Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Gorgiasz

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

a nie to, co dobre, dla 'przyjemnoéci?

KHLLIKLES: Tak jest.

SOKRATES: H czy to kazdy cziowiek potraíí
wybraó, które przyjemnosci se dobra, a które zie,
czy tez do kuzdej potrzeba !achowca?

Ill

KHLLIRLES: Fachowca.

LV SOKRRTES: A przypomnijmy tez sobíe to,
com ia powiedzíal do Polosa i GorgjaSza. Bo po-
wíedzialem, jeZelí pamigtasz, te se; urzadzenia jedne,
klóre tylko do rozkoszy siggajg, przyjemnoáó tylko
przyrzgdzaja, a nie maja poznania tego, co lepsze
í tego, co gorsze. Inne zaá poznaía, co jest dobra
i co iest zle. I postawilem pomiedzy temí od przy-
jemnosci: kucharskie doéwíadczenie; nie sztuke.
A pomiedzy temi od dobra: sztuke lekarska.

I, na Patrona przyjainí, Kalliklesíe, ani sam nie
uwazaj za stosowne znrtowaó ze mng, ani nie pró-
bui czasem odpowiadaó wbrew Wlasnemu zdaníu,
ani znowu moích slów nie bierz za zarty. Bo wi-
dzisz, mówimy o kweslii, nad którg niema chyba
powainieiszej dla czlowieka nawet bardzo przecig-
tnego intellektualnie, mówimy o tem, iaki sposób
Zycia obraó naleZy: czy ten, do którego ty mnie
wzywasz, to postepowaníe naprawde godne meze,
le mowy na zgromadzeniach i ówiczenia retoryczne
i polityka taka, jak; wy teraz uprawiacie, czy tez
!amten: Zywot iilozofa i czem sie jeden zywot rótni
od drugiego.

Wígc moZe najlepiej tak, jak przed chwilg pró-
bowaiem rozrózniaó, a przeprowadziwszy rozrótnie-
nie i pogodziwszy sie na tym punkcie, czy to se te
dwa zywoty, popatrzeó, czem sie tez rótnía od sie-
bie i klóry nam wybraó wypadnie. A meze ly jesuze
nie wiesz, co ia mówie.

KALLIHLES: ]eszcze nie.

SOKRATES: To ja ci powiem ja§niei. Skoroámy
112

sie zgodzili ia i ly, te jest jakieé dobro i jest ín-

kaé przyíemno§é, : czem innem jest przyiemnoSE,

niz dobra, a istnieie tez peuma troska o jedno i 0 dru-

gie i zabiegi zmierzaiace do ich osíagniecia, iest go-

nitwa za rozkosza z íedneí strony, a za dobrem

z dmgiei — a tylko naprzód, albo zgódi sie ze mng

na ten [utni punkt, albo go zaprzecz. Cóz; zga-

dzasz sie?

KALLIKLES: Tak, przyznajg.

SOKRHTES: R wigc proszg cig: co do fogo, LVI
co do nich tutaj mówilem, oáwiadcz sie, czyé uwa-

Za] wiedy, te mówie prawde? Powiedzíaiem bowiem

jakoé tak, Ze kucharstwo nie wydaje mi sie sztukg,

tylko doáwindczeniem, a leczníctwo, powiedzíaiem,

to i nature zna lego, czemu sie poéwigca i prZyczyne

podaó potrafi tego, co czyni í potrafi zdaó sprawe

z kuzdego z tych czynników sztuka lekarska.

A te druga od przyíemnoécí, choó do przyie-

Platón további könyvei

elfogyott
elfogyott
elfogyott
elfogyott