Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Smaragdtábla

„A Smaragdtábla az egyik legfontosabb művem, amely az összefüggések tudományát próbálja bizonyítani hiteles források, az összehasonlító vallástudomány, a természettudományok, a mélypszichológia és a saját tapasztalataim alapján... E könyv megkísérli összevetni az ősi hagyomány és a modern természettudomány egymást kiegészítő szoros összefüggéseit.” – Szepes Mária Az ókori Egyiptomból származó Smaragdtábla, amelyet Hermész Triszmegisztosznak tulajdonítanak, útmutatást nyújt az ember számára a mágikus erők használatához. Gondolati magva az, hogy lényegét tekintve minden azonos alapformákra épül, és minden mindennel összefügg. Az először 1994-ben megjelent Smaragdtábla címéhez hűen arra törekszik, hogy egységbe foglalja az ember és a világegyetem jelenségeit. Ezt nevezte Szepes Mária az összefüggések tudományának, amely tulajdonképpen a természettudomány, a művészet és a filozófia szintézise. A könyvet olvasva olyan rálátást kaphatunk a világ dolgaira, amellyel számunkra is kézzelfoghatóvá válik, hogy valóban minden mindennel kapcsolatban van, és nyilvánvaló igazságként fogadhatjuk el az „amint fent, úgy lent” ősi elvét. Szepes Mária Alapítvány Célja az író teljes életművének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése, szellemi értékeinek ébrentartása, módszertanának átadása és az Egyetemes Megismerés sokszínű áramlatainak támogatása. Az Alapítvány vezérfonala: Kutassuk együtt a feledés fátylait eloszlató öröklét üzeneteit.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
3 ajánlat
konyvdiszkont
2 618 Ft
tovább a boltba
bigbandi
3 192 Ft
tovább a boltba
lyravac
3 490 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből


Korszakunk e nagy erővel visszatérő vezéreszméje azokon a perifé-
riákon érvényesül leghatásosabban, ahol eluralkodását rövid néhány
évvel ezelőtt még senki sem merte volna feltételezni. Ugyanis az ,,új
hullám" felvevő antennáit, médiumait kiváló európai és amerikai kol-
légáik mellett éppen a modern orosz tudomány úttörői között talál-
hatj uk. Az ő kíváncsi, merész szellemük néz szembe legkonzek-
vensebben minden tudományos előítélettel. Az ő agyuk hozza létre
a legbizarrabb teóriákat, s ők ismerik fel azokat a fantasztikus össze-
függéseket, amelyek megfogalmazása mágikus varázsigeként dimen-
ziótudományok egész skálájának nyit utat.

E különös jelenség magyarázata a racionális szemlélet viszonylatá-
ból paradoxnak tűnik. De a több kiterjedésű látásmód optikájának
segítségével világos képet nyerhetünk róla. Filozófiai megállapítása
így hangzik: ,,Minden erőnek szüksége van az ellentétére, hogy kifejt-
hesse lényegét." Illetve: ,,Minden erő egy gyengeségre támaszkodik."

A mentális, pszichikai miliő a volt Szovjetunióban szellemi katali-
zátorként hatott. A dialektikus materializmus, a szellemre nehezedő,
maximális teljesítményeket kikényszerítő nyomás s a végletek egy-

. 9 .
másba törvényszerűen átlendülő dinamikája éppen az anyag fellegvá-
rában készítette elő a tudományos idealizmus új győzelmét.

Heisenberg tudományos tételeinek jelentősége abban áll, hogy
amit meghatároz, az a fizikai világkép szinte hivatalos fázisértékévé
válik; főként az önállótlan, tekintélyekre támaszkodó agyak részére.
így történt ez a ,,bizonytalansági faktor", a határozatlansági elv eseté-
ben is. Ebből olyan következtetések adódtak, amelyek óriási erjedést
indítottak el a modern fizikában. Tételét általában annyira bizonyító
erejűnek fogadták el, hogy valósággal elrekesztette vele a kutatás
egyik fontos irányát. Szerencsére őt magát nem köti saját tudomá-
nyos elmélete: s azóta már több ,,szentségtörést" követett el.

Heisenberg bebizonyította, hogy sem kisérletileg, sem elvileg nem
lehetséges az elektron helyét és sebességét egy időpillanatban abszolút
pontossággal meghatározni. Kísérleteinek és spekulációinak ezt az
alapvető eredményét nevezi határozatlansági elvnek. Ilyenformán, ha
valóban lehetetlen az elektron és más részecskék helyét és sebességét
pontosan meghatározni, akkor a fizikai folyamatokat is lehetetlen
előre megjósolni úgy, ahogyan az a klasszikus fizikában szokásban
volt. Ezek szerint nem elképzelhetetlen, hogy az előzmények nem ha-
tározzák meg pontosan a jelenségeket, amint azt a klasszikus fiziká-
ban hitték. Ebből látható, milyen mély probléma vetődött fel itt,
amely alapjában érinti magát a kauzalitás elvét!

Szellemessége és a fizikai síkra vonatkozó érvényes megállapításai
ellenére ennek a tételnek az a hátránya, hogy a fizika Heisenberg nyo-
mán egyszerűen lemondott az egzakt meghatározásokról — az atom-
formák specifikus viszonylatait illetően. Pedig az elemek atomössze-
tételénél például félelmetesen pontos eredmények mutatkoznak, ahol
egy teljesen ,,véletlen", statisztikai törvényszerűség által diktált
kompozítum kimeríthetetlen bonyodalmai mindig azonos szerkezetű
elektronszisztémákat adnak, ami a kémiai azonosságot jelenti. A szén
atommagjában keringő neutronok és protonok minden ,,meghatá-
rozhatatlanságuk" ellenére sem lépnek ki pályájukról, és a többi elem
alapkomponenseit is szilárd rendező faktor tartja előírt pályájukon.

Ez a ,,rendező faktor", ez a becsületes kutató és kísérletező előtt vi-
lágosan megmutatkozó, titokzatos, intelligens elv az, ami Heisen-
berget is eljuttatta a metafizika küszöbéig. Kijelentette, hogy afizika

. 10 .
saját ellentéte, a filozófia nél/fül nem vál/aut teljes megismeréxxé. Legzse-
niálisabb igazságai is először zavaró rébuszként hatnak. Heisenberg

Szepes Mária további könyvei