Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
A sors mint esély

Pszichológia Paratudományok

ISBN: 9635481780

A sors mint esély

Az ezoterikus pszichológia megalapítója azoknak írta ezt a könyvet, akik az emberiség legősibb kérdésére keresik a választ: mi az élet, az emberi sors értelme? A modern természettudomány és pszichológia válaszkísérletei egyaránt kudarcot vallottak. Dethlefsen a régi titkos tanok világába vezeti olvasóit, lehetővé téve számukra, hogy az ősi technikák segítségével megismerhessék és megérthessék életüket, betegségüket, halálukat, hogy felelősséget vállalhassanak sorsukért. A sors nem véletlenek sorozata, nem csapás, ami ellen küzdenünk kell. A sors: esély. Esély az emberi teljesség és tökéletesség megvalósítására. Ezért kell megtanulnunk, hogyan ismerjük és értsük meg a sorsunkat. Az eredendő tudás útját kell járnunk, hogy megtaláljuk az eredendő kérdésre a választ: mi az élet, mi a sors értelme? Dethlefsen könyve kultikus könyvvé vált első megjelenése óta. Még pedig nem csupán a hazájában, hanem szerte Európában. Magyarországon 1992-ben jelent meg először, rajongók tábora alakult ki körülötte. Ajánljuk most az azóta felnövő útkeresőknek, de mindenki másnak, akit csábít a teljesség megismerésének vágya. Tartalom Előszó 7 Ezotéria mint a valóság szemléletének tudománytalan módja 9 Az ezoterikus világkép 12 Az ezotéria mint út 17 A hermetikus filozófia 19 Az analógia törvénye: amint fenn, úgy lenn 22 Test, lélek és szellem 25 Hipnózis - a valóság karikatúrája 32 A hipnózis és a pszichoanalízis felfedezése 34 A hipnózis mint jelenség 36 Egy hipnózismodell 40 A hipnózisterápia 42 Konzekvenciák 44 A valóság polaritása 48 Az élet: ritmus 50 A megbékélés 54 A bűn projekciója 57 A rezonancia törvénye 58 A környező világ mint tükör 60 Az asztrológia, amely lemásolja a valóságot 65 A valóság ősprincípiumai 67 Az égitestek mint reprezentánsok 73 Az idő minősége 77 A horoszkóp mint mérőeszköz 80 A horoszkóp mint az élet tanterve 85 A tanulás polaritása 87 Asztrológia a reinkarnáció alapján 93 A sors beteljesítése 97 A betegség mint információ 102 A szabadsághoz vezető út 104 Betegség és gyógyulás 106 A betegség és a halál mint a sors jelei 109 Homeopátia 114 Az információ mint gyógyeszköz 118 A hasonlóság elve 122 Teremtés és bűnbeesés 127 Az egység 134 A teremtés hármassága 136 A bibliai teremtéstörténet 138 Kiűzetés a Paradicsomból 141 Betegség és bűnbeesés 145 A betegségen át az üdvösségbe 147 A reinkarnáció mint az élet ritmusa 151 A halál - a lét másik formája 153 A karma törvénye 156 Az emberi érés folyamata a reinkarnációkon át 158 A reinkarnációs terápia mint a tökéletesedés útja 166 A fogantatás és a születés élménye 168 Találkozás a múlttal 171 Bűn és felelősség 175 Az ősprobléma: a hatalom 177 Túlvilági tapasztalatok 179 A földhöz kötött lélek 182 A lélek fejlődési fokozatai 185 Vallás és reinkarnáció 187 A mindennapi élet mint rítus 192 Az okkult technikák értelméről 199 Az ezotéria és a menekülés a világ elől 200 Hazatérés 203

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
bigbandi
1 395 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

lezi egymást, ahogyan a fény a sötétséget, a belégzés a kilégzést. Ezért a szabadságba
vezető út a törvényszerűségek teljesítésén keresztül vezet.

A paradox igazság így hangzik: csak az szabad, aki engedelmeskedik a törvény—
nek, Az emberek többsége a szabadságot a szabad akarattal azonosítja — ez az út
azonban nem a szabadság útja. A szenvedés nem más, mint a világ törvényei és az
emberek között fennálló súrlódás. Ha beteljesítjük a törvényt, nem érzékelünk súrló—
dást többé. Az abszolút szabadság elérésének aranyszabályai a következők:

l. Ismerd meg önmagad (a mikrokozmoszt)!

2. Ismerd meg az univerzum törvényszerűségeit (a makrokozmoszt)!

3. Ismerd fel, hogy a törvényszerűség jó (érd el a harmóniát)!

4. Szabad akaratodból teljes mértékben rendeld alá magad a jóként felismert tör—
vényszerűségnek!

E négy lépés mintegy magától termeli ki létünk kvintesszenciáját, aminek neve:
szabadság, Aki szabad akaratából alárendeli magát a törvénynek, az egy lesz azzal,
maga is törvénnyé lesz — s ezentúl semmi nincsen, ami űtjába állhatna. Crowly ezt
így fogalmazza meg: ,,Mindenki legyen olyan, mint egy csillag, s kövesse pályáját."
Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 145
Egy csillag mindaddig szabad, amíg pályáján mozog A rabság akkor kezdődik, ha
pályájáról letér.

Minden embernek ugyanígy megvan a maga pályája, amelyet ebben a kozmosz—
ban járnia kell, ezt a pályát azonban meg kell ismernünk, különben érezni fogjuk a
súrlódást, amelyet az vált ki, hogy nem a saját pályánkon haladunk. Sem az aktivitást,
sem a passzivitást nem akarjuk kitüntetni — a kettő csak együtt alkot ritmust. Az em—
bernek először el kell hallgatnia, Hilelnie kell, hogy megismerhesse saját pályáját —
azután azonban aktívan be kell járnia azt. Ez az aktivitás bizalomból ered, s nem az
,,azt csinálok, amit akarok" éndominanciájából, A szabadság legmagasabb fokát ak—
kor értük el, ha azt mondhatjuk: ,,Uram, legyen meg a te akaratod."

Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély 146
BETEGSÉG És GYÓGYULÁS
Údvözt'tő nélkül nincsen gyág/ulás.
A biológiai normalitás helyreállítása
soha nem gyógyulás a szo' magasabb értelmében.
A gyógyulás üdvözülés.
Herbert F ritsche

A sors beváltásának leggyakoribb formája a betegség. A betegség és az egészség
problémaköre egyre nagyobb jelentőségű mind az egyes ember, mind a társadalom
számára, s megoldása egyre bonyolultabbnak látszik. Az egyik oldalon, a technika
területén az orvostudomány lélegzetelállító fejlődését éljük át, míg a másik oldalon
egyre több a beteg ember, s egyre drágább a betegség.

Ha a betegség problematikája iránt megnyilvánuló élénk érdeklődést, az erről
folyó sokszínű vitákat nézzük, csodálkoznunk kell azon, hogy még mindig milyen
egyoldalúan és jámboran kezelik a témát, Mekkorára kell nőnie az események nyo—
másának ahhoz, hogy lassan felfogják Végre: az orvostudomány elméleteinek szintje
Thorwald Dethlefsen: A sors mint esély l47
egvszerűen nem adekvát a betegséggel mint olvannal, Túlságosan is elnézóek va—

Hasonló cimű könyvek

Thorwald Dethlefsen további könyvei