Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.
A suttogó titkai II.

A suttogó titkai II.

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
elfogyott

Részletek a könyvből

eneremben. Amlkor nyúl a legkozelebln pollárhoz, az anyja
segllenr probal nekr, de o ra'szol ,,Nem'"
- A ke'leyes lulre egy nagy szubn ajlajaban all, nezr az oda—
benl szaladgald, mnlrncokun ugralo, nalalmas labda'kal do—
bálú gyerekeken. Ez az elsd napja a gyereklor—na'n Szerelne
bem: nm, de egyelore csak szorosan oogja az anyja kezer.
— Az egyeyes Dlrk belép a kapun, és korulnez. Mosl jar elő—
szor jalszore'ren Megbámulya a lnnlar, a maszokal es a mér—
leglnnrar. de csak akkor enged. el a bébiszlllere keze'r, nm!—
kor lolledezr a humukozól, men az nasonlíl arra, am. nekr
15 van az ndyarukon.
— A nzennyole lro'napos Alhe eloszor jar allalsnnogaroban.
Amlkur a képeskonyvében a oannoz lapoz, mar ludja mon—
danr, hogy .,bee—bee", e's mosl rajon. hogy ez ugyanaz az ál—
lar Megsem lndja eldonrenr, lrogy sírjun—e, yagy megsimo—
gassa.
Krsgyerrnekkornan az elel mrnden rna's rddszaka'na'l lebb—
szor fordul elo, lrogy yalamu elso alkalonnnal esrnalnnk.
Ezek egy reszeyel — az elso lepessel, az elso szoval, az elsd
szrlard lalaual. az elso krsdologgal a yeoen — mar ooglalkoz—
lunk Csakhogy ezek rnrnd az orllron lnzlonsagos, rsrnerds
falar kozolr zajlanak A oenl leln helyzelek vlszunl a nagy—
lrerüs Élelben allnak elo, es ,.oelnolreseblr" yrselkedesl Igé—
nyelnek. Érlllelű, hogy sok gyerek ellenlmondasosan viszu—
meoaok eu. . ram—osok eykwara Anaayeen. Elet sorsa—aram gy.kurln
nyul lrozza'jnk Ezr nevezem en a ,,segl'ls/hagyjkil" dllemmá— nlbb az új helyzelekben es masok Iál'saságában. De fuggetle—
nak. szerelne krprdbalnr a dolgok, ugyanakkor blzlus akar nul arldl, hogy lnrlyen a gyerek ye'rmerseklele, mennyue jol
lenni benne, hogy nincs egyedul. Szererne onallo lennr. beszél és lmgyan birkózik meg a stresszel. mbbsc'guk kemé—
ngyanakkor rudnr akarja, hogy a szulo rnrndrg rnellerle yan, nyen ,,megdelgezlk" a larsas e's e'rzelmr keszsegekerl. Nem
és a félelmetes ur rnrnden egyes lépésénél elkíserr, szulele'sukröl fogja rudjak, hogy a jalekokon oszloznr szokas
A krsgyermekkor ker dolog egybeese'se mrau rlyen nelrez vagy hogy az énelmemken uralkodnunk Illlkj és az! sem
Éppen annkor a gyerek szellemileg mar eleg rejlelr, es meg— hogy hugy-m kell kanallal ennr vagy a yecen végeznl a dol—
ern. hogy az anyja — akr ne'lkulozlrelellen személy az élelé— gnnkal Nekunk kell rayezelnunk okel
ben — rdonkenl magara hagyja, a resrr érésben eljul oda,
hogy egyedul .s nekryagnasson mindenféle kalandnak Sze— _ __
relne ellayolodnr lolunk de lener, hogy mkább me'gse Gyakoroljuk otthon: felkészulés az életre
Csecserndkoralran (remélllelűleg) ke'sedelem es gondolku—
das nelkul mellerle lermellunk, ha ha] yolr. De rnosr nena A krsgyermek mrnden reyekenyse'ge'yel a nagyberüs Elelre
nelkulunk kell boldogulnra Ónásl ya'lloza's az elelenen. keszul. Mrnden uj helyzetből es uj kapesolalbol lanul Ha
hogy mar nem a yrlagegyelern kozepponrja, hanem egy csu— azl akarjuk. hugy boldoguljon az elerben, fel kell rá készlle—
pun egyrk ragja, e's lekrnlellel kell lennre masokra A kímé— nunk, es nagyon sokal kell gyakorolnunk vele Ez nem azr
lerlen nagyyrlag elvarja role. hogy lurelmes legyen es ural— jelenu. lrogy mosl azonnal beímuuk usza'soklarasra. nelrogy
kodjon magan, rnegoszlozzon dolgokon es krya'rja a sora'l. ke'szulellenul lepjen majd be a jnclllklubba És olyan gye—
Keuenelesl rekesoporl slncs, alrol a larsas keszsegekel lanlrjak. A lec—
Ha (),, mos; ej sem máj,. képzel." a gyumgkgrőj, nogy kek olrlron kezdodnek. Keszuljunk fel a yarlnald klhivások—
rlyen balran elenged. a keze'l es cryrlrzalran kezd yrselkednr, my és már előre gyakorolluk őkel—
rnegnynglarlralorn, nogy mrndez nem mardl lrolnapra luné—
nrk. A la'rsas yrselkede's llrogy megallja a lrelyel a legkulen— _
félébb lrelyzelekben, es nem csak a osaladragokkal ke'pes ul— GYakDrOIIUk Ulmo"
dolran kornmunrkalnn, yalamrnl az erzelemyrlag Umgy kl— Egy magyar vagy nem. a az annya kenu ml , a gyavak akarnam maaa mee
hjvásokka, szembesülve képes "ajkad", magány és M ludla ea jele-melee akkonnyeeeen megoldana nana". namam. slxnyátllhdunéigyd,
, , , kumlhdíl. mas. . keereeeeke. Amelwku káaóhb hasonlo kivceuldlukhnn vigy
dolgoznr, na yalamr nem ugy alakul, ahogyan o szemlne) M,ueukbumkíege,m
fejlodese l'okozarosan es mrnden gyereknel más lempdlran
, , , , , Kipciulntdamlüvel .Maejejnouekkej agarakkal—)
megy vegbe. Es mralarl e monnmenlalrs yalrozasok zajla—
nak, a segns/lnagyjal kuzdelem gyereknek e's szulonek egy— Ek""""*""'*""'"
arám wébám lesz, " lurokepessegel. salakonnan.,aaysmn—yaaszareyen
Egyes gyerekek lerrne'szelesen jobban oellala'ljak magukal Fwdesámvmk'ekulmw) undue—emu
rdegenek rarsasagaban, mlm masok. Vannak, akrk kennyeb— audukaunon ,, Milka". ajanmaa-m
ben uralkodnak maguko n. A kulalok szennl ml ndebben l'on— Aumzas. aseee agyak rnlarese ,. aeyaranar
ms szerephez lm az egyenese; és a beszédrellöde's — egy szelíd manus, ..a"myname.kamu.,aamanas
gyerek, akr kozolm ludja az rge'nyerr. es el ludja mondam, mll loszerek; —eJAluoLiuuurt—-Jelnohaz—- anem.
erez. nyrlyanyaldan konnyebben szakad el az anyjaro'l, bál—
amyoero su. s ..az; ysaseaekoyakejsn
Ars-Wham; ee. . nm yaaseaek Eymmn
olyan ez, mm! a szineszeknek a proba. alrol meglnmllhzll—
jak a szovegukel es lokéletesílhcuk a mozdulararkar A kls—

.a gysmke! nem magam emelem. nagy m vagy: le a hun el .. te—
gyerek Olthon válhat CZEkY! 7! Pfóbákfa. Until/Eke" SYflkOfül' ne . nem a látekbnlm-n. .! vlslam egyxnalan nem nnndeay Nem nagy kl
nana a kulonléle lrelyzelek kezelesenez szukseges késlsége— elenmeg.amkerejenenn.j.neak k.memoyamke.megadnom—
ker Felkéslíllk kulonfele kapcsolalokra es leyekenysegekre aa es kl mene... elme kuanjegea grammos"-

Az a krsgyer-rnek. akr a buronsagol jele-no család feszrelen mi nm Nem; m NHWNM
legkoreben es allando rra'nyíla'sayal klse'rlelezlreu kl a nagylá— "mia Um,
nyos/nagynns yrselkedes (élkezés a családl aszlalnak oszrozas
a largyakon. kimeleles banasmod az allalokkalj formán.
rendszerint konnyebben boldogul az ultholl falarn klyul ndó— 'É'őmíé'" Pm" 91 '"5'3, fÉ'eJ'C'" a Ha'/Egé!- ""? "kén 3
do helyzelekkek az Idegenekkel. az ulazassal es allalaban a "gsm D? "","d," "abaj/al "gyesfdúf Ebbe" a fel?"?
yallozasokkal A 191. oldalon le'yo kereles reszben lalál ezek— be" hm?",n, makkal Mmm a p,!c'bnk megleli/em" es
, , , , , , , lebonyoluasal. hogy gyermeke felkeszulnessen lrarom fan—
re nehany peldan, lnzonyara royabbrak ls eszebe jnlnak ms dologra:
Ahhol. hogy a gyerek meglelelőcn gyakorolhasson. le—
kllllsuk magunkal a rendezo'je'nek. akr rnegleryezr es l'el— , g ,
ugyel. a prooau Az eloadas srkere, valamint a gyerek kuzle— " Em "m"?" OMMF '"UWg'n'm' "3 "05 "'
zelrnek lornek ra.
nu'lkode'sr hajlandósága es lanula'sr vágya a szulo—gyerek , ,
, , . , . , Az also unuumox: Vrselkedes nyrlyanos lnelyen
kapesolal rnrnosegen mulrk. Maskeppen fogalmazva ha . , , ,
, , , , Az em mun'kmn- Tarsas keszsegek a korlars kapcsa—
bun); az On szereleleben. keszsegesen .negjelemk a pro— mában.
bán. meglanulja a szuvegét, klserlelezrk uj keszsegekkel es
fejleszn lclletsc'gét. Érdekes ellenunondas ez nrrrrel jobban
Ikotvődlk onlroz annal konnyebb lesz belebujnra egy uj. cn— Gyakarlati tanácsok. hogy a próba sikeres legyen:
nllobb egyeniseg szerepebe. Es ha lelrelosege nyrlrk ra. hogy
az On jelenleleloen erzelrmleg nehél helyzeleker ls megln— ""M"""km " Mmmm 'm'e
paszraljon, no'nr fog az onbrzalrna es onbecsulése. men lát— legyunk maguk es ne V.,.unkreeae. ; magna mm .mne kepe;
ja, hugy boldogul, elernre az On ramogarasayal. később vl— kgymk ne nem nad wages
szonl rnar egyedul ls
o n nyamm. s; kesxiégeket rokonom .rmenersuy meg van
veglere ls. az o vrlagegyelerne'nek koze'pponrjaloan a szuló'
all. Magalol Érmődőe" huzzá mh mm" WML az a. olebe o agyar .Myenyasa kanaan... es mmm. nyamm meny
rejn az arcal, anukor nehéz lrelyzelbe kerul, az o reakcroja'l wak Mmm * Mek EVI—lme"
lesx és ez e' rávozn'sáról le'! Kessyermekkomen mmdez nelje— s a.s. mgannga maman pemar nagy a. am .a.
sen Icmléslcles De arnrkor larja_ hogy a szulo' a segllsege're
aa s gyeny ma magma vagy kerejnaeuenne enm o,.uuk ee . lewunyesee.
srel. hogy vrsszajon. ahogy lge'rle. nemcsak a szulőbe. lranenr neyrsyeuonk ; najyeanrej
a yrlagba yereu brzalma ls no' Mama az) mondta, hogy visza
jogjmni — yirsznyon, ezen az! knszem, hog/jo' ez a mag.
a "sense-a, sra navxxkaxsgkgykma- a name-a Elet nanoxleaaaga eykwas.
AZ elsö félelmek: az érzelmek felismerése rek krs yrlagaoan lm vagyunk rnrndennek az alfaja es omega—
ja, ezen az enelmemklol sem ludja hlggellennem rnagal.
és az önmegnyugtatás gyakorlása Egy depressaos anya cseesemojere álragkld az anyja hangu—
lala, es maga ls kedyellen lesz. A krsgyermek ls alyelnen szu—
Szrnle mrnden gyerek fél yalarnudl — az elvalasrdl, lárgyak— lel felelme'r es szoronga'sal. clreryl peldaul alllrorla. hugy
ló] vagy allalokldl, mas felnolreklol yagy gyerekekrol, Mlnl— ,,Kevrn ljedlen slr, annkor a nagyanyja olbe akarja Venm"
lrogy lenelellen ponlosan rnegallapllanr. ml yalrja k. a oélel— Amlkur ellnenrern hozzajuk. e's frgyelrem Keyrm egy
mel — a ye'rmerseklele hajlamosíua—e ra, egy rrauma, egy ldelg, lárlaln, hogy az ellen nrnes semml krfogasa, hogy e,.
oelnon vagy egy rnasrk gyerek, eselleg yalarnr. arnu laron olbe vegyem, így azlan gyanílolram. hogy van meg yalamr,
vagy hangu ,, a nyom,, am" Halske-nr renemnk 31, nagy amrrol nem rndok clreryl, ak. befulou l'uhkllervezö, sok
segllunk a gyereknek azonosíranr az erzelmen, nalorlrjuk. éven ál nem esel! teherbe; és negyvenéves valt. avn-kor
hogy beszéljen róluk és megunva megnyugmm onmagág, Kevm ye'gre megszulelell. u lenn az elele erlelrne Mlkuz—
A krsgyermek ona'lldsa'ganak rne'nekel lulajdonkeppen le— ben a kisfiú boldogan lálswlt a foldon. én az anyjával bü—
merlrerjuk azon, ahogyan az uj klhl'vásukhoz vlszunyul es az szélgenem ,.Kevm aranyos, érdeklődni és Igen, egy kicsn
meg érzelme" kem, lelenk De nelra'ny perc alan megbaralkozrk az rdegenekkel
— mondlam. majd ra'kerdezlem. — Nem lelrelseges, hugy le
Engedjük hogy ,, Kvmk mmm/519 eme/mel mempmmjm erzed magad rosszul, arnrkor yrda'man elyan mas ulébení'
Ha azon rgyekszunk, lrogy onnon a gyerek rnrndrg jo'kedyü Nem lehett hogy a re szorongásed ragad ál rá'?" Cheryl el—
legyen, kellemellen meglepeles fogja yarnr, amrkor krlep az aim! magán egyértelműen érzékeny Ponlm lnpmlulmm
Éjg. Egyen", valóságba Edesanyja fel e'yyel azeldll llnll meg rakban. Meg mrndrg
Az Mell"! nevelés alapszabálva Tem kej, engednünk mm gyaszolra, na'r ezl nem rsmene el Azl mondta, hogy gyak—
Mwwmkmhwmm Mmm,, az erzelmek probajanak ls, raboan ls szryesen knnozdulna ounonrol. arnrnek semm!
mm.emmwwmnmmNem"! segksunk Mmmm, és kg, akadalya, merl az anyosa yrgyazna Keyrnre, de uleryl a JE—
"lmas/lme enem. mananmrsj. mee zelnr dker, kozruk azojm ,s. lek szennl ellenlmondasosan vlszonyuh a dolognoz
maaa .nejyeknj oynmeyelnanwaj amejyeygy áhajábn" mega, Azl javasolram, nogy probaljak el mbbszer ls a lrelyzelel.
"W'WWWSSW-""""f'iC'ÓLWWM" [N'—nak lannnk, peldaul a Cheryl olyankor lnlyja meg az anyosar. amrkor Keyrn a ba—
ÉS'ÉW" szemen-Mm. és ,. mm, rarjayal jarsz-k, hogy lrelkoznapr korulmenyek kozou szok—

Hasonló cimű könyvek

Tracy Hogg - Melinda Blau további könyvei