Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

Doktor Faustus

Mintegy negyven esztendővel a regény írásának kezdete előtt, a Tonio Kröger idején jegyezte fel először, hogy foglalkoztatja a szifiliszes művész alakja, aki, mint Doktor Faust, szerződött az ördöggel; a szifiliszes fertőzés mámorító, zseniális művekre, inspiráló erőként hat, amíg a művészt el nem viszi az ördög, a paralízis. Már ebből a néhány sorból látható, hogy a német irodalomban oly nagy szerepet játszó Faust-téma milyen végletesen tragikussá formálódik Mann-nál jelentkezésének első pillanatától. A XVI. századi Faust-népkönyv, amint Engels írja, nem több, mint az elme hívságai ellen jámborságra intő boszorkányhistória. A felvilágosult Lessing Faust-vázlatában a csillapíthatatlan emberi tudásszomj jelenik meg; Goethénél a hasznos munka eszméjének képviselőjeként hagyjuk el a költemény második részének végén Faustot... A kora regényét író, a német és a művész lét problémavilágát a fertőzés, a betegség jelképességébe oldó Mann hőse, Adrian Leverkühn a Goethe Faustjáéval éppen ellentétes utat jár meg; a világból a legszörnyűbb magányba zuhan, művészete pedig a nihil örvényének, reménytelenségének, embertelen, jéghideg közönyének kifejezője... A modern zenéről...sok szó esik ebben a regényben. De... a zene voltaképpen csak mint a német polgárság hanyatlásának, bűnössé válásának egyik áttételesen jellemző motívuma, tünete jut megfelelő szerephez. A zene és egy muzsikus életútja a korral s a németséggel kapcsolatos mondandóit hordozó jelképrendszer forrása lett ebben a regényben.

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
2 ajánlat
konyvlabirintus
1 000 Ft
tovább a boltba
konyvdiszkont
3 375 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

M0, KaK 1—1601'114cy6140 MH0)K6CTB0 Tal/IHCTBEHHLIX 11 CTpaLuHux rpmvlac 0pra1—11/1116CK01/1 )K1131-114,
XMLLIHLIX nacrefí, ÖECCTLIAHLIX tle410c1"614, T646CK0r1WI6CK14x 14a3, 1'0/101301301'14x 6yMa)KHh1x
K0paő414K013, C6p66pm—1mx M040T0KIK013 ( r4a3aM14-614H0K44Mm, 4ByxM6Tp013mx K14461-10r14x 11
B6c40-)Ka66p1—11,1x MOAAIUCKOB, CMyTHO MEALKaBUJMXy OKOH r0H404131. Áaxe ÖESBOALHO 4p614-
(])yK 1111146 c1y461—114crm6 l1y4013141_1_1a c0 mynaALuaMu, M64y314, KOAOHMaALHLIe c14(])0H0(1)0pu 14
cu14(1)0M64y3131 T0)K6, Ka3a40cn, cy40p0)KH0 ÖaanTaAI/ICL OT 1304H61—1144.

BHpO'IEM, 1311041—16 1303M0)KH0, l11'0 Bce 9'114 unativesn1 r4y6111-1 1'1pm—01414 cnycnmuwroca
K H14M c136T03apH0r0 rocm 3a c1306r0 c136px01'p0M1-101'0 c0p04141m, 1460 MH01116 113 mm 0643-
4a/114 TaK14M )K6 yM6H146M 1134y11aT1, (BET. CT01140 naccaxmpam, paccm3u13a4 A4p1431—1, BLI-
KAI()'-H/ITL np0)K6KT0p, KaK 1414 OTKPLIBaAOCL yAl/[BI/ITEALHOE 3p6411Lu6 141—1010 p04a: Ha 6041;-
Lu0M HPOCTpaHCTne T6MH0Ty MOPSI, mMmran 14 prXaCL, OCBELLIa/H/I 64yx4a1ou4116 6411K11
caM0c1361161-1144; 3T014 cnocoőuocrbm 0Ka33414c1; Ha46461-114 0u6Hh MH0r146 pmőm, npmuem
HEKOTOPLIE 143 1-114x (])0C(1)0p6cu11p0133414 13C6M T640M, 4pyr146 )Ke 064a4a414 110 M6H13Lue14
M6p6 041—114M AIUMMHECHEHTHLIM 0pra1—10M — 946KTp14116CK14M (1)OHapMKOM, ( r10M0LuL1o K0-
T0p0r0 1-16 TOALKO Ha46)K1—10 0c36ma411 CEÖE nyTL cp6411 Bern-1014 1-10u14, 1-10 TaK)K6 np141346-
K3414 AOÖhllly 14 r1pm3m133414 K 41061314. OTAEALHLIB KPyl'leIE OCOÖI/I 14c1'1yCKa411 HaCTOALKO
Mmm—1146 c136T013146 AYV-IM, l11'0 4a)K6 OCAEH/UIAM Ha64104aT64614. prÖKOOÖpaSI—IME, Buny-
na1o1_u116, creőeAmaTme r4a3a c4y)K14414 M1-10r14M 143 1-114x, 1'10-1314414MOMy, 4451 mm, trroőm
Ha 0u61—1L ÖOALLHOM paCCT0m—m14 3aM6tIaTL Ol'laCHOCTL 11414 40613111y.

' dpoxenum (mm ).

173

PaCCKa'ólII/[K c0)Ka464, lIT0 1-114KaK 116/1334 61440 1101414aTL 14 1431346111, Ha HOBEPXHOCTL
xom 6131 HECKOALKO Ha1460/166 411K013141—11-1mx MaCOK ny1114H131. Ám] 9T01'0 1'1p6)K46 BC6r0 1'10-
TPEÖOBaAOCL 614 cn6u11a4L1—106 yCTp014CT130, OÖECl'lellí/IBEIOLLIEE 14x TEAaM np14 HOALEME TO
l1y4013111_1_u—106 aTM0C(1)6p1-106 431346Hy16, K K0T0p0My 01—114 HpMBth/ll/l 11 1'1p14c1'10c0614411c1, 14
K0T0p06 — CTpaLLU-XO HOAyMaTL — I/ICl'IthhlBa/H/I CT61—1K14 r01-1404L1. )Km'6414 r4y6111-1 K0M-
1'161—1c14p013a414 6r0 CTG/lb )KE BL160K014 131—1yTp6HH614 ynpyr0CTL10TKa1—1614 14 11040cr614 T64a, TaK
l—1T0 H614366)K1—10 401'11—1y414 6131, 6c414 6131 4a13461—1146 0c4a640. HEKOTOPLIX 143 1-114x 9Ta yuacn,
1'10C'mr4a, th1, y)K6 np14 136Tp6116 c öaTMC(116p0171, Hanp14M6p 46rK01'0 CT04K1—101361—11m c 1013-
404014 4451 04H0r0 OCOÖEHHO prnHoro, T646c1—10r0 u136Ta 11 nemm ÖAaFOpOAHLIX (1)0pM 130-
4511—10r0, anMe'lEl—IHOFO HaÖAIOAaTe/UIMI'I, 0Ka3a40c1, 406TaT0111—10, l110614 paB/lETETLCí] Ha
Tucmm KyCK013...

B0T KaK116 BELLII/I pactKa3m1334 A4p1431—1 3a c141ap014, paCCKa3LIBa4 TaK, (40131—10 (314 mm
HOÖhlBaA 14 1314464 BC6 CBOMMM r4a3aM14; gyü y4131634c13, OH, 04HaK0, HaCTOAbKO 110c4640-
BaTEAhHO np1446p)K14Ba4c4 9T014 LuyT41413014 (110pM131, lIT0 51 r10H63046, XOTL 64yma4 c1306r0
4pyra c0 CM6x0M 14 BochJmeHueM, r44464 Ha Hero HECKOALKO 113yM46H1—10. Omen-14 6r0
y41316Ka Bmpaxa4a, Ha136p1—10, 1'104pr1—111133H146 Ha4 KaK14M-T0 MO14M BHyTpeHHMM c0np0-
T141346H146M 61'0 paCCKa3aM, K0T0p0r0 01—1 1—16 MOl' 1—16 1'10tlyBCT13013aTL; 3641, OH 01'41411130 31134 0
M06M 40x0414131_1_16M 40 0T13paLu61—1144 663pa3414111414 K KypheBaM 14 Tam—1314 6CT6CT13a, K ampu-
p046n 130061146, 0 M06171 np1413513a1—11—10cr14 K C(])6p6 c40136c1—10-1'yM3H11Tap1—1014, 14 910 co31—1aH146
613140 413110 He 1'10c4641—1614 Hle—H/IHOÚ, noőy41413LL1614 6r0 13 TOT 136961: 0ca)K4aTh 146101 13C6
1-1013141414 14 HOBLIMM c13646H1451M14 14414, KaK y H61'0 1'104y11a/10c13, Bn6txaT461—11451M14 143 064aCT14
l—1y4013111_1_u—10 131-1631640136116CK014, yBAeKaa MEI-151 3a (06014 ((pm-xynca 13 0K6a1-1 M14po13n.

H6p6x04K9'1014marepmm06/16111144146My1'1p641116cn3y1om1460r114ca1-11/m.1'[p1/Hy441413a4
l—1y)K613041—10CT1, )K143H14 r4y6141—1, 1'1pm—1a446xa13111614, Ka3a40c13, y)K6 1-16 Hameü r14aH6T6, r10c-
4y)K1443 1'16p13014 0T1'1pa13H014 T0th014. BT0p014 61440 K401'1LL1T0K013CK06 BhlaneHI/Ie ((Km-1451
Ha BEAPED, (])pa36040r143M, 130cx14'rm'64maa CM14pe1-11-10CTL K0T0p0r0 60466 [IBM 011pa134u-
BaAaCL 1'1060u1—10-1—11/HT0)KH1,1M 14 136464CT13146 M64K0CT14 OÖLBKTB now-m H63aM6T1—1L1M np14
1.1.114p0K0M 133r45146 1'1040)K61—1116M 1—16 TOALKO 36M414, 1-10 14 136614 Hameü n43H6TH0171 CI/ICTE-
Mb], TO ECTL C0/11—1ua ( 61'0 C6M131o Cl'lyTHHKaMl/I, 13 ra4aKTmn16CK0M prr0130p0T6, mx 110140-
T14131_1_16M, — 13 ((HaLLIEíD) FaAaKT14K6, 1-16 r0130p4 y)K 0 M1444140Hax 4pyr14x. C40130 (maman
1'1pm4361' 0rp0MH0CT14, K K0T0p014 0130 BAECL 0T1-16C61-10, 113136CT1—ry10 MHTI/IMHOCTL, 64133 411
1-16 K0M11n11-114M 06pa3014 paCLLU/Ipiül nemi-1146 p04H010 40 yMOHOMpalH/ITBALHOú HEOÖLHT-
HOCTM, CKp0M1—10, 1-10 Ha46)K1—10 yCTpOeHHhIMI/I rpa)K4a1-1aM11 K0614 14131 0643a1—1u (6651 Cim-ran.
B 9T014 yKPLITOCTI/I CKa31311336Tc51, 110-314414140My, TSII'OTEHME npmp04u K ((116p11116CK0My; 14
TyT 6144 Tp6'r1414 0T1'1pa13H014 nyHKT Kocmorpa(])14!16CK14x paccyx461—11414 A4p14a1—13, tiacn/H-
1-10 cnp0130u14p01331—11—1mx peAKOCTX—IMMH Bn6txaT46H1451M14 OT np66m13a1—1144 13 110/1014 mape
K614r16pK614/1311613a CHap44a, r46 6My 4K06h1 y4a4061, np0136CT14 1—16CK04LK0 uacon. 01-1 1'1p14-
0164 K SaKAlOllEI—IMIO, lIT0 BCE MLI, 0T 136Ka )K14136M 13 1'1040M mape, 1460 c ra4aKT14116CK14M upo-
crpaHCT130M, 13 K0T0p0M HaM r46-T0 B CT0p01—1K6 y46/161—10 Kp0LuelI1—106 M6CT0, 4640 06CT014T
c464y10Lu14M 06pa30M.

01—10 MMEET Hpí/IÖAMSMTEALHO Ty )KE (lmpMy, 11-10 HAOCKME KapMaHHLIe uacm, TO 6CTL
0pr140, 1'1p11116M 4414Ha 0pr)K1—10CT14 SHa'll/ITEALHO np6130cx0414'r T0/11_1_m1—1y — 1—16 TO '-ITO-
6131 He143Mep14Mm14, 1—10 (IyAOBl/ILHHO 01p0MHL114 Bpama1om1414ca 414CK, C0CT041111414 143 K01—1-
u61—1Tp11p0133H1—1L1x macc 313634, 60336341414, 336341—1ux CK01'1461-11414, 4130111-114x 313634, 01114c131133-
1011114x 4py1' r10446 4py1'a 9441/111T14uecK146 0p614Tu, TymaHH0CT614, CBBTALIX TyMaHHOCTEfI,
KOALHEBMAHLIX TyMaHHOCT614, TymaHme 313634 11 TaK 43466. BTO—1 414CK, 041-1aK0, r1040661—1
TOALKO prry, K0T0puf1 1'1p64CTa134516T 606014 HAOCKOCTL cella—11451 pa3p63a1—1H0r0 1101'1043M
ar164Lc141—1a, 1460 HaXOAl/ITCH 13 OÖOAOWKE 4pyr14x 313634, KaKOBaa Ol'IíITh-Takí/I 113M6p11Ma, 110
61116 60466 (ly4013141m—10 136414Ka. B r1p646/1ax 66 npochaHCTB, HpeMMyLLIeCTBel-XHO nyCme,
HaADIlIthE GÖ'LEKTLI pacnp646461-114 TaK14M 06pa30M, (ne B HEAOM 9Ta CprKTypa 06pa3y61'
map. F4y60K0 BHyTp14 9-101'0 HeMbIC/ll/IMO 0rp0MH0r0 r1040r0 mapa, 13x04x 13 COCTaB yr1/10T-

174

1-16H1—1010, KmLuaLuero M11paM14 4MCKa, HOMELLIBETCH 04133 143 13-10p061'61'161-11-10-1—111n11'0x1—1mx, c
pr40M pa3414um414x 14 6413a 414 AOCTOMHLIX yr10M141—Ia1—11451 HBHOABHXHLIX 33634, 130prr K0-
T0p014, Hapa4y ( 4pymMm c13014M14 COÖpaTbíIMM — ÖÓALLLU/IMI/I 14 MEHLLLU/IMI/I, — !.UthleOT
36M4a 14 AyHa. ((COAHLIBD, 1-114K014M 06pa30M 1—16 3ac11y)K1113a101_u66 3arAaBl—10171 6yK13u, — pac-
KaAeHl-lelfí 40 6 000 rpa4yc013 Ha 1'10136px1—10c-m ra30Bh1f1 map 414aM6Tp0M 13cero 414011, B 110/1-
T0pa M14/1/11401—1a K1140M6Tp013 — OTCTOI/[T 01" LIEHTPa HaIIÖO/ILLHEFO cella—11151 Fa4aKT11K14 KaK
1333 Ha 66 TOALLU/IHy, a 14M61—11—10 Ha 30 000 c136T01314x 461".

OÖLHEE M06 06pa3013a1-1116 1103130/11440 MH6 c13;13a1'1, c BTI/[MM 413yM51 c4013aM14 ((CBETOBOÚI
r04w KaK06-T0 1'1p146414311T6/1L1—106 1'10Hm'146. H0Hm'146 613140, pa3yM66Tc4, HpOCTPaHCTBeHHOEZ
T6pM141-1 0603Hatia4 paCCT0m—1146, 1'1p0x04141406 B T6KI6H146 041—10r0 11041—1010 36M1—10r0 104a (136-
TOM 1'1p14 c13014cr1361-11—1014 6My CKOPOCTM — 51 MME/l 0 11614 BECLMa CMyTHOE np64cr33461—1146, 1—10
A4PMaH Tom-10 Hana/1 umbpy r10 naM4T14 — 297 600 K1140M6Tp013 13 ceKyH4y. C136T030f1 1'04
pam-014631, CTa40 61411, np14M6p1—10 9,5 Tp114/11101-1a K14/10MeTp013, 14 31-139141", 3Kcu61—1Tp14c14'161'
HaLU614 (cimem—1014 c14cT6ML1 14ctl14c44/1c51 1.114(1)p014 13 30 000 pa3 604hu1614, T0r4a KaK 06LL11414
414aM6Tp 1'10/10r0 mapa FaAaKTMKM c06Ta134s1/1 200 000 cB6T01314x 461".

H6T, 01-1 1-16 6144 1-16143146p14M, 1—10 143146p51/1651 TaKHMH 113 p514a 301-1 BLIXOMLLIMMM KaT6-
FOPMSIMM. Iho M0)K1—10 CKa3aTL 0 1'104061-1014 aTaK6 Ha l16401363166K1114 pa3yM? SI, l'lpl/ISHBTLCH
1'10 tlen-14, TaK y)K yCTpoeH, lIT0 Mm'y TOALKO H640yM61-11-10 11, 1'10)K34y14, H6M1—10r0 r1p6H66-
PeXHTe/ALHO 110)KaT1, 1'1461—1a1vm, K01'4a 3ax0414'r perm 0 H6p6a4143y6140-c136px11Mr103a1—1T1—10M.

Hasonló cimű könyvek

Thomas Mann további könyvei