Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
Angyali korona, szent csillag

Magyar történelem

ISBN: 9789630863575

Angyali korona, szent csillag

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
bigbandi
3 000 Ft
tovább a boltba
bigbandi
3 700 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

Buddhát. Ez volt a neve. A manicheista iratokban, mint Buddha
Maitreia - a jövő Buddhája szerepel. A másik hiányzó kép esetében
megint egy eléggé evidens név-rímelés vezetett, ha mondhatjuk így, a
megoldáshoz. Május 21 -én egy olyan Ethelbert nevü angol király van
bejegyezve a római egyház kalendáriumába, amelynek a megfelelője
még ugyanebben az egyházi kalendáriumbán: Etele. Tehát így
szerepelnek együtt, hogy ,,Ethelbert, azaz Etele". (Dedek Crescens
Lajos: Szentek élete.) Ennek a szentnek a névünnépe május 21-én
telibe találja azt az évköri pontot, ahol a helyébe került Konstantin
névnapja van.

Mindebből egy nagyon szép rendszer bontakozik ki, amelyben az
utolsó két hely egy szakrális uralkodó, illetve egy effektív, vagyis
lebonyolító típusú uralkodó kettősének jut. Ez a tény összhangban van
azzal a másikkal, amelyre már vizsgálódásaink kezdetén felfigyeltünk,
hogy tudniillik az alsó korona-részen az arkangyali, a harcos, illetve az
orvosi szintű párosok mindig egy eszméibb jellegű és egy lebonyolító
jellegű tevékenység képviselői. Itt legfeljebb azon csodálkozhatunk,
hogy a hátul lévő kettős ma is ezt az elrendeződést mutatja. Ugyanis a
szakrális és a nem szakrális uralkodók kettősségé a mai állapoton is
jelen van: a szóban forgó Konstantin annak idején effektíve nem tudott
beleavatkozni az államigazgatás menetébe, amíg Dukász Mihály
uralkodott, más részről viszont Géza a legtipikusabb lebonyolító jellegü
uralkodónak számít. Tehát amikor ez a képcsere megtörtént, akkor
nyilván valamilyen sejtésük lehetett még a cserélőknek arról, hogy ez a
műszer" másként nem működik, csak ha a naptári, illetve a
szereppárosok müködésréndjét meghatározó program helyreállítódik
benne. Igen ám, csakhogy egy dologban nagyot tévedtek az
átprogramozók. Tudniillik az eredeti elrendezésben Konstantin helyén
kellett legyen Attila, vagyis a lebonyolító típusú uralkodó, és Géza
helyén Buda - ha a naptári ünnepüket veszem alapul a helyük
kijelölésekor. Es most már kezdi érezni az ember, hogy itt egy nagyon
mély bölcsesség érvényesült, amelyet egészen egyszerüen nem vettek
észre a képcserék végrehajtói. Miről van szó? Az előző lépésnél,
Kozma és Damján kettősénél egy ikerpárt kaptunk a képek rendjében.
Ez azt jelenti, hogy az idő nullázódott: a két szentnek azonos az
ünnepe, a két figura egyazon idöegységben nyilatkozik meg. Es ez az a
pont, ahol - ha én itt bármiféle erőhatás levonulását konkrét formában
feltételezem - direkt módon történhetett az áthatás. Nem körbe-körbe,
hanem egyfajta ,,átlövés" formájában. Tehát a király befolyásolása a
koronázás alkalmával itt történik a legdrasztikusább módon. Ez azt
jelenti, hogy ami hatás a jobb oldal felől jött, az áttevődik a bal oldalra,
ami onnan jött, áttevődik erre az oldalra. Igen ám, csakhogy ezt egy
lineáris gondolkodástípus nem tudja fölfogni. Azt sem tudja fölfogni,
hogy egy császári koszorún vagy bármilyen koszorún miért kell a
csomó hátul? A csomó pontosan arra szolgál, hogy ami bal oldalról
indult, azta bog után átvezesse a jobb oldalra, és viszont. Nagyon

htrp://www,kitalaltknzepkorhu/szcmkomna.html (39 of 47)2004.06.05, 18:29:11

Pap Gábor: "Angyali korona, szem csillag" - Beszélgetések )! Magyar Koronáról
fontos tétel: nem lineáris típusú - nem előre kiszámítható és csak
egyetlen vonalszerü mozgást ismerő - a mindenség müködése! Az
emberi életé sem.

Nem tudom, eléggé hangsúlyoztam-e, hogy amit a hátsó, általam
eredetinek tartott képpárról itt előadtam, az - hipotézis. Elmondtam,
hogy milyen úton-módon jutottunk hozzá, de ez korántsem jelenti azt,
hogy ettől mindjárt bizonyított ténnyé vált volna: itt Attila, amott meg
Buda szerepelt egykor.

Fel szokták tenni még azta kérdést is, hogy viselhette-e Szent
István, netán éppen Attila a magyar Szent Koronát. A kérdés első felére
határozott igennel válaszolnék, az idevágó érveket fentebb már
felsorakoztattam. Hogy Attila feltehetté-e a fejére ezt a koronát? Nos,
egy ilyen feltételezés egyelőre nem tűnik túlságosan valószínünek.
(Hangsúlyozom: egyelőre, a jelenleg ismert tényanyágra alapozva a
kijelentést!) Ha figyelembe vesszük, hogy Attila és Buda rajta van a
Koronán, mint mitikus kettősség - bár ez nem azonos a történelemben
megjelenő kettősséggel, még akkor sem, ha kétségtelenül van közük
egymáshoz! -, mindenesetre nem túl valószínű, hogy önmaga képét,
akármilyen áttételes formában is, viselhette a fején. De egy bizonyos. A
magyar Szent Korona 1000 előttről való datálásának ma már
semmilyen komolyan vehető akadálya sincs. Azok az érvek, amelyek
eddig elhasználódtak - szó szerint is - annak érdekében, hogy Dukász
Mihályhoz, illetve Szent Istvánhoz legyen köthető, nem erős érvek
többé. Ha én tudok egy úgynevezett szkíta kereszténységről, akkor itt
semmi szükség sincs Szent lstvánnál lehúzni egy sorompót, hogy
előtte nem készülhetett! Dehogynem! Nagyon is készülhetett. A
megfogalmazásmód inkább a régebbi analógiák felé mutat, mint a
későbbiek felé. Az alsó résznek - szakszóval: az abroncsnak -
egyetlen, ha nem is túlságosan, de azért bizonyos mértékig komolyan
vehető analógiáját ismerjük, az egyik aranyműves kutató, Ludvig Rezső
jóvoltából. Ezt a legmegbízhatóbbnak látszó (német) szakirodalom az V-
VI. század fordulója tájára teszi. Az V. században élt Attila. Ha az
analógiaként szóba jöhető ötvösmü V-Vl. századi, azt kell mondanunk,
hogy ez az Attila-fiak, illetve Attila-utódok kora. En ebben a kérdésben
egyenlőre nem foglalnék határozottabban állást, mert annyi még a
bizonytalansági tényező, hogy az elhamarkodott kijelentésnek nagyon
rossz következményei lehetnek. És ezt viszont nem árt kimondani.
Hogy rossz szolgálatot tesz a jó ügynek, aki pusztán azért, hogy
szerepeljen a nyilvánosság előtt, tényként tüntet föl hipotéziseket, vagy
egyáltalán olyan dolgokat mond ki, amelyek kimondásának nincs még
itt az ideje.

A másik, az előbbinél nem kevésbé fontos kérdés: ha egyszer
korábbánIkészült, mégis hogyan juthatott el Szent lstvánig ez a
korona? Es ez egyben az utolsó kérdésünk is ennek a rövid és
meglehetősen egyoldalú beszélgetésnek a során. Itt, azt hiszem,
komolyan kellene venni egy olyan feltételezést, amelyet én először
Beöthy Mihály szájából hallottam, valamikor 1979-80 táján. Ez a Beöthy

http:/lwwwlkilalaltknzepkorhu/szcmkomna.html (40 of 47yzoo4.05.os. 18:29:11

Hasonló cimű könyvek

Pap Gábor további könyvei