Megmutatjuk, hogy hol és mennyiért kaphatod meg a keresett könyvet.

A MOST HATALMA A GYAKORLATBAN

Amit igazán tenned kell: fogadd el EZT a pillanatot. Ekkor könnyedén vagy az itt és mostban, és fájdalom nélkül lehetsz önmagaddal. A most hatalma rövid idő alatt bebizonyította, hogy az egyik legnagyobb spirituális könyv, amelyet manapság írtak. Ez a könyv egyfajta szavakon túli hatalomról szól, és képes elvezetni minket egy - a gondolataink mögött lévő - jóval csöndesebb helyre, ahol megoldódnak gondolat teremtette problémáink, s felfedezzük, mit is jelent létrehozni egy szabadabb életet. Eckhart Tolle szavaival élve: Én az emberi tudatosság mélyreható átváltozásáról beszélek. Nem úgy, mint egy messzi jövőbeni lehetőségről, hanem valamiről, ami most elérhető - nem számít, ki vagy és hol élsz. Láthatóvá válik, miként szabadíthatod fel magad az elme fogságából, és hogyan léphetsz be a tudatosság eme megvilágosodott állapotába, s milyen módon tarthatod ezt fenn a mindennapi életedben. E kötet minden részében speciális gyakorlatok és egyértelmű kulcsok vannak, amelyek megmutatják, hogyan fedezzük fel magunknak a megbocsátást, könnyűséget és fényességet. Ezek akkor érkeznek meg, amikor lecsendesítjük gondolatainkat, és látjuk a világot elterülni magunk előtt a jelen pillanatban. Olvassuk a könyvet lassan, vagy éppen csak nyissuk ki hirtelen, töprengjünk a szavakon, s a közöttük lévő űrön, hogy - talán egy idő után, talán azonnal - felfedezhessünk valami életmegváltoztató összefüggést. Találjuk meg a hatalmat: a képességet, hgoy átalakítsuk, és emelkedetté tegyük életünket, s világunkat is. A lehetőség itt van, most, ebben a pillanatban: a szent jelenlét a Létezésünkben. Egy hely bennünk, ami mindig jelen volt, és mindig is jelen lesz a zavaros életen túl, a nyugalom világa a szavak mögött. Ez mind a mi kezünkben van. Fedezzük fel a most hatalmát!

Mutasd tovább

Legközelebbi ingyenes személyes átvételi pont
1 ajánlat
konyvdiszkont
2 243 Ft
tovább a boltba

Részletek a könyvből

elfoglalja testedet e's elmédet. Ha ezt láthatatlan, am tel-
les jogu lenynek tekinted. akkor meglehetősen közel jarsz A fáldatgmm; nem "mi!. hogy mangán, s
az igazsághoz Ez al úgynevezett érulmi láidalomwsl- , olyannak lasd. amilyen. Amint szemügyre veszed.
Kétletformala van: szunnyadó és aktív. A fajdalomtesl em magadban magan—meta, 5 rá na,-MM §.
egy—egy ember élettartamának akar kilencven százaléka- gyelmedet, nem amnosíwd magad vele.
ban is Szun-WM imában. .kikapcsolt' állawman lehet, egy magasabb tudatosság jelenik meg. amelyet ie-
míg egy melysegesen boldogtalan embernél az idő akár lenletnek nevezek. immár raldalomtesred tanúja vag
szaz szazalekaban ls aktiv, .bekapcsol!" tonnában. Egyes megnyernie tenu, ;; azt jelen-i, hog W mm hasz.
emberek szinle klzátólas a fáidalomlesmkbn kersztül élik nainat ki úgy teve, mintha azonos volna veled, nem
életüket míg mások csak bizonyos helyzetekben — például l'ollódhet nil általad. Megtaláltad legbelsőbb erődet.
szerelmi kapcsolataikban, továbbá múltbéli veszteséggel
vagy elhagyását illetve lesi! vagy érzelmi malmai!"- Némely fáidalomtesl kellemetlen. de viszonylag artalmat-
sal össumsső helyzetekben - tapaszwllák mez azt ' lan. hasonlóan egy gyermekhez, aki nem hagyja abba a
A l'aldalomtestaktiválódásátbntml kiválthatja. különó— nyarogast. Mások gonosz, romboló szőmyetegek. igazi
sen. ha n esemény összecseng ! múltban már átélt lái- , demonok, Akadnak fizikailag erőszakos fajdalomteslck.
dalomminláddal. Ha készen áll arra. hogy szunnyadó ál- a még több az érzelmileg erőszakos. Vannak olyanok is,
law—ából ülébredien. akkor meg egy gondolat vagy akár amelyek a körülötted levő vagy a hozzád közel álló etn—
egy hozzád közel álló ember anatlan me-egyzese is ké- ' bereket támadjak meg. masok esetleg házigazdalukan u.
pes mllk'onesbe huzni. hat teged, magadat. Utóbbi esetben az életeddel kapcso-
latos gondolataid és érzéseid mélységesen negativvá és
Öntombolóvá valnak. Gyakran így jönnek létre a beteg-
ségek és a balesetek. Akadnak olyan fajdalomtestek Is.
amelyek gazdájukat öngyilknseagha kergetik.
84 , 85
A KAKSOLAY MIN! sPlnl'l'UALIS avn-tanut A montam—est !BLowASA
Azt hiszen. ismersz valakit, és hirtelen szembe talalod esetén a fájdalumlest tehát olyan helyzeteket hoz létre az
magad az ó - szamodra Idegen — kellemetlen laidalumus- életedben. amelyek saját energiafrekveneialat tükrözik
sével. Nos. sokkoll': megázkódratás ét". Fontosabh azon— Vissza, hogy ezekből a helyzelekból laplálknzhassun,
ban ónmagadban megúg'elni ezt a jelenséget, mint má- A fájdalom kizárólag fájdalomból táplálkozhat. A fildalol'n
sokhan! nem taplalkezhat örömből. Szamara az emészthetetlen.
Ha egyszer a Hidalumtest átvette Hinned az uralmat,
Figyeld meg magadban a boldogtalanság legiti- akkor egyre több ratnaletnta vagysz. Alnozana vagy Elkö-
sebb lelé! is, bármilyen tonnában nylivánulion is meg. verűvé valsz. Faidalnla! akarsz okozni. laidalmat lkalsz
mert a láídalomtested ébredésétól amik—adhat! EZ Int- elszenvedni. vag egyszerre mindkettöt. Valójában nints
jelenhet ingerúlue'g, turelmetlenseg, kamat hangulat. nagy különbség a kettő között, Természetesen nem vagy
séneni vigyas, harag. duh, depresszió. a kapcsolatod ennek tudataban, a vehemensen blmrtygamd, hogy nem
hall némi drama iránti vágy stb. formajaban. Kapd el akarsz faidalmat. De nézd csak meg közelebbről, és rá
a fáidalnmlesledel szunnyadó állapotából való foléb- fogsz jönni, hogy gondolkodásod és viselkedésed valójá-
redese pillanataban! bart épp arra irányul, hogy fenntartsa a fájdalmat magad
és mások számára! Ha valóban mdalábarl lennél ennek.
A fajdalomlest eletben akar maradni, mint minden létező akkor ez a viselkedésminta szenefoszlana. hiszen eszte-
lény. és csak úgy kepes ette. tta tavasz, hogy tudattalanul . lense'g faldalmat kivanni, márpedig akataual. tudatosan
azonosul] vele. Akkor aztán felkelhet, atvehetl fölötted a senki sem esztelen.
hatalmat. ..6 lesz te". és raitad keresztül élheti világát. A fajdalamtest. amely az ego vetette setét árnyék. va-
cak rajtad keresztül szerezheti meg .táplaldkat". Minden lólában retteg rudat/od lányáról. Azt akarja, hogy ne láss
élménye hizlalja. ami saját energialaitáiaval rezonál, bál- át a szitáián. Életben maradása ugyanis csakls azon mú-
mi. ami valamilyen formában lovabhi l'úidalmal hoz létre: lik. hogy tudattalanul azonosulsz vele. s hogy - ugyan—
a harag. a destmktiviras. a gyűlölet, a gyász, az érzelmi csak tudattalanul — félsz szembenézni a benned eló fele-
dráma. az eröszak, sőt még a betegség is. Elulalkodása lemmel. Ha azonban nem nézel sumbe vele, ha nem
86 ! 87
A metsolnr MINT srlnl'ruALls GVAKBIILAT A EAlDAmM'lESl' FDmLDASA
Ez az alkimia ösi művészetének ezoterikus ertelme: a lyeket a gyermekek elsőként tanulnak meg az Iskolában,
közönséges fémet arannyá. a szenvedést pedig tudatos- Amint megértetted az alapelvet. hogy a benned zajló ese-
sággá transzmutálni. A belső szakadás begyógyul, és lii- mények megfigyeldiekénl légy ielen — és ezt a megla-
ra teljessé válsz. Ettől kezdve már ate felelősséged, hogy paszlalas re've'n ..ened meg" —, birtokodba kenilt azatala-
ne teremts uiabb latnaltnat. kulast szolgáin leghatékonyabb eszköz.
Ezzel nem kivanom leragadni, nag nem azonosulni a
ÖsszpontoslM nyelnedet a benned levő érbés- fáidalrnaddal olykor Igen erős belsö ellenállásba ütközik.
rel Tudd, hogy ez a fáldalomusl! Fogadd el a tényt. EZ különösen akkor következhet be. hl életed nagy re'-
hogy az ott van! Ne gondolta:: tala. ne hagyd. hogy szét eddig érzelmi fajdalomtesleddel való. telles azonosu-
az érzés gondolaltá alakuljon! Ne értékeld, ne ele- lasban töltu'ued, és énképeder telíesen vagy nagyrészt
mezdl Ne azonosiLtd vele önmagadall Maradj jelen. ennek alapjan alakltortad ki, Más szóval ez azt jelenti.

Hasonló cimű könyvek

ECKHART TOLLE további könyvei