nem hin?nénk ne?ki, ki?ne?vet?nénk, vagy pe?dig ba?bo?ná?nak, tün?dér?me?sé?nek, mí?tosz?nak ne?vez?nénk az egé?szet. Hogyan vehetjük mindezt birtokba, hogyan fejleszthetjük ki a rejtett erőinket és képességeinket? A világ és az ember tanulmányozása Ez a szisz?té?ma két rész?re oszt?ha?tó: a vi?lág – bi?zo?nyos új alap?el?vek?re ala?po?zott – ta?nul?má?nyo?zá?sá?ra, és az em?ber ta?nul?má?nyo?zá?sá?ra. A vi?lág és az em?ber ta?nul?má?nyo?zá?sá?hoz hoz?zá?tar?to?zik egy?faj?ta spe?ci?á?lis nyelv. Ugyan?azo?kat a sza?va?kat pró?bál?juk al?kal?maz?ni, ame?lyek a hét?köz?na?pi be?szél?ge?té?se?ink so?rán ke?rül?nek elő, csak ép?pen egy kis?sé el?té?rő és pon?to?sabb je?len?tést kap?cso?lunk hoz?zá?juk. A vi?lág és a vi?lág?egye?tem ta?nul?má?nyo?zá?sa né?hány olyan alap?ve?tő tör?vény vizs?gá?la?tán alap?szik. Az em?ber ta?nul?má?nyo?zá?sa szo?ro?san össze?függ az em?ber fej?lő?dé?sé?nek ide?á?já?val, csak ép?pen az em?ber fej?lő?dé?sét a meg?szo?kot?tól kis?sé el?té?rő?en kell ér?tel?mez?nünk. Az ember fej?lő?dé?se, ha be?kö?vet?ke?zik, csak?is tu?dás és erő?fe?szí?tés ered?mé?nye le?het, amíg csak azt tud?ja, amit hét?köz?na?pi úton meg?is?mer?het, nincs le?he?tő?sé?ge a fej?lő?dés?re, és so?ha nem is volt.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
lyravac
3 900 Ft
tovább a boltba

Hasonló cimű könyvek

P. D. Ouspensky további könyvei