Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A világirodalom története

Csak a húszas éveink ismerték a céltalan vélemények, sommás ítéletek pergőtüzét, az értékelések és újjáértékelések, a felfedezések és megtagadások, a célzások és idézetek záporozását, a vélemények fuldokló bőségét, érvek és ellenérvek kifogyhatatlan csatáját. A hajnalig tartó baráti vitákon alkoholnál részegítőbben szállt fel a könyvek gőze, megülte agyunkat, hogy támolyogva mentünk ki a szabad levegőre. Térben és időben milyen felelőtlen száguldás volt ez, népek és stílusok, egyének és korszakok seregszemléje, micsoda távoli szellemek lettek barátainknál bizalmasabbak, szerelmeinknél ismertebbek számunkra, mennyi titok részesei voltunk, miket életük és muveik sugalltak. Voltak kegyencek közöttük, akiket cinkos módra elnéztük gyengéit, hahotázva idéztük csínyjeit, könyveiken keresztül-kasul szaladgáltunk, mint a játszótereken. Másokat dobogó szívvel tiszteltünk, muveikbe áhítattal léptünk, mint a templomba, és szorongva mutogattuk egymásnak rejtett kincseit. Olvasni, minél többet olvas

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba
lyravac
1 550 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

hogy végigfussa az éppen nem kivételes állomásokat: a leereszkedő
elfogadását a szerelemnek, az első kételyt, a görcsös ragaszkodást,
a tehetetlenséget, hogy mint füst és víz siklik ki kezéből a másik
lélek." Ilyen alászállás a jüdin von Toledo is, Látszólag csak király és
kegyéncnó régi története; de Grillparzer királya, a többi hasonló
helyzetben levő színpadi királlyal ellentétben, nem alacsony szár-
mazása dacára szereti a lányt, hanem azért, mert alacsony szárma-
zású. Míg körülötte minden csak gépies, konvencionális életet élt,
,,ez a lány volt az igazság", mondja — az élet maga, az élet fölösleget
A magasság a mélység után vágyódik, a mélység felé, amely vesztét
jelenti; ez az alászállás, a vágy lefelé, a dekadens, nemesen fáradt
Grillparzer alapvető élménye lehetett.

Grillparzert, írja egy kortársa, Isten azért küldte, hogy szózatával BIEDERMHER
megintse a fáraót, de ő osztrák volt, és inkább a fáraó tanácsosa REZIGNÁCIÓ
lett. A biedermeier rezignáció legjellemzőbb költője. Calderón Az
élet álomjának (l. ott) hatása alatt megírja Der Traum — ein Leben c.
színművét; míg a spanyol költő drámájában a valóságos élet egy
darabját nyilvánítják álomnak, az osztrák költő hőse csak álmában
éli át a ,,veszedelmes életet", és mindörökre elmegy tőle a kedve.

Végezetül megemlítjük még, hogy a Goethe-kor légünnepeltebb KOTZEBUE
színpadi szerzóje nem a két klasszikus volt, de nem is Z. Werner
vagy Grillparzer, hanem egy ember, akinek ma már a nevét is keve-
sen tudják, Kotzebuel. Ezt az írót Goethével együtt emlegették, bár

* Bár az emberiség arma'n őrködik, /A művészet arra kárhoztatott, hogy /A dúsabb élet kaldusa
legyen. (Ford.: Rubin Szilá rd)

't August Friedrich von Kotzebue, szül. 1761-ben Weimarban. Diplomata és színházigazgató.
1819-ben, amikor orosz titkos megbízással jár Németországban, egy Sand nevű fanatikus dia'k me g-
Goethe mint miniszter, rendőri közbelépéssel akadályoztatott meg
egy Kotzebue-ünnepélyt Weimarban; népszerű egykori kónyomat-
okon együtt szerepel Goethe, Schiller, Iffland, a színész-drámaíró, és
Kotzebue. A pesti német színházat is Kotzebuénak erre az alkalomra
készült darabjával: István, a magyarok első királya cíművel nyitották
meg. Rengeteg sokat írt, mindenféle hangnemben, és nem volt
olyan műfaj, amelyet ne tudott volna lealacsonyítani. Könnyű, sem-
mitmondó vígjátékai, mint pl. Die beiden Klingsberg, eléggé mulat-
ságosak, de ezekben is élvezhetetlen Kotzebue alapvonása, az er-
kölcsi szentimentalizmus, a jóság és nemeslelkűség állandó, ellá-
gyult ünneplése. Ez az előző század közepén volt divatos a maga-
sabb irodalomban (pl. Richardson és Marivaux), Kotzebue korában
már ,,alászállt kultúrtermék", bazáráru.

Goethe és Kotzebue egykorúságával és szembenállásával új kor-
szak kezdódik: elit- és nagyközönség teljes szétválása, a XIX. század
legfontosabb irodalomszociológiai tünete.
öl i; egész Európa kétségbeesik, ill. felujjong, politikai meggyőződésének megfelelően.

Szerb Antal további könyvei