Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Elnémult harangok

Szerelmi történetként, és messziről indul a cselekmény. Az erdélyi református teológus, a tehetséges Simándy Pál kitűnő bizonyítványokkal, ám megtört szívvel tér haza Utrechtből Kolozsvárra. A református püspöktől azt kéri, hogy a koldusok papja, az elhagyottak támasza, a szenvedők vigasztalója lehessen. Így kerül Magyargarabóra, Bod Péter egykori templomába, a görgényi havasok közé, hogy a magyarság megmaradásának végvári vitéze legyen e nyomorultul tengődő havasi faluban. Simándynak azonban nemcsak a nyomorral, a babonákkal, a tudatlansággal kell megküzdenie, hanem az erőszakosan terjeszkedő román ortodox egyház helybeli képviselőjével, Todorescu pópával is. A nyelvek, a kultúrák és felekezetek párharcában váratlan fordulat áll be, amikor Simándy őrülten beleszeret a román pap lányába, Floricába. Eleve kilátástalan szerelmük epizódjai egy szörnyű tragédia felé vezető út állomásai, amelynek betetőzéseképpen a lelkész rájön, hogy a lány apja a bukaresti nagyromán irredenta központ ügynöke... A lebilincselően izgalmas, epizódról epizódra drámaibbá váló, szenvedélyes hangszerelésű és sokrétű regény a nemzet katasztrofális sorsát a maga érzelmi életében mélyen megélő hős története.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

Ugyanakkor a baltavári fogadó egyetlen tisztességes vende'gszobájában Todorescu Florica,
gömbölyü két karját anyja nyaka köré fonva, könyörgött neki, hogy hagyja még egy kicsit
aludni. De az anyja nem hagyta be'kén, mert a fuvaros már egy félórája türelmetlenkedett a
tornácon, hogy a pakkokat fölrakhassa. A szép Floricának kénytelen-kelletlen föl kellett kel-
nie, mert a ládák és kofferek a szobájukban voltak. Egy vörös pongyolát vett föl, s miközben
anyja a haját kezdte fésülni, bejött a fuvaros a háziszolgával.
- Megálljon csak, - szolt Todorescuné, - kicsoda maga?
- Én instálom, Gál András, helybeli polgár vagyok.
- Magát Benedek uram, a kurátor fogadta föl?
- Igenis, instálom.
- Hát ő hol van?
- Ö még kora virradatkor elindult haza a garabói magyar pappal.
- Ki áll jót azért, hogy nekünk semmi holmink el nem vész?
- Én magam, könyörgöm. Házam is van, földecském is van, keresheti rajtam a tisztelendő
asszony nyugodtan, ha elveszitek valamit.
- Nyolc darab.
- Majd megszámlálom, instálom.
8 l
Gál András gazda óvatosan átvett mindent, mindenröl megkérdezte, hogy mi van benne, mert
ha netán valamelyikben üveg volna, jobban kellene'k rá vigyázni. Azután ajánlta magát és
elment.
A hölgyek alája gyujtottak a szamovámak és teát föztek. Florica lassan felöltözött, kis prémes
bundát vett magára s kiment a tornácra. Végiglátott a kelő naptól bearanyozott kis városon, s
kitágult tüdővel szivta magába a friss levegöt. Aztán leszaladt a kertbe s az öszi virágokból
szép bolcrétát kötött. A cipője egészen átnedvesedett, ugy, hogy tiszta harisnyát kellett huznia.
A leány dideregni kezdett, de két csésze forró tea helyreállította. Csak kissé sápadt volt az
arca. Anyja melléje állt és gyöngéden simogatta.
Todorescuék nagyon szerették a lányukat, s a világ minden kincsét ráköltötte'k volna.
Todorescu, a garabói pap, nem volt szegény ember. A szétszórt havasi községben nagyon
sokan laktak, s az oláh pap ezerfe'le módon meg tudta adóztatni a népét, mely különben is
valóságos rajongással viseltetik a pópája iránt. A pap a népnek nemcsak a hitét, hanem a
babonáját is szolgálja, s ha a hit gyengéi fizet, annál dusabban kamatozik a babona. Az oláh a
beteg marhája ügyében is a papjához fordul. Az oláh a jószága ellopását nem a csendörse'gne'l,
hanem a pöpánál jelenti be, a ki a vasárnapi szent beszédbe szőve, átokkal sujtja a tolvajt, ha
ennyi meg ennyi idő alatt nem jelentkezik. Az oláh maga, a papja tudtán kivül, nem is mer az
Istenhez fordulni és pláne a paphoz fut segitsége'rt, ha az ördöggel és a rossz szellemekkel van
bajban. Mindez fokozza a pópa jövedelmét.
Ezenkivül Todorescunak nagy összeköttetései voltak a nagyszebeni metropolitánál, honnan,
mint rebesgették, tetemes segítséget kapott. Sőt a nemzeti komite'ban is voltak barátai, s így
sikerült neki ahhoz jutni, hogy Florica ingyen alapitványi helyen nevelkedje'k Bukarestben és
Nagy-Szebenben. Todorescu azonban megelégelte már leánya távolle'te't, s haza rendelte, men
attól félt, hogy hirtelen férjhez is megy, mielött az ő apai szive kellöképp kigyönyörködte
volna magát benne.
Igy tartott hazafele' tizenhatéves korában Florica. S mivel egy nappal hamarább érkeztek, mint
irták, Todorescu nem jöhetett eléjük, sőt még csak kocsit se küldhetett Baltavárra.
A rozoga baltavári fiakkerben hátradőlve, a szép leány nem foglalkozott a mával, a jelenvaló
környezettel, hanem az elmult napok, hetek, honapok emle'keinek élt. Eszébe jutott a bukaresti
kolostori vizsga, hol a kitünőbb tanulók, köztük ö is, a jelenlevő román királyné saját keze'ból
Can-nen Sylva műveit kapták meg. Lelke'ben zsongott emléke a vizsgai kirándulásnak Costan-
zába, a Fekete-tenger mellé, hol a tirgovesti kade'tiskola növendékei bált rendeztek a bakfisok
tiszteletére. Eszébe jutott, mikor már a mamával hazafelé jött, mulatozásuk Sinaiában, majd
nyaralásuk Tusnádon, elökelő bojár társaságban s őszi tartózkodásuk nagy-szebeni rokonaik-
nál, hol különben Florica szintén több évig járt iskolába. S halkan dudolva, lábával és kezével
jókedvűen verte a remek Strausz-féle keringók taktusát, mely a szebeni tisztikar mulatságáról
maradt meg fülében. Mindez sokkal inkább elfoglalta, semhogy eszébe jutott volna körülnézni
és észrevenni, hogy kocsijuk kidöcögött a verőfényes lapályról, s immár a nagy hegyek söte't
árnyékot vetnek utjára.
Gál András uram pakkos szekerét elérték, el is hagyták s ekkor történt meg rajtuk, valami
átkozott girbe-görbe köves uton, hogy a kocsi egyik kereke összetörött és ők megrekedtek.
A fiakkeres oláhul jajgatott és magyarul káromkodott. E mellett a Riletövét vakarta, de
segiteni nem tudott. Kifogta a lovait, béklyóba kötve kicsapta legelni, ő maga meg pipára
gyujtott s az árok szélére ült, mondván, hogy majd megsegit a jó Isten.
A jó Isten csakugyan küldött is segitséget, Gál András uram ke'pében, a ki egy óra mulva
utolérte őket, mikor a papné már kezeit tördelte, hogy mi lesz velük ebben a vad rengetegben.
82
A fuvaros apróra megnézte a hibát.
- Ezt összeeszkábálni nem lehet, ehhez kovács kell. Ne tessék busulni, tisztelendő asszony,
azért van feje az embernek, hogy gondolkozzék vele.
S elhallgatott egy darabig. Mutatta, hogy ő ugy tesz, a hogy beszél: gondolkozik a fejével.
- En a podgyászt itt le nem rakhatom, hogy a dámákat tovább vigyem, mert nincs a ki
vigyázzon rá. Hanem, frátye, - szolt a fiakkereshez, a ki áldott nyugalommal hevei1 a Iiiben, -
alo mars, ülj föl a lovadra, eredj a garabói tiszteletes ur után és mondd el neki, meg Benedek
uramnak a dolgot, majd ök tudnak segitséget. Frissen járj!
A fiakkeres csakugyan fölkapott a lovára e's elporoszkált. Gál András pedig elővette a

Rákosi Viktor további könyvei